ช่างและผู้ช่วยช่าง รายละเอียดของงาน ซ่อมและบริการ

ช่างและผู้ช่วยช่าง ประโยชน์ของงานช่าง คือ สามารถใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ สอยได้อย่างถูกต้อง เข้าใจคุณสมบัติของวัสดุ ช่วยทำให้เกิดความประหยัด ทักษะการแสวงหาความรู้ คือ การค้นคว้าหาความรู้ และสามารถสร้างความรู้ใหม่เพิ่มเติมได้อาจจะมาจากการคิด การศึกษา การทดลอง การค้นคว้า หรือปฏิบัติด้วยตนเอง ทำให้ยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ เครื่องใช้ บางครั้งสามารถใช้ความรู้ซ่อมแซมแก้ไข ข้อขัดข้องที่เกิดกับอุปกรณ์ได้ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนงานการจัดองค์กร การทำงานในทุกองค์กรมุ่งมั่นที่เป้าหมาย คือความสำเร็จของงาน และเพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมาย การจัดการจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำคัญในการทำงาน  ดังนั้นการทำงานช่างได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ ซึ่งสัมพันธ์กับความรู้เดิมที่มีอยู่ โดยการศึกษาค้นคว้านั้น ช่างและผู้ช่วยช่าง ผู้ปฏิบัติต้องรู้ความหมายและความสำคัญของการจัดการ ตลอดจนกระบวนการจัดการงานช่าง เพื่อจะได้นำไปใช้วางแผนในการทำงานได้ การจัดหาคน ไม่จำกัดว่าจะมาจากแหล่งความรู้ใด อาจเป็นความรู้ในห้องเรียน ตรวจสอบความบกพร่องอุปกรณ์ หากเราพัฒนาฝีมือความรู้จนเกิดความชำนาญ การแบ่งหน้าที่ปฏิบัติงาน การควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่กำหนด เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และทำงานอย่างปลอดภัย พร้อมทั้งจัดเก็บและบำรุงรักษาเครื่องมือ ไปจนถึงการติดตามและประเมินผล ทักษะการจัดการแบ่งออกได้ ความรู้ตามป้ายสถานที่ต่าง ๆ ไปจนสื่ออื่น ๆ การจัดการระบบงาน (การทำงานเดี่ยว) มีความรู้เกี่ยวกับหลักการของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และวิธีการทำงาน โดย ช่างและผู้ช่วยช่าง สามารถจัดสรรเวลาการทำงานให้เป็นระบบ ออกแบบ เขียนแบบ อ่านแบบ วิเคราะห์ วางแผน และสามารถจัดการทำงาน บำรุงรักษา ซ่อมแซม ติดตั้ง และผลิตอย่างเป็นกระบวนการ ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบแบบแผน และขั้นตอนต่างๆ และการสืบค้นข้อมูลทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

ช่างและผู้ช่วยช่าง

ช่างและผู้ช่วยช่าง สามารถฝึกฝนทักษะการแสวงหาความรู้ได้ ก็ยังสามารถที่จะเพิ่มรายได้ให้กับตนเองโดยประกอบเป็นอาชีพเสริม รวมไปถึงการเป็นผู้ที่มองทางไกล  มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ และรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และมีคุณค่า มีความเป็นประชาธิปไตย เอื้อเฟื้อ เสียสละ ฉลาด มีไหวพริบ รอบรู้ ทันคน ทันเหตุการณ์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คำนวณค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ติดตั้ง และผลิต พร้อมทั้งจัดการผลิตและบรรจุภัณฑ์ และความกระตือรือร้นในการแสวงหาข้อเท็จจริง หรืออาชีพหลักเพื่อเพิ่มรายได้ต่อไป โดยเริ่มจากความสนใจหรือความต้องการของตนเอง มีความมุมานะที่จะปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเป้าหมายรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่แปลกใหม่อยู่เสมอ ตรวจสอบและประเมินการทำงานทุกขั้นตอน โดย ช่างและผู้ช่วยช่าง เริ่มจากขั้นเตรียม ขั้นดำเนินการ และขั้นสำเร็จของงาน การจัดการระบบคน (การทำงานกลุ่ม) โดยมีความสามารถในการคัดเลือกคนเข้าทำงานแบ่งปัน แล้วอาจปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สนใจหรือต้องการทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองสามารถฝึกฝนได้จากการปฏิบัติต่อไปนี้ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ พร้อมทั้งมีการตรวจสอบและแก้ไขระหว่างที่ปฏิบัติ จัดเก็บ บำรุงรักษาเครื่องมือ จัดการผลิตและบรรจุภัณฑ์ อีกทั้งควรมีการนำผลมาพัฒนาปรับปรุง จัดสรรคนให้เหมาะสมกับงานมีความสามารถในการสร้างบรรยากาศในการทำงานสามารถชักจูงเพื่อนร่วมงานให้มีเป้าหมายเดียวกัน วางแผนการดำเนินงาน การบำรุงรักษา การซ่อมแซม การติดตั้งและการผลิต ช่างและผู้ช่วยช่าง ปฏิบัติงานช่างในบ้านมีประโยชน์หลายด้าน สามารถสรุปได้ ประโยชน์จากการปฏิบัติงานช่างในบ้าน โดยตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยี ทรัพยากร พลังงาน และวิธีการใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ อย่างถูกต้องเหมาะสม ร่วมมือ ร่วมใจกันทำงานจนสำเร็จ รวมถึงการเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์

ช่างและผู้ช่วยช่าง รู้จักการประมาณสมรรถนะของตนเองในการเลือกใช้ กำหนดปัญหาในการสืบค้นข้อมูลความรู้คือการตั้งหัวข้อ ตั้งประเด็นในการศึกษาค้นคว้า มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์และยุติธรรม เพื่อให้เพื่อนร่วมงานเกิดความพอใจ ศึกษาคู่มือการทำงานของเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่จำเป็นในบ้าน ศึกษาคำแนะนำ หลักความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมทั้งศึกษาปัญหา ความต้องการของผู้ใช้ และเสมอภาค ยินดีที่จะทำงานด้วยความเต็มใจทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี   กำหนดขอบเขตของหัวข้อหรือประเด็นที่ต้องการจะค้นคว้า การประกอบ ติดตั้ง และการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ สิ่งของ เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างดี ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีนั้น เป็นทักษะและความรู้ที่จำเป็นที่จะต้องฝึกฝนและเรียนรู้ เพื่อให้ ช่างและผู้ช่วยช่าง มีสามารถปฏิบัติตนเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในกระแสโลกาภิวัฒน์  พยายามอธิบายและแสดงความคิดเห็นต่อหัวข้อที่ต้องการจะสืบค้นข้อมูลความรู้ การวางแผนในการสืบค้นข้อมูลความรู้ เมื่อคิดหาหัวข้อหรือประเด็นที่เราต้องการจะสืบค้นได้แล้ว ซึ่งจำเป็นต้องมี ความรู้พื้นฐานด้านสารสนเทศ คือ สามารถพัฒนา จัดเก็บ สืบค้น และแพร่กระจายสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทำงานและดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างทักษะกระบวนการงานช่างในบ้านสาขาต่างๆ เพื่อการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้อย่างพอเพียงและมีความสุข เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค ความรู้พื้นฐานด้านสื่อ มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้สื่อ ซึ่งมีอยู่มากมายในโลกปัจจุบัน ช่างและผู้ช่วยช่าง มีเพิ่มมากขึ้นในโลกอนาคต ต้องรู้เท่าทันทันสื่อ และใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานได้ ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ควรวางแผน กำหนดเป้าหมายว่าจะสืบค้นข้อมูลความรู้จากที่ใด อย่างไร ควรเริ่มต้นเมื่อใด เป็นต้น

ช่างและผู้ช่วยช่าง การดำเนินการสืบค้นข้อมูลความรู้ตามแผนที่กำหนดไว้คือ การดำเนินการสืบค้นข้อมูลความรู้ในหัวข้อที่ต้องการ วิธีการประกอบ ติดตั้งผลิตภัณฑ์ เป็นทักษะที่สำคัญ ที่จะต้องมีความสามารถในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสาร อย่างถูกต้อง และอย่างชาญฉลาด ทักษะชีวิตและการทำงาน เพื่อให้ก้าวตามทันเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน เสริมสร้างทักษะนิสัยและเกิดความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานช่างในบ้านและช่างมืออาชีพต่อไป ตามแผนงานที่วางไว้ คุณลักษณะผู้ทำงานช่างที่ดี จะต้องเป็นคนดีมากกว่าคนเก่ง ได้แก่ มีความขยันอดทน ซื่อสัตย์สุจริตประหยัด มีวินัย มีความรับผิดชอบมีบุคลิกภาพดี ตรงต่อเวลา มีความคิดสร้างสรรค์  มีความกระตือรือร้น  มีความปลอดภัยและเชื่อมั่นในพลังความคิด ช่างและผู้ช่วยช่าง การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสืบค้นความรู้ คือ การนำข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้ค้นหา หรือได้รับมา มาพิจารณาอย่างละเอียดถึงองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของข้อมูล เสริมสร้างทักษะนิสัยเรื่องความประหยัดในการปฏิบัติงานช่างในบ้านด้วยตนเองอย่างถูกต้องและปลอดภัย และคุณลักษณะด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ จะต้องมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามสายงาน และงานที่เกี่ยวข้องด้วยความชำนาญ มีทักษะ คำนึงถึงปลอดภัยมีประสบการณ์ในงาน รวมไปถึงการจำแนกจัดกลุ่ม และจัดลำดับข้อมูล การสรุปผลจากการสืบค้นความรู้และบันทึกและการบันทึกจัดเก็บเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้น และเป็นรากฐานของการประกอบอาชีพสุจริตที่มั่นคงต่อไป ช่างและผู้ช่วยช่าง ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ต้องเป็นผู้ที่แสวงหาความรู้ที่ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งมีมีการพัฒนาตนเอง ตลอดเวลาในสาขาวิชาชีพ และใช้เหตุผลในการทำงาน ได้ออกมาตามขอบเขตของหัวข้อที่กำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มต้น ควรบันทึกจัดเก็บข้อมูลที่รวบรวมมาได้ต่าง ๆ ในรูปแบบที่ง่ายต่อการค้นหา โดยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่รักษ์โลก ช่วยส่งเสริมสร้างสังคมรีไซเคิล ทักษะการจัดการ หมายถึง ความสามารถของบุคคลหนึ่งที่สามารถจะจัดระบบงาน และระบบตนให้ทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ สังคมประหยัดพลังงาน และการใช้เทคโนโลยีสะอาดอันเป็นรากฐานของการเป็นพลเมืองดีสืบต่อไป

ชินคันเซ็น ความเร็วสูง…!!!

ปัจจุบันรถไฟชินคันเซ็นเปิดให้บริการหลายเส้นทาง และมีอยู่หลายขบวนแตกต่างกันตามแต่ JR ของแต่ละภูมิภาค ทำให้กลายเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของชินคันเซ็นที่เมื่อเราไปเที่ยวที่ใดก็จะได้นั่งขบวนรถไฟชินคันเซ็นที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งเส้นทางยอดฮิตสำหรับนักท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาคนั้น ชินคันเซ็นก็เข้าถึงเรียบร้อยแล้ว เราจะได้เดินทางข้ามเมืองกันได้อย่างสนุกสนาน

วิธีการซื้อตั๋วชินคันเซ็น

Japan Rail Pass (JR Pass) คืออะไร?

ก่อนอื่นต้องมารู้กันก่อนว่า JR Pass คืออะไร? JR Pass คือบัตรที่ใช้เดินทางทั่วประเทศญี่ปุ่นโดยใช้เส้นทางรถไฟ JR เป็นหลัก นอกจากรถไฟแล้วยังมีรถไฟชินคันเซ็น เรือ และรถบัสอีกจำนวนหนึ่งที่เข้าร่วมรายการสุดคุ้มนี้อยู่ด้วย คนที่จะซื้อได้นั้น ต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินเข้าประเทศญี่ปุ่นแบบชั่วคราวเท่านั้น สำหรับคนไทยอย่างเราๆที่แพลนจะไปเที่ยวญี่ปุ่น เรามีสิทธิ์ซื้อ JR Pass ได้ 100% แน่นอน

แต่ก่อนการจะจองตั๋วรถไฟความเร็วสูง ชินคันเซ็น ของญี่ปุ่นนั้นค่อนข้างลำบากซักหน่อย แม้ทางฝั่ง JR East จะเปิดให้จองออนไลน์ได้แล้ว แต่นั่นมันก็เฉพาะรถไฟที่เดินทางขึ้นเหนือจาก โตเกียว เท่านั้น ถ้าคุณอยากเดินทางลงใต้ไปเที่ยวภูเขาฟูจิ เกียวโต หรือโอซาก้านั้นยังต้องใช้วิธีมาซื้อตั๋วที่ญี่ปุ่นอยู่ แต่ทาง JR Central และ JR West ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ออกแอพพลิเคชั่นใหม่ SmartEX สำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ ใช้จองที่นั่งรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็น สาย Tokaido Sanyo Shinkansen ที่เชื่อมต่อโตเกียวสู่จังหวัดทางใต้ได้เลย

หลังจากดาวน์โหลดแล้ว ผู้ใช้เพียงแค่ผูกบัตรเครดิตเข้ากับแอพ แล้วซื้อตั๋ว/จองที่นั่งได้เลยทันที พอไปถึงญี่ปุ่นแล้วก็ไปรับบัตรที่ตู้อัตโนมัติ โดยใช้บัตรเครดิตที่ใช้ซื้อตั๋วไปได้เลย หรือหากมีบัตร IC Card อย่าง Suica หรือ Pasmo ก็สามารถลงทะเบียนเข้ากับบัตรแล้วใช้แทนตั๋วโดยสารได้เลย

แอพพลิเคชั่น SmartEX เปิดให้ดาวน์โหลดอย่างเป็นทางการในวันที่ 30 ตุลาคม 2017 ทั้ง iOS และ Android ซึ่งจากข้อมูลบนเว็บไซต์กล่าวว่า จะเปิดให้เริ่มใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และฮ่องกงก่อน ประเทศอื่นๆ จะทยอยเปิดเรื่อยๆ หลังจากนั้น ทั้งนี้ไม่มีรายละเอียดว่าแอพนี้สามารถใช้ร่วมกับบัตร JR Pass ได้หรือไม่ หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมเราจะรีบอัพเดทให้ทันที แต่ตอนนี้ภาวนาให้แอพโหลดในไทยได้ไปก่อนแล้วกันนะ

ตั๋วชินคันเซ็นก็ยังสามารถซื้อได้จากเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วหรือเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติภายในสถานีรถไฟ แต่ควรระวังไว้นิดนึงว่าไม่สามารถใช้บัตรโดยสาร IC การ์ดขึ้นได้นะ เราสามารถใช้บัตร Japan Rail Pass ขึ้นชินคันเซ็นได้ยกเว้น “Nozomi” และ “Mizuho” สำหรับการซื้อตั๋วให้กรอกขอบเขตในการใช้บริการ, วัน-เวลา และประเภทที่นั่งที่ต้องการผ่านเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติสำหรับชินคันเซ็น หรือซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ตรงเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วภายในสถานีก็ได้

ตอนที่ซื้อตั๋วชินคันเซ็น ก่อนอื่นให้เช็คค่าโดยสารไปถึงจุดหมายปลายทางจากตารางค่าโดยสารใกล้กับเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติก่อนเลย เมื่อรู้ค่าโดยสารแล้วก็จัดแจงใส่เงินลงไปในเครื่องและกดปุ่มที่ระบุจำนวนค่าโดยสารที่ตรงกับที่เราต้องการ แค่นี้เครื่องก็จะพิมพ์ตั๋วออกมาให้แล้ว

รถไฟชินคันเซนเนี่ยจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆต่างกันตรงการแวะจอดตามสถานีต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้

 1. โนโซมิ (Nozomi) : จะจอดเฉพาะสถานีหลักๆเท่านั้น อย่างเช่น Shinagawa, Shin-Yokohama, Nagoya, Kyoto และ Shin-Osaka เป็นต้น
 2. ฮิคาริ (Hikari) : จะจอดในสถานีหลักเหมือนกับโซมิ แต่มีเพิ่มเติมกับสถานีย่อยอีกหลายแห่ง

โคดามะ (Kodama) : จะทำการจอดในทุกๆสถานีตลอดเส้นทาง อย่างต้นทางโตเกียวปลายทางโอซาก้าก็แวะจอดทั้งหมดประมาณ 16 สถานี

ใครที่เคยไปประเทศญี่ปุ่นหรืออาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่น ก็น่าจะเคยได้ใช้บริการรถไฟหัวกระสุนหรือชินคันเซ็นกันมาบ้างแล้ว ซึ่งล่าสุดทางบริษัท Central Japan Railway Company (JR Central) ก็ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่ารถไฟหัวกระสุนรุ่นใหม่อย่าง Chuo Shinkansen กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ

การแช่ออนเซ็นที่ดี …!!!

วิธีการแช่ออนเซ็นที่ถูกต้อง

 1. เริ่มจากการทำความสะอาดเท้า และเล็บเท้าก่อน ส่วนนี้เป็นส่วนที่หลายๆคนละเลย ซึ่งไม่เป็นผลดีเลย การแช่ออนเซ็นทั้งส่วนที่เป็นอ่างรวม และไม่ใช่อ่างรวมเราก็ควรที่จะทำความสะอาดส่วนที่สกปรกที่สุดให้เรียบร้อย ใช้แปรงหินขัดขี้ไคลและแปรงขนขัดตามเล็บนิ้วเท้า และถูสบู่ตามซอกนิ้วเท้าให้สะอาดจนไม่มีรอยดำ
 2. ทำความสะอาดชำระล้างร่างกาย ส่วนนี้ก็สำคัญมากๆเพราะร่างกายจะเป็นส่วนที่แช่ลงไปในน้ำ ดังนั้นทุกส่วนควรสะอาดหมดจด ถูสบู่ที่ไม่ผสมน้ำมันหรือครีมบำรุง หรือเลือกสบู่ที่ไม่ทิ้งความมันไว้บนผิวมากเกินไป และห้ามทาครีมบำรุงผิวก่อนลงแช่ออนเซ็น เพราะจะทำให้น้ำไม่สะอาด และในขั้นตอนนี้แนะนำว่าให้ใช้น้ำที่ค่อนข้างอุ่นประมาณ 28 องศาขึ้นไป
 3. ถ้าเป็นผู้หญิงควรรวบผมขึ้นให้เรียบร้อยไม่ควรให้ผมสัมผัสโดนน้ำ หรือสยายลงในบ่อออนเซ็น เพราะ นอกจากผมจะแห้งเสียแล้ว หากแช่ออนเซ็นบ่อรวมยังเป็นการเสียมารยาทอีกด้วย
 4. ห้ามจุ่มผ้าลงในบ่อออนเซ็นเด็ดขาด การแช่ออนเซ็นนิยมนำผ้าเช็ดตัวผืนเล็กเข้ามาด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ห้ามจุ่มลงน้ำ ให้ชุบน้ำเย็นจัดแปะไว้บนศรีษะ หรือพันไว้เพื่อให้ร่างกายสดชื่นไม่ร้อนเกินไปเท่านั้น
 5. ไม่ควรแช่ออนเซ็นทันทีหลังจากทานอาหารเสร็จ ควรปล่อยให้เกิน 1 ชั่วโมงก่อนค่อยลงแช่ออนเซ็น ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ทั้งก่อนและขณะลงแช่
 6.  ทริคสำคัญ ก่อนลงบ่อออนเซ็นควรใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่าร่างกายและใกล้เคียงกับน้ำที่เราจะลงแช่มาราดที่ตัว ให้จำไว้ว่าราดจากปลายมาหาต้น เช่น ปลายนิ้วมือมายังหัวไหล่ หน้าขามาที่เอว และต่อมาคือราดลงบนศรีษะให้เราปรับร่างกายเข้ากับสภาพน้ำทำให้ไม่วิงเวียนศรีษะขณะแช่ออนเซ็น
 7.  ก่อนแช่ตัวในบ่อออนเซ็นควรลงไปยืนในน้ำแค่ครึ่งตัว พร้อมวักน้ำเบาๆลูบขึ้นมาที่ตัวก่อนให้ร่างกายได้ปรับสภาพอุณหภูมิให้เข้ากับน้ำ จากนั้นเมื่อปรับสภาพได้แล้ว รู้สึกว่าแสบร้อนผิวน้อยลงจึงค่อยๆหย่อนตัวลงช้าๆ ไม่ควรลุกนั่งเร็วๆ
 8. ผู้ที่แช่ออนเซ็นครั้งแรกแนะนำว่าแช่ไม่ควรเกิน 15 นาที และผู้ที่เคยชินแล้วก็ไม่ควรแช่เกิน 30 นาที หรือเมื่อไหร่ที่มีเหงื่อออกมามาก ใจเริ่มเต้นเร็วขึ้น หรือร่างกายอ่อนเพลียควรออกจากบ่อทันทีครับ และไม่ควรแช่เกินวันละ 3 ครั้ง
 9. เมื่อแช่ออนเซ็นเสร็จแล้วควรเช็ดตัวให้แห้งไม่ควรอาบน้ำหลังแช่ออนเซ็นเสร็จเพื่อให้วิตามินยังคงค้างอยู่ที่ผิวและบำรุงอย่างเต็มที่ และควรทาครีมบำรุงผิวหลังจากแช่ออนเซ็นด้วยเพื่อป้องกันผิวแห้ง การทาครีมบำรุงผิวทั้งที่หน้าและที่ตัวหลังจากแช่ออนเซ็นจะให้ผลลัพธ์ที่ดีมากเนื่องจากรูขุมขนที่เปิดหลังจากเจอความร้อนทำให้รับครีมบำรุงเข้าปลอบประโลมผิวได้อย่างดีเยี่ยม
 10. หาของหวาน เกลือแร่ วิตามิน หรือน้ำดื่มทานซักนิดหลังจากแช่ออนเซ็นเสร็จ เพราะ การแช่ออนเซ็นเป็นการเปิดรูขุมขนทำให้เสียเหงื่อ และมีอาการใจเต้นแรง เหนื่อยเหมือนการเล่นกีฬา ดังนั้น ควรเติมเกลือแร่และน้ำที่เราได้สูญเสียไปในระหว่างแช่ออนเซ็น

คุณสมบัติของน้ำแร่แต่ละชนิดในการแช่ออนเซ็น

1. Simple Hot Spring น้ำแร่ชนิดนี้ไม่ค่อยมีแร่ธาตุเท่าไหร่ แต่ยังมีความร้อนอยู่

2. Chloride Springs น้ำแร่ประเภทนี้มีเยอะมากในญี่ปุ่น ส่วนผสมของเกลือช่วยเรื่องความสะอาดของผิวพรรณ

3. Carbonated Springs ช่วยเรื่องความเรียบเนียน และผิวพรรณผุดผ่อง

4. Sulfuric Acid Springs ช่วยเรื่องเยียวยาบาดแผล และความดันในเลือด

5. Iron Springs ช่วยเรื่องการไหลเวียนของเลือด น้ำพุร้อนชนิดนี้ก่อนจะไหลออกมาจากใต้ดินจะมีสีที่ใสสะอาด แต่เมื่อธาตุเหล็กในน้ำทำปฏิกิริยากับออกซิเจนก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลอมส้มอย่างที่เห็นกัน

6. Sulfuric Springs น้ำพุร้อนชนิดนี้เหมาะกับการเยียวยาโรคผิวหนังต่างๆครับ แต่ก็ยังไม่เหมาะกับแผลพุพอง เป็นหนอง หรืออักเสบอยู่

7. Acidic Springs น้ำพุร้อนชนิดนี้ดีงาม สายกลาก เกลื้อนจงลากตัวลงน้ำไป เพราะ น้ำแร่ชนิดนี้ช่วยสร้างเกราะป้องกันให้ผิวทนทานต่อเชื้อราต่างๆได้

8. Carbon dioxide Spings ช่วยในการขยายเส้นเลือดฝอย และลดความดันในเลือด อีกทั้งน้ำแร่ชนิดนี้เมื่อแช่ออนเซ็นแล้วจะมีฟองรอบอยู่ตามลำตัว และให้ความอุ่นแก่ผิวแม้ว่าอุณหภูมิของน้ำจะต่ำก็ตาม

ข้อดีของงาน ช่างฝ่ายการผลิต-ติดตั้ง ที่คนสายอาชีพควรรู้

ช่างฝ่ายการผลิต-ติดตั้ง การวางผังโรงงาน จะดำเนินการหลังจากที่ได้ทำการก่อสร้างอาคารโรงงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยทั่วไปแล้วการวางผังโรงงาน เมื่อมีความจำเป็นต้องโยกย้าย เปลี่ยนแปลงเครื่องจักร หรือแผนกงานต่าง ๆ การจัดวางผังโรงงานให้ดีนั้น จำเป็นต้องใช้วิศวกรโรงงาน แบบง่ายไปจนถึงระบบที่ซับซ้อน ซึ่งจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขทั้งทางระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้เชื่อมกับระบบใหม่ ไปจนถึงการติดตั้งระบบให้ใช้ได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างออกไปซึงมีความแตกต่างกันของคุณสมบัติของเครื่อง ทำให้การวางแผนการติดตั้งระบบงานต้องมรการพิจารณารอย่างรอบคอบ และทำรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป ผู้บริหารจะต้องให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิด จะต้องทำการวางแผนให้ครอบคลุมถึงการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จะติดตั้งทั้งหมดที่ต้องใช้ ไม่ใช่เฉพาะการติดตั้งโปรแกรมของระบบงานใหม่เท่านั้น แต่รวมถึงการติดตั้งฐานข้อมูลและแฟ้มข้อมูลที่จำเป็นและซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่ต้องการใช้ร่วมกันด้วย ช่างฝ่ายการผลิต-ติดตั้ง เป็นวิธีการติดตั้งที่มีความคล้ายคลึงกับวิธีการติดตั้งแบบเป็นระยะ โดยจะนำร่องด้วยการติดตั้งระบบเฉพาะส่วนงานใดส่วนงานหนึ่งก่อน เช่น หากเป็นหน่วยงานที่มีหลายสาขาก็สามารถทดลองติตั้งนำร่องในสาขาใดสาขาหนึ่งก่อน สิ่งสุดท้ายที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่นักวิเคราะห์ระบบจะต้องคำนึงถึง  คือ  ผลกระทบของระบบงานใหม่ที่ทีต่อธุรกิจหรือองค์กร  เพราะการติดตั้งระบบงานให้เข้าไปในองค์กรย่อมก้อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการทำงาน หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานและผู้ใช้ระบบไม่มากก็น้อย  จึงต้องมีการชี้แจงให้ทราบถึงบทบาทที่เปลี่ยนไปและผลกระทบต่าง ๆ จนกระทั่งคิดว่าระบบสามารถทำงานได้ดีก็จะทยอยติดตั้งในสาขาอื่น ๆ จนครบทุกสาขา จึงจะทำให้งานสำเร็จลงได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งความรู้สึกสับสนในช่วงแรกของการใช้ระบบงานใหม่นั้นให้เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดา ฉะนั้นในทุกขั้นต้อนของการวิเคราะห์และออกแบบระบบจึงมักดึงเอาผู้ใช้ระบบเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมอยู่ตลอดเลา และในการติดตั้งระบบ ดังนั้นความจำเป็นที่ต้องมีการวางผังโรงงาน ช่างฝ่ายการผลิต-ติดตั้ง มีสาเหตุหลายประการ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการออกแบบในการวางผังโรงงานให้แก่ระบบการผลิตนั้น การออกแบบผังโรงงาน เป็นกระบวนการที่ซับซ้อน การประหยัดเงิน ก็เท่ากับการเพิ่มรายได้ ผู้ใช้ยังคงมีส่วนร่วมซึ่งมีความสำคัญต่อการที่ระบบงานใหม่จะเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ ผู้ใช้ระบบจะช่วยนักวิเคราะห์ระบบได้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการสร้างแฟ้มข้อมูล 

ช่างฝ่ายการผลิต-ติดตั้ง การบันทึกข้อมูลย้อนหลัง และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งภายในที่อยู่อาศัยจึงเป็นการลงทุนที่คุณจะมีแต่ได้กับได้ เพราะคุณสามารถเห็นเม็ดเงินที่คุณประหยัดขึ้นได้จากการชำระค่าไฟฟ้าทุกเดือน สะสมไปเป็นปีเงินออมที่คุณประหยัดได้จะกลายเป็นเงินก้อน นอกจากนั้นคุณยังสามารถตัดกังวลเรื่องค่าไฟฟ้าที่จะสูงขึ้นทุกปี เพราะจะเป็นการวางแผนที่เกี่ยวข้องกับงานหลาย ๆ ด้านที่ต่างก็มีความสัมพันธ์กันมากบ้างน้อยบ้างและงานแต่ละด้านก็มีผลกระทบต่อผลกำไรทั้งสิ้น การออกแบบผังโรงงานที่ไม่ถูกต้องจะทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น เพราะจะทำให้มีการใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างไม่มีประสิทธิผล โดยมีเป้าหมายพื้นฐาน ผู้ออกแบบจำเป็นต้องทราบถึงขั้นตอนการผลิต ทำให้เรากล้าพูดได้ว่าการลงทุนกับพลังงานแสงอาทิตย์นั้นเป็นการลงทุนที่มั่นคง ยั่งยืน ไม่เหมือนกับการลงทุนอื่น ๆ ที่คุณต้องอาศัยปัจจัยของตลาดเป็นตัวผันผวนกำไร ช่างฝ่ายการผลิต-ติดตั้ง และรายได้ ยิ่งไปกว่านั้นการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับอาคาร หรือสถานที่ที่ปล่อยให้เช่าอีกด้วย เพื่อจัดสถานที่ปฏิบัติการและจัดวางเครื่องจักรต่าง ๆ ให้เหมาะสมเพื่อที่จะให้การผลิต เพื่อช่วยสนับสนุนกระบวนการผลิตภายใต้ข้อจำกัดของอาคารที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับตำแหน่ง โดยทำให้การดำเนินการผลิตนั้นเกิดประโยชน์ มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด แต่ถ้าหากจัดวางตำแหน่งเครื่องจักร และอุปกรณ์ไม่เหมาะสม ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา เครื่องจักรมักจะเสียค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาน้อยและถ้าหากติดตั้งเครื่องจักร เพื่อที่จะใช้ผลิตต่อเนื่องกันได้ ช่างฝ่ายการผลิต-ติดตั้ง ก็นับว่าจะลดต้นทุนในการบำรุงรักษาให้น้อยลงได้ ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติงานในโรงงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ พลังงานที่ได้จะมีปริมาณมากกว่าพลังงานที่มนุษย์บนโลกจะสามารถใช้ให้หมดไปได้ในเวลาหนึ่งปีเสียอีก

นอกจากนั้น ช่างฝ่ายการผลิต-ติดตั้ง พลังงานแสงอาทิตย์นี้ยังไม่ปล่อยก๊าซ หรือมลพิษใด ๆ สู่ชั้นบรรยากาศ ต่างจากพลังงานที่ได้จากถ่านหิน น้ำมัน หรือก๊าซธรรมชาติ การตัดสินใจเลือกใช้พลังงานแสงอาทิตย์ของคุณในวันนี้จึงเท่ากับคุณเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องสำหรับอนาคต ผลที่ตามมาอาจเกิดความสูญเสียในการทำงาน เครื่องจักรว่างงานมาก คุณภาพของผลผลิต เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงในเรื่องการวางแผนผังโรงงาน เพราะวัตถุประสงค์ของการผลิต คือต้องการให้สินค้ามีคุณภาพสูงดังนั้นในบางครั้งคุณภาพของสินค้าอาจจะลดลง เพราะแบบการติดตั้งเครื่องจักรไม่ถูกต้องจึงทำให้คุณภาพของสินค้าอาจลดลง พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพราะแสงจากดวงอาทิตย์เป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมดสิ้น หากเราคำนวณปริมาณของพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ตกมายังพื้นผิวโลกในเวลาไม่กี่ชั่วโมง ช่างฝ่ายการผลิต-ติดตั้ง ระบบพลังงานแสงอาทิตย์คือระบบที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์โดยการจับเอารังสีของดวงอาทิตย์ซึ่งมีพลังงานโฟตอนมาแปลงเป็นกระแสไฟฟ้า แผงพลังงานแสงอาทิตย์ยังสามารถทำงานได้ภายใต้สภาพอากาศที่มีเมฆมาก นอกจากนั้นกระแสไฟฟ้าที่แปลงมาจากรังสีของดวงอาทิตย์จะเกิดขึ้นทันทีที่แผงได้รับพลังงาน และสามารถนำไปใช้ภายในตัวอาคารได้ทันที ด้วยสาเหตุจากการใช้เครื่องจักรล้าสมัยจึงทำให้สินค้านั้นล้าสมัยไปด้วย ดังนั้นจึงควรใช้เครื่องจักรใหม่ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของสินค้าให้ใหม่ตามไปด้วย ซึ่งเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตไปในตัว การจัดระเบียบประสานงานของเครื่องจักรและสถานที่ทำงานอย่างได้ผลภายใต้ข้อจำกัดของพื้นที่ ช่างฝ่ายการผลิต-ติดตั้ง สำหรับการจัดวางผังโรงงงาน โดยมีวัตถุประสงค์จะให้เกิดกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจากการดำเนินงาน คนงานเกิดความสับสนในการทำงาน ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น สภาพแวดล้อมดี คือสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี คนงานมีความพึงพอใจในการทำงาน การออกแบบผังของโรงงานควรที่จะมีอากาศถ่ายได้สะดวก การถ่ายเทความร้อน การควบคุมเสียง การสั่นสะเทือน ห้องพักผ่อน ห้องพยาบาล และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ

ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ช่างฝ่ายการผลิต-ติดตั้ง ช่วยให้การปฏิบัติงานของคนงานมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น การวางผังโรงงานมีความสำคัญ ซึ่งเป็นกิจกรรมในการกำหนดตำแหน่งของคน เครื่องจักร วัสดุ และสิ่งสนับสนุนการผลิตให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ก่อให้เกิดกระบวนการผลิตที่เหมาะสม ลดเวลาว่างเปล่า (Idle Time) การไหลของวัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ระยะเวลาการผลิตสั้นลง การเสี่ยงภัยของความล้าสมัยของเครื่องจักรโดยในปัจจุบันมีความล้าสมัยเร็ว เพราะโรงงานผลิตได้พยายามปรับปรุงและผลิตรูปแบบใหม่ ๆ มันจึงเป็นเรื่องเสี่ยงภัย และไม่ฉลาดเลยในการจะลงทุนซื้อเครื่องจักรที่ใกล้จะล้าสมัยมาติดตั้งใช้ในโรงงาน ช่วยให้เกิดความสมดุลในการปฏิบัติงาน หรือกระบวนการผลิต แบ่งปริมาณงานในแต่ละหน่วยให้เท่ากัน มีความยืดหยุ่นสูง เมื่อมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงทำได้สะดวกและเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ช่วยลดอุบัติเหตุ และอันตรายที่จะเกิดกับผู้ปฏิบัติงานเนื่องจากการติดตั้งเครื่องจักร ช่างฝ่ายการผลิต-ติดตั้ง เครื่องมือถูกต้องตามหลักการ เช่น ฐานเครื่องจักรถูกยึดแน่นไม่สั่นสะเทือน เครื่องจักรไม่วางชิดกันจนเกินไป ความต้องการสำหรับผลิตภัณฑ์ซึ่งต้องการเครื่องจักรในการผลิตสำหรับวัตถุประสงค์ก็แตกต่างไปในการผลิตแต่ละชนิด ซึ่งการวางแผนที่ควรจะให้มีความยืดหยุ่นเพื่อการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการใช้เครื่องจักรต่าง ๆ ควรมีการวางแผนไว้สำหรับการใช้เครื่องจักร โดยทั่ว ๆ ไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะเปลี่ยนได้โดยง่าย ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตต่ำลง

ออกแบบจัดทำ สมุดบันทึกออนไลน์ เพื่อมอบเป็นของที่ระลึกช่วงเทศกาล

สมุดบันทึกออนไลน์ การจดบันทึกไม่จำเป็นต้องเขียนอย่างเดียว การเขียนบันทึกช่วยทำให้เราเก็บเรื่องราวต่างๆ มีหลายคนที่มีนิสัยการจดบันทึกและมันย่อมทำให้เรามีสติกับตัวเองในทุกด้าน ที่กำลังเผชิญ ยิ่งคุณมีความรู้มากแค่ไหน ก็จะยิ่งทำให้คุณได้เปรียบมากขึ้น และช่วยให้มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ดีขึ้น มีทักษะในการสื่อสารที่ดีขึ้น เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาและความท้าทายต่างๆ ทำให้ศักยภาพทางความคิดเติบโตได้ดี คุณอาจวาดสิ่งที่เจอมา แปะรูปถ่ายโพราลอยด์ที่ ถ่ายกับแก็งค์เพื่อน ไหนจะตั๋วคอนเสิร์ตที่เพิ่งไปมา ในขณะที่หลายคนไม่ชอบและยังไม่รู้ว่าการจดบันทึกมีดีอย่างไร สิ่งของหรือเงินทอง อาจถูกขโมยไปได้ แต่ความรู้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถเอาไปจากคุณได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันทั่วไป งานเขียนดีๆ จะส่งผลต่อการเขียนของคนที่ได้อ่าน สมุดบันทึกออนไลน์ วันนี้หากใครมีปัญหาเรื่องการทำงาน อยากให้งานออกมาสำเร็จยิ่งขึ้น ในอดีตได้เป็นอย่างดี ไอเดียเจ๋ง ๆ ที่เจอระหว่างการเดินทาง รวมไว้ในสมุดบันทึกเล่มเดียวคงจะดีไม่น้อย เมื่อเรากลับมาอ่านอีกครั้งรู้สึกได้ถึงความทรงจำต่าง ๆ เพิ่งเกิดขึ้นมา ได้รู้ว่าครั้งหนึ่งเราเคยทำอย่างนี้ นี่คือข้อดีที่คุณจะได้จากการจดบันทึกอย่างแท้จริง นี่เป็นโอกาสที่ได้เล่นสนุกทดลองอย่างเต็มที่ การได้ซึมซับวิธีและสไตล์การเขียนของนักเขียนคนอื่นๆ จะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะการเขียนของคุณเองในการทำงาน หนังสือบางประเภทช่วยให้เราสามารถฝึกฝนทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์ได้  และได้ใช้เวลาคิด ๆ เขียน ๆ ฝึกกระบวนการคิด แน่นอนว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราแต่ละวัน ย่อมมีทั้งเรื่องที่ดี และเรื่องราวที่ไม่ดี สมุดบันทึกออนไลน์ พบว่าการได้เขียนไดอารี่บอกเล่าเรื่องราวที่ไม่ดีนั้น เพราะมันจะช่วยเตือนสติทำให้คุณมีสติในการทำงานมากยิ่งขึ้น เพราะคนที่มีนิสัยรักการจดบันทึก มักจะพูดคุยกับตัวเองได้อย่างเข้าใจ เป็นการช่วยระบายความเครียดในจิตใจที่ดีวิธีหนึ่ง

งานวิจัยพบว่า สมุดบันทึกออนไลน์ ในผู้ป่วยโรคเครียดจากเหตุการณ์ร้ายแรง เมื่อได้เขียนเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆ รู้ความต้องการของตัวเอง ตามอารมณ์ของตัวเองได้ทัน ไม่แน่คุณอาจได้ไอเดียดี ๆ การเขียนคือการถ่ายทอดความคิด จะช่วยบรรเทาความทรงจำที่โหดร้ายให้เบาบางลงได้ ในทางตรงข้าม อีกงานวิจัยก็พบว่า การเขียนบอกเล่าเรื่องราวที่ดี เช่น การขอบคุณถึงสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตแต่ละวัน รู้ว่าหากมีงานยากๆ ที่จะต้องทำ เขาจะวางแผนลงในสมุดบันทึก ลิสต์รายการหรือกระบวนการที่ต้องทำออกมาเป็นข้อๆ ได้ และเมื่อพบกับปัญหาเขาก็สามารถวางแผนรับมือเพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีเช่นกัน ก็ส่งผลช่วยให้เรามีความสุขมากขึ้น กังวลน้อยลง และหลับสบายขึ้นด้วย อารมณ์และความรู้สึกของเราให้ออกมาเป็นตัวอักษร สมุดบันทึกออนไลน์ เป็นการสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งที่บางครั้งมีประสิทธิภาพมากกว่าการพูดในบางสถานการณ์ เพราะหากเรามีงานต่างๆ ที่ต้องรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าประชุมช่วงเวลาไหนบ้าง การเตรียมเอกสารสำคัญใดบ้างหรือมีนัดเจรจาคุยงานกับลูกค้านอกสถานที่ สิ่งใดที่ต้องตระเตรียม การเขียนทำให้ได้ทบทวนและใช้สติ หากคุณกลัวลืมก็ให้เจ้าสมุดบันทึกนี่แหละ ทำหน้าที่คอยเตือนความจำให้คุณ รวมถึงงานใหม่ที่หัวหน้ามอบหมายมาให้ ในระหว่างที่คุณกำลังทำงานจนหัวหมุนอยู่นั้น ทำให้อารมณ์ความรู้สึกที่รุนแรงลดระดับลงได้ ตรงกันข้ามหากสื่อสารด้วยคำพูดอาจจะทำให้สถานการณ์รุนแรงยิ่งขึ้น อาจจะทำให้เผลอหลงลืมกันบ้างแต่หากรีบจดบันทึกไว้ทันที คุณจะเป็นคนทำงานมืออาชีพแบบไม่มีพลาดงานชิ้นสำคัญอย่างแน่นอน ได้ตัดสินใจอย่างนั้นไป นอกจากนั้น สมุดบันทึกออนไลน์ งานเขียนยังมีความสำคัญและประโยชน์อีกมากมาย โดยส่วนตัวเป็นคนชอบเขียนอยู่แล้ว อาจจะมีสาระบ้าง จงพยายามปลูกฝังนิสัยการจดบันทึกและพกพาสมุดบันทึกเล่มเล็กๆ ติดตัวตลอดเวลา เพราะเมื่อคุณเดินทางไปในที่แห่งใด

สมุดบันทึกออนไลน์ การเขียนบันทึกประจำวันอาจเป็นการเขียนบันทึกกิจกรรมต่างๆ ที่คุณทำในแต่ละวัน หากพบเจอเรื่องราวดีๆ นอกจากการถ่ายภาพเก็บไว้แล้ว คุณยังสามารถจดเก็บรายละเอียดเรื่องสิ่งใหม่ดีๆ ไม่มีสาระบ้าง ปะปนกันไป แต่รู้ว่าการเขียนนั้นมีประโยชน์และจะเขียนต่อไปเรื่อยๆ การรวบรวมความคิดอันลึกซึ้งเกินบรรยาย หรืออาจเป็นเพียงแค่การควบคุมให้คุณทำงานได้สม่ำเสมอเมื่อคุณต้องทำงานอะไรสักอย่างให้สำเร็จ และรู้ว่าการเขียนบันทึกช่วยทำให้ตนเองมีความสุข รับรองมันจะทำให้คุณเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีขึ้น การเฝ้าสังเกตจดจำและจดบันทึกไว้จะทำให้คุณมีมุมมองในการอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้อย่างไม่มีเบื่อ ในขณะเขียนบันทึกประจำวันของตัวเองนั้น ลองเขียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ของแต่ละวัน สมุดบันทึกออนไลน์ ความลับที่คุณต้องการระบายหรือจะเขียนร้อยเรียงความคิดที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญก็ได้ และมันอาจจะส่งเสริมให้การทำงานของคุณมาพร้อมไอเดียสร้างสรรค์ใหม่ๆ ด้วยก็เป็นได้ แต่หากคุณต้องเขียนบันทึกประจำวันเพื่อส่งครู่ การอ่านหนังสือจะเป็นการกระตุ้นการทำงานของสมอง เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจมอยู่กับการอ่านหนังสือดีๆ สักเล่ม ความเครียดจากงาน หรือปัญหาส่วนตัวต่างๆ คุณต้องอ่านโจทย์ที่ได้มาอย่างละเอียด คิดให้ดีว่าคุณได้เรียนรู้อะไรไปบ้างและเขียนถ่ายทอดสิ่งที่ได้วิเคราะห์ออกมา ที่คุณเจอมาจะถูกลืมไปทันที การอ่านนิยายสนุกๆ จะพาให้คุณได้เข้าไปอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่ง ขณะที่การได้อ่านบทความดีๆ สักบทความ ก็จะทำให้คุณจดจ่ออยู่กับเวลาในขณะนั้นและลืมความกังวลต่างๆ ไป พวกกฎเกณฑ์เฉพาะเจาะจงในการเขียน เช่น เขียนทำไม เมื่อไหร่ ที่ไหน อย่างไรนั้นอาจจะขึ้นอยู่กับ สมุดบันทึกออนไลน์ คุณเป็นตัวกำหนดเป็นกรณีไป นอกจากจะช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายแล้ว การได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับศาสนา สามารถช่วยให้คุณรู้สึกสงบอีกด้วย ช่วยพัฒนาเรื่องการจำ รวมถึงชะลอและป้องกันการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ แต่แค่เริ่มทำตามนี้ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้ว ทุกอย่างที่คุณอ่านจะเป็นการเพิ่มเติมความรู้ให้กับคุณทั้งสิ้น ซึ่งคุณไม่มีทางรู้ได้เลยว่าคุณอาจจะต้องนำความรู้เหล่านั้นออกมาใช้เมื่อไหร่ ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย ลดความเครียดต่าง ๆ

ช่างควบคุมเครื่องจักร วงจรระบบควบคุมเครื่องจักร…!!!

สำหรับช่างควบคุมเครื่องจักรการผลิต จะช่วยให้คุณ สามารถปรับปรุงสายการผลิต ที่ล้าสมัยในโรงงาน หรือปรับเปลี่ยน หรือพัฒนาอุปกรณ์ดั้งเดิมที่มาจากผู้ผลิต ให้ทันสมัยมากขึ้น และด้วยเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ล่าสุด และอุปกรณ์ IIoT จะช่วยให้คุณ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

หลักการทางานของช่างควบคุมเครื่องจักร

เครื่องจักรกลทั่วไปจะต้องใช้ช่างควบคุมเครื่องจักรในการหมุนเลื่อนโต๊ะงาน เพื่อเลื่อนคมตัดหรือชิ้นงานให้เคลื่อนที่ไปตามระยะที่ต้องการ เมื่อเสร็จสิ้นการทางานแล้วก็จะได้ชิ้นงานที่มีรูปทรงและขนาดตามความต้องการซึ่งช่างควบคุมเครื่องจักรจะต้องคอยเฝ้าดูตำแหน่งของคมตัดที่สัมผัสกับเส้นรอบรูปบนชิ้นงานที่กาลังตัดเฉือนอยู่ตลอดเวลา และในการเปลี่ยนตำแหน่งของคมตัด ช่างจะต้องหมุนมือหมุน เพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของแท่นเลื่อนต้องคอยสังเกตคมตัด เพื่อตรวจสอบตำแหน่งของชิ้นงานกับคมตัด และเมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้ว ช่างควบคุมเครื่องจักรก็จะหยุดหมุนมือหมุน คมตัดก็จะหยุดเคลื่อนที่ ซึ่งภาษาทางเทคนิค เรียกการทางานนี้ว่า การควบคุม (Control)

นอกเหนือจากการควบคุมตำแหน่งของชิ้นงานกับเครื่องมือตัดแล้ว ช่างควบคุมเครื่องจักรยังต้องควบคุมอัตราป้อนซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุชิ้นงาน วัสดุของเครื่องมือตัดและตำแหน่งของคมตัดด้วย ซึ่งในบางครั้งช่างควบคุมเครื่องจักรจะต้องลดอัตราป้อนลงเมื่อใกล้จะถึงตำแหน่งที่ต้องการ เพื่อให้ได้ตำแหน่งที่ถูกต้องจริง ๆ นอกจากนี้จะต้องคอยปรับความเร็วรอบและตำแหน่งของการหล่อเย็นให้ถูกต้องอีกด้วย

วันนี้เรามาแนะนำสถานที่ทำงานสำหรับผู้ที่ต้องการหางาน ช่างควบคุมเครื่องจักร ในการประกอบอาชีพกัน

1.บริษัท วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง ช่างควบคุมเครื่องจักร

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ : เพศชาย – จบ ปวช. ปวส. หรือปริญญาตรี ช่างเมคคาทรอนิกส์, ช่างแม่พิมพ์โลหะ ,ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน, ช่างเทคนิคการผลิต, ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม, ช่างเชื่อมโลหะ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง – สามารถอ่านและดูแบบงานพอได้ – ยินดีรับนักศึกษาที่จบใหม่ หรือมีประสบการณ์ในการทำงาน

อัตรา/ เงินเดือน : 3 อัตรา เงินเดือน 13,000 ฿

ติดต่อ – สอบถาม : บริษัท วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด 368 ม.6 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทร : 037-625-888 ต่อ 735 , 754 และ 02-398-0143 ต่อ 414 อัพเดทเมื่อวันที่ 26/12/2561

2.บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงานตำแหน่ง ช่างควบคุมเครื่องจักร/หัวหน้าช่าง/ช่างไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักร

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ : เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป ตำแหน่งหัวหน้าช่างอายุ 30 ปีขึ้นไป – วุฒิปวส.ขึ้นไป (ในสาขาที่เกี่ยวข้อง) – มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2 ปี ตำแหน่งหัวหน้าช่างอย่างน้อย 5 ปี – มีความรู้ด้านไฟฟ้าควบคุมหรือแมคคาทรอนิกส์ – มีความรู้ด้านไฟฟ้าหรืออิเลคทรอนิกส์ – สามารถออกแบบหรือเขียนวงจรระบบควบคุมเครื่องจักรได้ – สามารถWiring งานระบบควบคุมเครื่องจักรได้ – สามารถทำงานซ่อมบำรุงระบบควบคุมเครื่องจักรได้ – มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี – แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

อัตรา/ เงินเดือน : 4 อัตรา เงินเดือน 12,000-35,000 ฿

ติดต่อ – สอบถาม : บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) 99 ม.3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150 โทร : 076-385-000 อัพเดทเมื่อวันที่ 26/12/2561

3.บริษัท วีเอ็มที พรีซิชั่น จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง ช่างควบคุมเครื่องจักร/ช่างควบคุมเครื่องจักร cnc กลึง /wirecut “Charmille”/machining center

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ : ชาย หรือ หญิง – อายุ 25-35 ปี – มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี – มีความรู้เรื่อง Machining Center 5 แกน พิจารณาทันที – มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา – ควบคุมและป้อนคำสั่ง ดูแบบงาน CAD/CAM หรือ Drawing

อัตรา/ เงินเดือน : 5 อัตรา เงินเดือน ตามตกลง ติดต่อ – สอบถาม : บริษัท วีเอ็มที พรีซิชั่น จำกัด 201/6 ม.2 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170 โทร : 063-2606689 อัพเดทเมื่อวันที่ 20/12/2561

ขับรถเที่ยวญี่ปุ่น มารยาทดี มีน้ำใจ….!!!

เตรียมเอกสารเพื่อการขับรถเที่ยวญี่ปุ่นต้องมีก่อนไป

เอกสารที่เราต้องเตรียมจริงๆไม่เยอะเลย สิ่งแรกที่ต้องมีคือ ใบขับขี่สากลก่อน ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เคร่งครัดเรื่องเอกสารมาก หากเราลืม หรือเตรียมไปไม่ครบคุณอาจจะพลาดการใช้รถในทริปๆนั้นไปเลยแม้ว่าคุณจะจ่ายตังค่าเช่าไปแล้วล่วงหน้าก็ตาม เค้าไม่หยวนๆให้แต่อย่างใด อันนี้ต้องรู้ไว้ก่อน (ตรวจสอบเอกสารการเช่ารถขับได้ทุกเจ้าที่คุณใช้งานให้ดีก่อนจะเช่านะ)

คนขับรถที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะขับรถกันไม่เร็ว มีมารยาทดี มีน้ำใจบนท้องถนน ถ้าคุณเปิดไฟเลี้ยวขอทางรถส่วนใหญ่จะเหยียบเบรคชะลอให้คุณทันที ซึ่งตามมารยาทก็ควรจะก้มหัวให้เพื่อเป็นการขอบคุณ ในระหว่างขับรถในเมืองจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ คุณต้องหยุดรถให้คนข้ามถนนที่ทางม้าลายก่อน ย้ำว่าแค่เห็นคนเดินมาใกล้ทางม้าลายคุณต้องชลอพร้อมหยุดไว้เลย เพราะคนญี่ปุ่นจะชินกับระบบที่คนสามารถเดินข้ามได้เลยนี้ และให้ระวังจักรยานให้ดีเพราะเป็นการสัญจรที่เป็นที่นิยมมาก ซึ่งมักจะขับอยู่ทางซ้ายสุดของถนน ถ้าเป็นแยกสัญญานไฟแดง ถ้าไม่ได้มีทางพิเศษให้เลี้ยวซ้ายคุณต้องรอไปเขียวก่อนเท่านั้น และถ้าเจอทางรถไฟซึ่งมีมากมายที่ประเทศญี่ปุ่นนั้น คนขับรถจะต้องหยุดรถให้สนิทแล้วมองซ้ายและขวาก่อนที่จะขับรถข้ามไปเท่านั้น จะไม่เหมือนกับประเทศไทยที่แค่ชะลอแล้วข้ามไปเลยจะถือว่าทำผิดกฏหมายและค่าปรับสูงมาก

การขับรถเที่ยวญี่ปุ่น นั้นจะขับรถพวงมาลัยขวาและชิดซ้ายเหมือนบ้านเรา คนขับต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ป้ายและสัญญลักษณ์บนท้องถนนส่วนใหญ่จะเป็นไปตามมาตราฐานสากล ซึ่งก็จะคล้ายๆกับบ้านเรา ป้ายบอกทางส่วนใหญ่จะมีทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ การดื่มเหล้าแล้วขับรถผิดกฏหมายร้ายแรงมาก

ความเร็วในขับรถเที่ยวญี่ปุ่นตัวเมืองโดยทั่วไปจะประมาณ 30-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถ้าออกนอกเมืองหน่อยก็จะเป็น 50-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถ้าเป็นบนทางด่วนจะอยู่ระหว่าง 80-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คนขับรถส่วนใหญ่จะขับเร็วกว่ากำหนดเล็กน้อย ถ้าไม่แน่ใจก็ขับความเร็วเท่าคันข้างหน้าก็ได้

ขับรถเที่ยวญี่ปุ่น ถนนที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะขับได้ฟรี ยกเว้นทางด่วนและเส้นทางชมวิวบางเส้นทางที่จะเก็บเงิน สภาพถนนทั่วไปถือว่าดีกว่าเมืองไทยมาก ถึงแม้ว่าในเขตตัวเมืองบางช่วงอาจจะมีแคบบ้างคล้ายๆกับเมืองไทย และรถในเขตเมืองก็ติดพอๆกับในเมืองไทยจึงจะแนะนำให้หลีกเลี่ยงการขับรถเที่ยวในตัวเมืองโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ ประเทศญี่ปุ่นมีเครือข่ายทางด่วนกระจายครอบคลุมแทบจะทุกพื้นที่จึงสามารถขับรถข้ามเมืองไปได้ง่ายและรวดเร็ว แนะนำให้ค่อยๆขับเลนซ้ายตามคันหน้าไปจะสบายใจที่สุด ชมวิวข้างทางไปด้วยเพราะทางด่วนข้ามเมืองของญี่ปุ่นหลายเส้นทางนั้นจะวิ่งตัดภูเขาอยู่สูง ทำให้เห็นวิวที่สวยงามมาก

วันนี้เราจะพาไปทัวร์ญี่ปุ่นกับ 3 อันดับสุดยอดเมืองน่าขับรถเที่ยวญี่ปุ่น มีที่ใหนบ้าง ไปชมกันเลย

 1. ขับรถเที่ยวญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ (Fukuoka) อีกเมืองหลักของมิตรรักนักชิมและคนรักอาหารทะเล นอกจากนี้ยังเป็นบ้านเกิดของบะหมี่ราเม็งอันลือชื่อของญี่ปุ่น ฉะนั้นรับรองว่าหากขับรถเที่ยวญี่ปุ่นไปเยือนฟุกุโอกะ คุณจะไม่มีทางพลาดการชิมราเม็ง เพราะร้านบะหมี่ข้างทางถือเป็นร้านอาหารยอดนิยม ไม่ต่างจากรถขายไส้กรอกในอเมริกา หรือแผงขายส้มตำบ้านเรา นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีคุณภาพการใช้ชีวิตสูง ถึงกับได้ฉายาว่าเป็นเมืองที่รีเล็กซ์ (Relax) หรือเครียดน้อยที่สุดในญี่ปุ่นเลยทีเดียว
 2. ขับรถเที่ยวญี่ปุ่น ทะเลสาบยามานากะ ทะเลสาบยามานากะอยู่ห่างจากสวนสนุก Fuji-Q Highland สิบสองกิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาห้าทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบยามานากะนั้นอยู่ใกล้กับภูเขาไฟฟูจิมากกว่าทะเลสาบคาวากูจิ และสามารถมองเห็นวิวได้ในระยะที่ใกล้กว่าด้วย ทะเลสาบยามานากะมีกิจกรรมทางน้ำให้คุณได้ไปลองมากมาย การล่องเรือที่ทะเลสาบยามานากะจะได้อารมณ์มากกว่าการล่องเรือที่ทะเลสาบคาวากูจิ เนื่องจากมีขนาดใหญ่กว่า
 3. ขับรถเที่ยวญี่ปุ่น เกียวโต (Kyoto) ใกล้กับโอซาก้า (Osaka) เมืองยอดฮิตอีกแห่งของแดนซากุระ สำหรับคนขับรถเที่ยวญี่ปุ่นที่ชื่นชมศิลปวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น ทั้งวัดโบราณที่ทำให้คุณเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปเมื่อเกือบพันปีก่อนในย่างก้าวแรกที่เดินเข้าไป และเป็นเรื่องไม่น่าแปลกใจเลยหากคุณจะเดินสวนกับเกอิชาในชุดกิโมโนบนถนนใจกลางเมือง และการเข้าร่วมพิธีชงชาญี่ปุ่นแบบโบราณ ก็เป็นประสบการณ์ที่ไม่น่าพลาดสำหรับการไปเยือนเกียวโต

บ่อน้ำพุร้อนออนเซ็น …!!!

คำว่า ออนเซ็น ที่เราได้ยินกันบ่อย ๆ นั้น ที่จริงหมายถึงบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่มีมากกว่า 3,000 แห่งในประเทศญี่ปุ่น บ่อออนเซ็นในประเทศญี่ปุ่นมีสีและแร่ธาตุที่อยู่ในน้ำร้อนแตกต่างกัน และการลงไปแช่ในบ่อออนเซ็นจะต้องเปลือยกายทั้งหมด การลงไปแช่น้ำร้อนในบ่อน้ำพุร้อนหรือออนเซ็นถือเป็นกิจกรรมโปรดของชาวญี่ปุ่น แต่อาจไม่ใช่วัฒนธรรมที่คุ้นเคยของบ้านเรานัก (อาจจะเป็นเพราะอากาศที่ร้อนเหลือเกินของประเทศไทย)

มีนักท่องเที่ยวมากมายที่เลือกเดินไปประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นชาวตะวันตกและชาวเอเชีย เนื่องจากบ่อน้ำพุร้อนนั้นไม่เป็นที่คุ้นเคยกับคนต่างประเทศ จึงอาจจะทำให้ละเลยกับมารยาทในการแช่น้ำกันไป ไม่ว่าจะเป็นการเห็นการเปลือยกาย(บางครั้งเพศตรงข้าม) ซึ่งมันไม่เหมือนกับการแช่น้ำร้อนในอ่างจากุซซี่ เสน่ห์ของการแช่ออนเซ็น หรือน้ำพุร้อนนั้นคือ เพื่อสุขภาพ เพื่อการรักษา และเพื่อความสดชื่น ผ่อนคลาย และเพื่อความสะอาด การแช่น้ำพุร้อนนั้นมีคุณภาพรักษาโรคต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งผิวหนัง และการได้แช่ออนเซ็นนั้นก็ถือเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งเมื่อเราได้มาเยือนประเทศญี่ปุ่น

แต่การแช่ออนเซ็นนั้นนอกจากจะช่วยอบอุ่นร่างกายให้ชาวญี่ปุ่นในฤดูหนาวแล้ว ยังช่วยผ่อนคลาย บรรเทาความเครียดและในน้ำยังมีแร่ธาตุต่าง ๆ ละลายอยู่ พร้อมทั้งยังมีสรรพคุณดีงามที่ช่วยทั้งการบำรุงผิวพรรณและบรรเทาโรคเมื่อลงแช่อีกด้วย (ขึ้นอยู่กับชนิดของแร่ธาตุด้วย)

วันนี้เรามี 8 สถานที่ขึ้นชื่อการแช่ออนเซ็นที่มีชื่อเสียงมาฝากกัน ใครอยากเลือกแช่แบบไหนตามเราไปดูกันเลย

 1. ออนเซ็นที่ Hakone ฮาโกเนะออนเซ็น เป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงและประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 800 ปี เป็นเมืองในเขตอาชิงาระชิโมะของจังหวัดคานางาวะ ตั้งอยู่บริเวณเชิงทิวเขาฮาโกเนะด้านตะวันออก  นับเป็นเมืองที่เป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างประเทศเดินทางมาเพื่อท่องเที่ยวแหล่งออนเซ็น
 2. ออนเซ็นที่ Yugawara ยุกาวาระออนเซ็น เมืองขนาดเล็กที่มีชื่อเสียงด้านออนเซ็นและธรรมชาติอันสมบูรณ์ ตั้งอยู่ที่บริเวณทางด้านตะวันตกสุดงหวัดคานากาว่าติดๆกับฮาโกเนะ โดยเป็นที่นิยมสำหรับชาวโตเกียวเป็นอย่างมาก แต่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากนัก
 3. ออนเซ็นที่ Takegawara ออนเซ็นใครที่ชอบสัมผัสใกล้ชิดกับผืนดิน ขอแนะนำทาเคะงาวาระ ออนเซ็น จุดเด่นอยู่ที่การอบทรายร้อนโดยใส่เพียงชุดยูกาตะ และฝังตัวอยู่ใต้ทรายร้อนนาน 10 – 15 นาที และจะรู้สึกสบายยิ่งขึ้น ถ้าตามด้วยการแช่น้ำแร่ออนเซ็น
 4. ออนเซ็นที่ Kurama onsen เป็นออนเซ็นที่มีชื่อเสียงมากและเป็นที่นิยมเเห่งหนึ่งในเกียวโตเลย ภายใน Kurama Onsen นอกจากบ่อออนเซ็นที่ร้อนกำลังดีบรรยากาศที่ไม่อยากลุกออกจากบ่อกันเลยทีเดียว แถมยังมีอาหารญี่ปุ่นเลิศรสอย่างซาซิมิให้ได้ทานกันอีกด้วยนะ
 5. ออนเซ็นที่ Kawayu Onsen เป็นเมืองเล็กๆทางทิศตะวันออกของอุทยานแห่งชาติอะกัง มีน้ำร้อนปะปนอยู่ในลำธารน้ำเย็น ในฤดูร้อนชาวญี่ปุ่นในเมืองนั้นจะขุดลำธารเพื่อแช่ออนเซ็นน้ำแร่กันกลางแจ้งเลยทีเดียว ส่วนที่พักส่วนใหญ่จะเป็นแบบเรียวกังให้คุณได้สัมผัสความเป็นญี่ปุ่นได้ในที่พัก มีห้องอาบน้ำให้ใช้บริการได้ สำหรับผู้ที่ไม่ได้พักรามค้างคืนอีกด้วย
 6. ออนเซ็นที่ สวนลิงจิโกคุดานิ (Jigokudani Monkey Park) อยู่ใจกลางหุบเขาจิโกคุดานิในยามาโนอูจิ ซึ่งเป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่ลิงชอบลงป่ามาอาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น และในบริเวณนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของลิงหิมะอีกด้วย เมื่อเดินไปที่สวนสาธารณะจะมีสระว่ายน้ำที่สร้างขึ้นเพื่อลิงโดยเฉพาะ นักท่องเที่ยวจะสามารถเห็นลิงตลอดเส้นทาง ถึงมันจะมีความคุ้นเคยกับมนุษย์แต่ก็ไม่ควรเข้าไปจับหรือให้อาหารอย่างเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัย แต่ที่นี่ไม่ได้มีแค่น้ำพุร้อนของลิงเท่านั้น ภายในบริเวณนั้นก็จะมีออนเซ็นเพื่อให้คนไปแช่อีกด้วย ขอบอกเลยว่าบรรยากาศสดชื่นมาก สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิต น้ำร้อนก็สุดแสนจะสบายเป็นที่สุด
 7. ออนเซ็นที่ Oedo Onsen Monogatari ที่เกาะโอไดบะในอ่าวโตเกียว เป็นออนเซ็นขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นในคอนเซปต์แบบสมัยเอโดะ มีบ่อสำหรับแช่น้ำแร่ออนเซ็นหลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบในร่มและแบบกลางแจ้ง แล้วยังมีบริการนวดและสปาอีกด้วย
 8. ออนเซ็นที่ Kinosaki คิโนซากิ เป็นเมืองออนเซ็นเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลญี่ปุ่น (Sea of Japan) มีที่สำหรับแช่ออนเซ็นสาธารณะอยู่ถึง 7 แห่ง จึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยถ้าจะเห็นผู้คนเดินไปมาด้วยชุดยูกาตะ เข้า-ออกออนเซ็นสาธารณะภายในเมือง แถมทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่นี่ก็สวยมากๆ

เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง ส่งเสริมการท่องเที่ยวญี่ปุ่น….!!!

สำหรับคนไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกเชื่อว่าการวางแผนเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเองอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายถึงแม้รีวิวทุกวันนี้จะเยอะแยะมากมาย แต่ก็สร้างความสับสนไม่น้อยเช่นกันเพราะที่ไหนของญี่ปุ่นก็สวยไปหมด ตรงไหนก็น่าไป บัตร pass ต่างๆก็เยอะแยะจนชวนงง

เราสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเองได้ง่ายๆเพราะไม่ต้องขอวีซ่าหากอยู่ไม่เกิน 15 วันประกอบกับมีข้อมูลรีวิวเที่ยวญี่ปุ่นมากมายให้ศึกษาจากเว็บไซต์ต่างๆทั้งของหน่วยงานญี่ปุ่นเอง เช่น องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวญี่ปุ่น (JNTO) เว็บไซต์ของท้องถิ่นนั้นๆรวมถึงหนังสือคู่มือท่องเที่ยวที่จำหน่ายในร้านหนังสือ เป็นต้นเบื้องต้นควรรู้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นคร่าวๆก่อนเพื่อช่วยในการวางแผนท่องเที่ยว

การเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง ญี่ปุ่น ประเทศในฝันของใครหลายคน จริง ๆ แล้วการเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเองไม่ใช่เรื่องยากเลย เพียงแค่คุณศึกษาและทำการบ้านให้ดี ๆ เราว่าน่าจะเป็นทริปท่องเที่ยวที่สนุกอีกทริปหนึ่งเลยทีเดียว เหมือนกับทริปเที่ยวญี่ปุ่นของใครหลายๆคน ที่นำบันทึกการเดินทางมาบอกเล่าความประทับใจผ่านภาพถ่ายสวย ๆ ในเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง ทำให้ได้เห็นมุมมองและวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่น ที่ดูน่าเที่ยว น่าถ่ายรูปไปเสียทุกมุม จนอยากจะเก็บกระเป๋าขอลาหยุดไปเที่ยวญี่ปุ่นกันเดี๋ยวนี้เลยนะเนี่ย

วันนี่เราได้รวบรวม 6 สถานที่ท่องเที่ยว ในโตเกียว เหมาะสำหรับการเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง ถือเป็นที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก มีที่ไหนกันบ้างไปชมกันเลย

 1. เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง โตเกียว ทาวเวอร์ หอคอย สื่อสารขนาดใหญ่ที่สวยงามมาก ตั้งอยู่ในเขตมินะโตะ กรุงโตเกียว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเพราะใน 1 ปี มีผู้ร่วมเข้าชมถึง 2 ล้าน 5 คน อีกทั้งยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อแสดงถึงอำนาจและอิทธิพลทางเศรษฐกิจของ โลก เป็นที่ถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ วิทยุ ซึ่งที่นี่ได้แรงบันดาลใจมาจากหอคอยสูงในปารีส
 2. เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง เมืองโยโกฮาม่า (Yokohama) โยโกฮาม่าเป็นเมืองน่าเที่ยวที่อยู่ใกล้โตเกียวมากที่สุด อีกทั้งยังมีสิ่งที่น่าสนใจหลากหลายให้มาเยี่ยมชม ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวริมชายหาด พิพิธภัณฑ์ราเมง ซังเคเอ็น (Sankeien) ที่คนรักราเม็งต้องติดใจ ไปจนถึงย่านไชน่าทาวน์ที่เต็มไปด้วยสินค้าน่าช้อปและของกินแสนอร่อย
 3. เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง ภูเขาฟูจิ เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น และอาจกล่าวได้ว่าเป็นภูเขาที่สวยที่สุดในโลก มีความสูงถึง 3,776 เมตร ตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดยะมะนะชิและชิซุโอะกะ และสามารถมองเห็นได้จากโตเกียวและโยโกฮาม่าในวันที่ท้องฟ้าปลอดโปร่ง วิธีที่จะได้เห็นภูเขาฟูจิที่ง่ายที่สุด คือ นั่งชมจากรถไฟสายโทไกโดที่วิ่งระหว่างเมืองโตเกียวและโอซาก้า ถ้าไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง ห้ามพลาด
 4. เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง กับ ฮาราจุกู (Harajuku) แหล่งแฟชั่นหลุดโลกของชาวญี่ปุ่นวัยกระเตาะ ที่มักนัดกันแต่งตัวมาเดินโชว์เฉิดฉายกันในย่านนี้ ฮาราจูกุตั้งอยู่ระหว่างชิบูย่าและชินจูกุ เป็นจุดนับพบหลักและย่านวัยรุ่นของเมืองคล้ายๆ กับสยามสแควร์บ้านเรา ซึ่งก็แน่นอนว่าย่อมต้องเป็นเป็นแหล่งร้านค้า ร้านเสื้อผ้าแฟชั่น ร้านขนม และร้านอาหารมากมาย ถนนย่อยๆ สุดฮิตในแถบนี้ก็มีอยู่หลายเส้น
 5. เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง ช้อปปิ้งย่านสุดฮิตที่ย่านชินจูกุ ฮาราจูกุ โอไดบะ เมื่อมาเที่ยวที่ญี่ปุ่น อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ ก็คือ การช้อปปิ้ง ซึ่งที่ญี่ปุ่นก็มีแหล่งช้อปที่หลายหลาย แต่ที่ไม่ควรพลาดเลยสำหรับนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง คือ ย่านชินจุกุ (Shinjuku) แหล่ง ท่องเที่ยวทันสมัยฝั่งตะวันตกของโตเกียว นับเป็นแหล่งช้อปปิ้งและสถานบันเทิงยามค่ำคืนยอดนิยมที่มีชื่อเสียง โดยยามกลางวันสามารถแวะชมสวนสาธารณะชินจุกุเกียวเอ็นที่เงียบสงบ, ย่านชิบุยะ (Shibuya) เป็นศูนย์กลางแฟชั่นและวัฒนธรรมสมัยใหม่ของวัยรุ่น
 6. เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง กับ วัดอาสะกุสะ (Asakusa Kannon Temple) หรือวัดเซ็นโซจิ (Sensoji Temple) วัดอาสะกุสะ หรือที่นิยมเรียกกันว่า วัดเซ็นโซจิ เป็นวัดซึ่งตั้งอยู่ในเขตอาสะกุสะ ซึ่งถือได้ว่าเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในโตเกียว และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องรวมเอาไว้ในโปรแกรมเลยที่เดียว ชาวญี่ปุ่น หรือนักท่องเที่ยวชาวพุทธ มักมากราบไว้สักการะ จุดธูปกวักควันเข้าหาตัว และก็ยอดเหรียบ หรือโยนเหรียญทำบุญกัน บริเวณรอบๆ วัด จะเต็มไปด้วยร้านค้าในบรรยากาศสมัยเก่า ซึ่งขายทั้งของกินและ ของที่ระลึก เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึก สินค้าพื้นเมือง

ช่างควบคุมเครื่องจักร ผู้ควบคุมการผลิต…!!!

เครื่องจักรกลทั่วไปจะต้องใช้ช่างควบคุมเครื่องจักรในการหมุนเลื่อนโต๊ะงานเพื่อเลื่อนคมตัดหรือชิ้นงานให้เคลื่อนที่ไปตามระยะที่ต้องการเมื่อเสร็จสิ้นการทางานแล้วก็จะได้ชิ้นงานที่มีรูปทรงและขนาดตามความต้องการซึ่งช่างควบคุมเครื่องจักรจะต้องคอยเฝ้าดูตำแหน่งของคมตัดที่สัมผัสกับเส้นรอบรูปบนชิ้นงานที่กาลังตัดเฉือนอยู่ตลอดเวลาและในการเปลี่ยนตำแหน่งของคมตัด ช่างจะต้องหมุนมือหมุนเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของแท่นเลื่อนต้องคอยสังเกตคมตัด เพื่อตรวจสอบตำแหน่งของชิ้นงานกับคมตัดและเมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้ว ช่างควบคุมเครื่องจักรก็จะหยุดหมุนมือหมุนคมตัดก็จะหยุดเคลื่อนที่ ซึ่งภาษาทางเทคนิค เรียกการทางานนี้ว่า การควบคุม (Control)

เครื่องจักรกลทั่วไปจะต้องใช้ช่างควบคุมเครื่องจักรในการหมุนเลื่อนโต๊ะงานเพื่อเลื่อนคมตัดหรือชิ้นงานให้เคลื่อนที่ไปตามระยะที่ต้องการเมื่อเสร็จสิ้นการทางานแล้วก็จะได้ชิ้นงานที่มีรูปทรงและขนาดตามความต้องการซึ่งช่างควบคุมเครื่องจักรจะต้องคอยเฝ้าดูตำแหน่งของคมตัดที่สัมผัสกับเส้นรอบรูปบนชิ้นงานที่กาลังตัดเฉือนอยู่ตลอดเวลาและในการเปลี่ยนตำแหน่งของคมตัด ช่างจะต้องหมุนมือหมุนเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของแท่นเลื่อนต้องคอยสังเกตคมตัด เพื่อตรวจสอบตำแหน่งของชิ้นงานกับคมตัดและเมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้ว ช่างควบคุมเครื่องจักรก็จะหยุดหมุนมือหมุนคมตัดก็จะหยุดเคลื่อนที่ ซึ่งภาษาทางเทคนิค เรียกการทางานนี้ว่า การควบคุม (Control)

กิจกรรมหลักสำหรับการบำรุงรักษาเครื่องจักร คือ การบันทึกสภาพปัญหาเครื่องจักรและประเมินผลเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพเครื่องจักร การสร้างระบบสารสนเทศงานบำรุงรักษา การจัดเตรียมข้อมูลคัดเลือกเครื่องจักรหรือชิ้นส่วนให้สอดคล้องกับแผนงานบำรุงรักษา รวมถึงการพัฒนาของช่างควบคุมเครื่องจักรและปรับปรุงแผนงานต่อเนื่องอีกด้วย

นอกเหนือจากการควบคุมตำแหน่งของชิ้นงานกับเครื่องมือตัดแล้ว ช่างควบคุมเครื่องจักรยังต้องควบคุมอัตราป้อนซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุชิ้นงาน วัสดุของเครื่องมือตัดและตำแหน่งของคมตัดด้วย ซึ่งในบางครั้งช่างควบคุมเครื่องจักรจะต้องลดอัตราป้อนลงเมื่อใกล้จะถึงตำแหน่งที่ต้องการ เพื่อให้ได้ตำแหน่งที่ถูกต้องจริง ๆ นอกจากนี้จะต้องคอยปรับความเร็วรอบและตำแหน่งของการหล่อเย็นให้ถูกต้องอีกด้วย

วันนี้เรามาแนะนำสถานที่ทำงานสำหรับผู้ที่ต้องการหางาน ช่างควบคุมเครื่องจักร ในการประกอบอาชีพกัน

1. CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. รับสมัครพนักงานตำแหน่ง ช่างควบคุมเครื่องจักร/เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่อง CNC และช่างซ่อมบำรุง

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ : สัญชาติไทย – อายุ 23 ถึง 35 ปี – เพศชาย/หญิง – วุฒิการศึกษา ปวส./ป.ตรี สาขาใดก็ได้ – มีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องจักร CNC อย่างน้อย 3 ปี – สามารถใช้โปรแกรมสำหรับเครื่องจักร CNC – สามารถใช้เครื่องจักร Citizen และ Star Machine – สามารถซ่อมบำรุงและเก็บรักษาเครื่องจักร CNC

อัตรา/ เงินเดือน : 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

ติดต่อ – สอบถาม : CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. 47, Room 58S, Sukhumvit 69 Rd. แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร : 02-019-2962 อัพเดทเมื่อวันที่ 28/11/2561

2. บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงานตำแหน่ง ช่างควบคุมเครื่องจักร/เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ : เพศชาย – อายุ 23 ปี ขึ้นไป – วุฒิการศึกษา ปวส./ป.ตรี สาขา วิศวกรรม /ช่างกลโรงงาน /ช่างไฟฟ้า/การจัดการอุตสาหกรรม/หรืออื่น ๆ – มีบุคลิกภาพและมีทัศนคติที่เป็นบวก – มีความมุ่งมั่น ขยัน อดทนและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย – มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมโลหะ,เหล็ก จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

อัตรา/ เงินเดือน : 3 อัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร

ติดต่อ – สอบถาม : บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) 55,55/1 ม.2 ซ.วัดหนามแดง ถ.ศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร : 02-338-7222 อัพเดทเมื่อวันที่ 05/12/2561

3.บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมบางพลี) รับสมัครพนักงานตำแหน่ง ช่างควบคุมเครื่องจักร/ Mixing Opearator เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ : เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว – จบการการศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้า เครื่องกล เทคนิคการผลิต ช่างยนต์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ในการผลิตเครื่องสำอาง – มีประสบการณ์ในกระบวนการผลิต (Compounding) หรือกระบวนการที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – สามารถอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้พอควร – สามารถทำงานเป็นกะได้ – มีสุขภาพแข็งแรง ร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน – ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ – สามารถเข้ามาเขียนใบสมัครได้ วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น.

อัตรา/ เงินเดือน : 1 อัตรา เงินเดือน ไม่ระบุ

ติดต่อ – สอบถาม : บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมบางพลี) 163 Moo 17 Bangplee Industrial Estate Soi 3 Bangna-Trad Road ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 โทร : 02-030-6000 ต่อ 6259 , 061-420-8770 อัพเดทเมื่อวันที่ 01/12/2561