ลักษณะงานของช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักรการผลิต (นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ก่อตั้งเมื่อปี 2521 โดยมีนางสาวกังสดาล พงษ์สวัสดิ์ เป็นผู้อำนวยการนิคมฯ ใน นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังมีโรงงานต่างๆมากมาย แต่สิ่งที่แต่ละโรงงานขาดไม่ได้เลยคือ  ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักรการผลิต (นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง) เป็นผู้ปฏิบัติงานอาชีพที่ ทำงานเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องยนต์ เครื่องจักร ยานพาหนะ และอุปกรณ์จักรกลต่างๆ วางแผน และควบคุมการผลิต การติดตั้ง การใช้ และการซ่อม ตรวจตรา และทดสอบทำการวิจัยและให้คำแนะนำทางเทคนิคต่างๆ ผู้ปฏิบัติงานอาชีพที่ ทำงานเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องยนต์ เครื่องจักร ยานพาหนะ และอุปกรณ์จักรกลต่างๆ วางแผน และควบคุมการผลิต การติดตั้ง การใช้ และการซ่อม ตรวจตรา และทดสอบทำการวิจัยและให้คำแนะนำทางเทคนิคต่างๆ

ลักษณะของงานที่ทำของช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักรการผลิตจะเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องยนต์ เครื่องจักร ยานพาหนะและอุปกรณ์จักรกลต่างๆ วางแผนและควบคุมการผลิต การติดตั้ง การใช้ และการซ่อม กำหนดแบบของเครื่องจักร คำนวณต้นทุน และวิธีการผลิต ออกแบบ และคำนวณทางคณิตศาสตร์ และจัดทำรายการแสดงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ ก่อสร้าง วางแผนเกี่ยวกับวิธีการผลิตและควบคุมงานด้านเทคนิคการผลิต ควบคุมการติดตั้ง การบำรุงรักษา และการซ่อมอุปกรณ์จักรกล ทดสอบอุปกรณ์จักรกลเกี่ยวกับ ความปลอดภัย ประสิทธิภาพและความถูกต้องตรงตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ อาจชำนาญในการออกแบบหรือการวางแผน หรือการควบคุมงานทางวิศวกรรมเครื่องกล ช่วงใดช่วงหนึ่ง เช่นการผลิต การติดตั้ง หรือการซ่อม

ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักรการผลิตทำงานในสถานที่ทำงานที่มีสภาพเหมือนสถานที่ทำงานทั่วไปคือเป็นสำนักงานที่มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกเช่นสำนักงานทั่วไป แต่โดยลักษณะงานที่จะต้องควบคุมงานการติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล จึงจำเป็นที่จะต้องดูแลงานในโรงงานประกอบการผลิตอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากต้องควบคุมดูแลเครื่องจักรให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยหากทำงานในระดับ วางแผนจะเป็นการทำงานในภาคสนามร้อยละ 30 และในสำนักงานร้อยละ 70 ในระดับจัดการ โดยเป็นผู้ควบคุมการดำเนินงานจะเป็นการทำงานในภาคสนามร้อยละ 50 และในสำนักงานร้อยละ 50 ในระดับตรวจสอบคุณภาพโดยจะเป็นผู้ตรวจสอบความเรียบร้อยถูกต้องของงานจะเป็นการทำงานในภาคสนาม ร้อยละ 90 และในสำนักงานร้อยละ 10

อาชีพช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักรการผลิต ได้จัดระดับงานเป็น 2 ระดับ ดังนี้งานระดับช่างฝีมือ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอ่านแบบ   เขียนแบบเครื่องกล   แบบโครงสร้างผังโรงงาน งานเขียนแบบสั่งงานและกำหนดขนาดงานซ่อม และสร้างชิ้นส่วนเครื่องมือกลตามแบบที่กำหนด โดยการทำงานตั้งแต่การร่างแบบการเจาะ การคว้าน การกลึงการไส  การกัด   การเจียระไนราบ  การเจียระไนกลม  การประกอบปรับฟิตชิ้นส่วนเครื่องกลตามคู่มือ   ติดตั้ง บำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร  ตรวจสอบค้นหาข้อบกพร่องของเครื่องจักรชนิดต่างๆ  ซ่อมสร้างชิ้นส่วนที่ชำรุดด้วยเครื่องมือกลงานระดับช่างเทคนิค ปฏิบัติงานในลักษณะผู้ควบคุมงาน  ผู้ช่วยวิศวกร  หรือทำงานภายใต้การแนะนำของวิศวกรเป็นงานเกี่ยวกับการออกแบบเขียนแบบ การสร้าง  หรือซ่อมชิ้นส่วนและเครื่องมือแม่พิมพ์ตัดแม่พิมพ์ขึ้นรูปแม่พิมพ์พลาสติก อุปกรณ์จับยึดอุปกรณ์จับเจาะด้วยวิธีการเจาะ คว้าน  กลึง  ไส   กัด เจียระไนด้วยเครื่องมือกลอัตโนมัติหรือเครื่องมือกลซีเอ็นซี  การทำงานในห้องทดลองหรือห้องตรวจสอบวัสดุการวางแผน การวางระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกันและระบบการซ่อมแซมเครื่องจักรที่เสียหาย ตรวจสอบ ค้นหา วิเคราะห์ข้อบกพร่องเครื่องจักรกลชนิดต่างๆ

ผู้ที่จะประกอบอาชีพช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักรการผลิตควรเตรียมความพร้อมดังนี้ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาขาวิทยาศาสตร์จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ ต้องสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล ลักสูตรการศึกษา 4 ปีเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต(วศ.บ.)ในสาขาวิศวกรเครื่องกล ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่ศึกษาด้านช่างเครื่องกลจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ สมัครสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่เปิดรับผู้ที่วุฒิ (ปวส.) ใช้เวลาศึกษา 2 ปี (หลักสูตรต่อเนื่อง) เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรเครื่องกล ผู้ที่จะประกอบอาชีพวิศวกรในทุกสาขาต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโดยจะต้องมี คุณสมบัติและวุฒิการศึกษาตามข้อกำหนด โดยจะขอรับใบอนุญาตได้ที่กองวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสังกัดในกระทรวงมหาดไทย

ผู้ปฏิบัติงานช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักรการผลิต ได้รับค่าตอบแทนการทำงานเป็นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา โดยผู้ไม่มีประสบการณ์ในการทำงานจะได้รับเงินเดือนในอัตรา ดังนี้     ราชการ  6,360 รัฐวิสาหกิจ7,210  เอกชน     12,000 – 15,000 ส่วนใหญ่ทำงานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง อาจต้องทำงานวันเสาร์ อาทิตย์ หรือทำงานล่วงเวลา ในกรณีที่ต้องการให้งานที่ได้รับมอบหมายเสร็จให้ทันต่อการใช้งาน นอกจากผลตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้วในภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนอาจได้รับผลตอบแทนในรูปอื่น เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสม เงินช่วยเหลือ สวัสดิการในรูปต่างๆ เงินโบนัส เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักรการผลิตจะต้อง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาเครื่องกล  มีความละเอียดรอบคอบ และช่างสังเกต . รักงานช่าง และสนใจด้านวิศวกรรม ชอบงานบุกเบิก สามารถทำงานต่างจังหวัดได้  ออกแบบเครื่องกลได้ดี สามารถควบคุมการประกอบติดตั้งเครื่องจักร

ผู้ประกอบอาชีพช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักรการผลิต ต้องปฏิบัติงาน ตรวจสอบข้อสั่ง และชี้แจงโครงการ  และแบบพิมพ์เขียวเพื่อกำหนดรายละเอียดวิธีดำเนินการ อุปกรณ์ที่ใช้ และปัญหาที่จะทำการทดสอบเกี่ยวกับชิ้นส่วนซึ่งออกแบบใหม่การเปลี่ยนวัสดุหรือชิ้นส่วนหรือการจัดชิ้นส่วนขึ้นใหม่หรือการประกอบย่อยเขียนรูปแบบแสดงรายละเอียด หรือเขียนภาพสเก็ตซ์เพื่อกำหนดสัดส่วนอำนวยการยกตั้งและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องกลอื่นๆ ซึ่งโดยปกติเป็นเครื่องมือเครื่องจักรขนาดหนักในสถานที่ที่ใช้งานเตรียมฐานสำหรับวางเครื่องจักร  โดยใช้เครื่องวัดต่างๆ ตรวจสอบให้แน่ว่าการติดตั้งเป็นไปอย่างถูกต้องแล้วเคลื่อนย้ายเครื่องจักรหรือส่วนของเครื่องจักรด้วยกว้าน  ลูกรอก  รถบรรทุก  และเครื่องทุ่นแรงอื่นๆวางส่วนต่างๆ ตามตำแหน่งและประกอบขึ้นเป็นเครื่องจักรวางแนวเพลาของเครื่องจักรหรือระบบการส่งพลังงานอื่นๆตรวจสอบเครื่องจักรและปรับเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เครื่องจักรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเปลี่ยนผังของเครื่องจักรและเปลี่ยนเครื่องจักรตามความต้องการซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อให้คงอยู่ในสภาพที่ทำงานได้งานเกี่ยวกับการติดตั้งซ่อม  บำรุงรักษาเครื่องมือ  เครื่องจักร  และอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม  ซึ่งประกอบด้วยงานควบคุมระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันงานตรวจสอบค้นหาข้อบกพร่องของเครื่องจักรกล งานถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลงานซ่อมสร้างชิ้นส่วนที่ชำรุดเสียหายด้วยการใช้เครื่องมือ

รับพิมพ์ไดอารี่ โรงพิมพ์ คุณภาพดี ราคาถูก

จากประสบการณ์และความรู้ทางด้านการพิมพ์ที่ได้สั่งสมมานาน เป็นสิ่งพิมพ์ที่จัดทำเป็นเล่ม แคตตาล็อก รับพิมพ์ไดอารี่ มุ่งเสนอรายละเอียดของสินค้า บริการ ไม่ว่าท่านกำลังเริ่มใช้สิ่งพิมพ์หรือกำลังหางานพิมพ์อยู่หรือมีปัญหางานพิมพ์ มักมีภาพสินค้า มีคำบรรยายประกอบ จัดแบ่งประเภทสินค้า การบริการเป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการค้นหา ซึ่งยึดมั่นในอุดมการณ์ที่จะส่งมอบรวดเร็ว งานพิมพ์มีคุณภาพ ในราคาที่ถูก ด้ดำเนินธุรกิจผลิตสื่อสิ่งพิมพ์คุณภาพมาตรฐานสากลด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรทางการพิมพ์ที่ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยินดีให้คำปรึกษา มักพิมพ์ด้วยระบบ offset สี่สีสวยงาม ทำเล่มแบบเย็บมุงหลังคาหรือไสสันทากาว มักมีปกหน้า หลังเป็นกระดาษหนา ปัจจุบันอาจจะมีหลายขนาด รับพิมพ์ไดอารี่ ที่นิยมมากจะเป็นขนาด A4 เพราะสะดวกต่อการจัดเก็บ แคตตาล็อก บางเล่มบรรจุสินค้า บริการเป็นจำนวนมาก ทำให้หนังสือมีความหนามาก แคตตาล็อก มีผลต่อการจำหน่ายสินค้า บริการค่อนข้างสูง หลอมรวมเข้ากับบุคลากรที่ชำนาญการ ทำหน้าที่ดูแลควบคุม และตรวจสอบคุณภาพตลอดกระบวนการพร้อมด้วยทีมงานฝ่ายขายที่คอยอำนวยความสะดวกรวดเร็ว การจัดทำ แคตตาล็อก จึงต้องมีการเอาใจใส่ในเรื่องคุณภาพเป็นอย่างมาก เป็นสิ่งพิมพ์ที่มุ่งเสนอเนื้อหา บทความเพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชน หรือกลุ่มคนเฉพาะเจาะจง รับพิมพ์ไดอารี่ ทั้งก่อนและหลังการขาย และจุดเด่นของเราที่สำคัญคือ เรามีทีมงานฝ่ายกราฟิกดีไซน์ระดับมืออาชีพพร้อมสตูดิโอถ่ายภาพ สามารถถ่ายภาพและร่วมออกแบบ อาจมีภาพประกอบหรือไม่ก็ได้ มักจะทำเล่มแบบเย็บมุงหลังคาหรือไสสันทากาว มักมีปกหน้า หลังเป็นกระดาษหนากว่าด้านในและมักพิมพ์สอดสีสวยงาม เสนอแนะแนวคิด มีไอเดียแปลกใหม่ ทันสมัย สร้างความโดดเด่นแตกต่าง โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ภาพ และยังมีทีมงานฝ่ายตรวจพิสูจน์อักษร ที่ตรวจทานทุกความละเอียดก่อนพิมพ์ ปัจจุบันนามบัตรมีส่วนสำคัญต่อภาพพจน์ของเจ้าของ มีการพิมพ์นามบัตรสอดสี รับพิมพ์ไดอารี่ ตรวจสอบทุกรายละเอียด ทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ จนถึงกระบวนการการผลิต ทั้งก่อนพิมพ์และหลังพิมพ์ แสดงภาพและสินค้าซึ่งช่วยในการส่งเสริมการขายได้เป็นอย่างดี

รับพิมพ์ไดอารี่ ถึงแม้ว่าการพิมพ์นามบัตรจะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแต่ก็ถือว่าคุ้มค่า เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท นอกจากนี้โรงพิมพ์ของเราก็ยังมีบริการให้คำปรึกษาแนะนำและออกแบบนามบัตรสำหรับลูกค้าทั่วไปด้วยความยินดี ออกแบบหน้าปก แผ่นพับ โบรชัวร์ เมนู และงานพิมพ์ทุกชนิด ด้วยประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่หยุดนิ่ง ดูรายละเอียดพิมพ์นามบัตรทั้งหมด งานพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในสำนักงานจะมี 2 ประเภท คือ แบบเป็นแผ่นซึ่งจะจัดเป็นชุด (ต้นฉบับพร้อมสำเนา) หรือเก็บรวมเป็นเล่ม ใส่ใจทุกตัวอักษร ละเอียด และแม่นยำ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาตัวจริง ที่พิสูจน์อักษรมาแล้วนับไม่ถ้วน และแบบเป็นฟอร์มต่อเนื่องสำหรับใช้กับพริ้นท์เตอร์ รับพิมพ์ไดอารี่ งานพิมพ์แบบฟอร์มจากโรงพิมพ์ของเราจะคมชัด สะอาดและประณีต เรายังมีบริการรับออกแบบจัดทำพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ ตามที่ต้องการ ดูรายละเอียดงานพิมพ์แบบฟอร์มทั้งหมด อ่านง่าย สบายตา ด้วยการจัดเรียงเนื้อหาบนสิ่งพิมพ์อย่างสวยงามและเหมาะสม จากทีมงานฝ่ายจัดหน้าผู้มากประสบการณ์ บริการพิมพ์หัวจดหมายหรือพิมพ์ซองจดหมายโดยทั่วไปหัวจดหมายหรือซองจดหมายจะมีแบบและสีสันในแนวเดียวกับนามบัตร ระบบการพิมพ์กระดาษ แนะนำระบบที่นิยมใช้ในโรงพิมพ์ ระบบพิมพ์ออฟเซต เป็นระบบที่นิยมใช้ กันมากที่สุด เพราะพิมพ์ได้สวยงาม พิมพ์สี่สีก็สวย รับพิมพ์ไดอารี่ ปัจจุบันมีการพิมพ์ซองจดหมายหรือพิมพ์หัวจดหมายสอดสีสำหรับจัดทำหัวจดหมายซึ่งช่วยสร้างภาพพจน์และช่วยในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์บริษัทได้เป็นอย่างดี

รับพิมพ์ไดอารี่ โรงพิมพ์ที่มีเทคโนโลยีเครื่องจักรทางการพิมพ์ที่ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หลอมรวมเข้ากับบุคลากรที่ชำนาญการ ทางโรงพิมพ์ของเรามีความพร้อมที่จะช่วยจัดพิมพ์หัวจดหมายหรือพิมพ์ซองจดหมายไม่ว่าจะเป็นงานสีเดียวหรือหลากสีด้วยคุณภาพและราคาที่คุณประทับใจ ทำหน้าที่ดูแลควบคุม และตรวจสอบคุณภาพตลอดกระบวนการ พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายขายที่คอยอำนวยความสะดวกรวดเร็ว ทั้งก่อนและหลังการขาย นอกจากนี้โรงพิมพ์ของเราก็มีบริการให้คำปรึกษาแนะนำและออกแบบหัวจดหมายสำหรับลูกค้าทั่วไป ทั้งรายเล็กและรายใหญ่ ดูรายละเอียดพิมพ์ซองจดหมาย/พิมพ์หัวจดหมายทั้งหมด และจุดเด่นของเราที่สำคัญคือ เรามีทีมงานฝ่ายกราฟิกดีไซน์ รับพิมพ์ไดอารี่ ระดับมืออาชีพพร้อมสตูดิโอถ่ายภาพ จากผู้เชี่ยวชาญด้านงานพิมพ์ ที่พร้อมบริการให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาที่ เกี่ยวกับการพิมพ์ทุกชนิด สามารถถ่ายภาพและร่วมออกแบบ เสนอแนะแนวคิด มีไอเดียแปลกใหม่ ทันสมัย สร้างความโดดเด่นแตกต่าง โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ภาพ และยังมีทีมงานฝ่ายตรวจพิสูจน์อักษร ที่ตรวจทานทุกความละเอียดก่อนพิมพ์ โรงพิมพ์ของเรารับพิมพ์ซองจดหมายและพิมพ์ซองใส่เอกสารขนาดมาตรฐานต่าง ๆ ใน หรือจะให้จัดทำพิมพ์ซองที่มีรูปแบบพิเศษก็ได้ เพราะคุณภาพของงานคือสิ่งสำคัญที่สุด เราจึงใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ ได้งานที่มีคุณภาพ รับพิมพ์ไดอารี่ ได้มาตรฐานและตรง ตามความต้องการของลูกค้าที่สุด ตั้งแต่กระบวนการก่อนการพิมพ์ กระบวนการพิมพ์ และกระบวนการหลังการพิมพ์ ด้วยแท่นพิมพ์ดิจิตอลที่มีความทันสมัย รองรับงานพิมพ์จำนวนน้อย

รับพิมพ์ไดอารี่ โดยทั่วไปภาพพิมพ์บนซองจะมีแบบและสีสันเดียวกับนามบัตรและหัวจดหมาย เรารับทุกงาน ไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่ ก็สามารถสั่งผลิตได้ตามจำนวนที่ต้องการ ไม่มีขั้นต่ำ ปัจจุบันจะมีการพิมพ์ซองสอดสีลงบนซองที่ใช้กระดาษขาว ทำให้ซองดูโดดเด่นขึ้นและใช้เป็นสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี และไม่จำกัดจำนวนพิมพ์ขั้นต่ำ รองรับรูปแบบงานที่มีความหลากหลาย และต้องการความรวดเร็ว ทุกวินาทีของคุณมีค่า เราคือโรงพิมพ์งานด่วน ที่เข้าใจจุดนี้ดี เราจึงให้ความสำคัญต่อความ รวดเร็วในการทำงาน เพื่อประหยัดเวลาของ คุณให้มากที่สุด รองรับงานพิมพ์ที่ต้องเปลี่ยนฐานข้อมูล รับพิมพ์ไดอารี่ ทางโรงพิมพ์ของเรามีความพร้อมที่จะช่วยจัดพิมพ์ซองไม่ว่าจะเป็นงานสีเดียวหรือหลากสีด้วยคุณภาพและราคาที่ท่านประทับใจ นอกจากนี้โรงพิมพ์ของเราก็มีบริการให้คำปรึกษาแนะนำและออกแบบพิมพ์ซองสำหรับลูกค้าทั่วไป เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจงานพิมพ์มากยิ่งขึ้น ทั้งยังมีบริการงานหลังการพิมพ์ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ลูกค้าอาจต้องเจอ และบริษัทยังให้บริการงานพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ทความละเอียดสูงสำหรับงานพิมพ์ขนาดใหญ่ไม่จำกัด ด้วยวัสดุและหมึกพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง สามารถใช้กับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงงานพิมพ์ระบบออฟเซตที่สามารถรองรับงานพิมพ์จำนวนมาก เช่น หนังสือ แผ่นพับ บรรจุภัณฑ์ ลูกค้าคือคนสำคัญ รับพิมพ์ไดอารี่ ที่เราจะต้องทุ่มเทอย่างสุดความสามารถ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานและการบริการที่ดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ ประทับใจ และไว้ใจเลือกใช้บริการกับเรา พร้อมบริการงานหลังการพิมพ์ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย เช่น เครื่องไสกาว เครื่องเข้าเล่ม แบบต่างๆ เครื่องเคลือบ เครื่องปั๊มและเครื่องพิมพ์ทอง ดูรายละเอียดพิมพ์ซองทั้งหมด

ออนเซ็น แหล่งแช่น้ำร้อนเพื่อสุขภาพของญี่ปุ่น…!!!

ออนเซ็น Onsen เป็นการแช่น้ำร้อน ที่อุณภูมิประมาน 40 องศา เพื่อสุขภาพ เพื่อการรักษา และเพื่อความสดชื่น ผ่อนคลาย และเพื่อความสะอาด การแช่น้ำพุร้อนนั้นมีคุณภาพรักษาโรคต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งผิวหนัง และการได้แช่น้ำพุร้อนนั้นก็ถือเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งเมื่อเราได้มาเยือนประเทศญี่ปุ่น

เสน่ห์ของการแช่น้ำพุร้อนหรือออนเซ็นนั้นคือ เพื่อสุขภาพ เพื่อการรักษา และเพื่อความสดชื่น ผ่อนคลาย และเพื่อความสะอาด การแช่น้ำพุร้อนนั้นมีคุณภาพรักษาโรคต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งผิวหนัง และการได้แช่น้ำพุร้อนนั้นก็ถือเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งเมื่อเราได้มาเยือนประเทศญี่ปุ่น

วันนี้เราจะมาแนะนำ 10 สถานที่สำหรับท่านที่การแช่ออนเซ็นกัน เพราะแต่ละที่ให้บรรยากาศสุดยอดทั้งนั้น มั่นใจว่าถ้าได้ลองไปตามที่เราแนะนำไม่มีคำว่าพลาดอย่างแน่นอน

 1. ฮาโกเน่ออนเซ็น(Hakone Onsen) ฮาโกเน่ออนเซ็นตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดคานากาว่าและจังหวัดชิสึโอกะ ที่สำคัญคนที่พักอยู่โตเกียวนี่มาเช้าเย็นกลับสบายๆเลย โดยสามารถนั่งรถไฟหรือขับรถยนต์ไปใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเอง ความพีคของที่นี่คงจะเป็นการแช่ออนเซ็นพร้อมๆไปกับชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้ด้วย
 2. ยูฟุอินออนเซ็น(Yufuin Onsen) ยูฟุอินออนเซ็นตั้งอยู่บริเวณฐานภูเขายูฟุดาเกะ(Mount Yufudake)ในเมืองโออิตะ นับเป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดของภูมิภาคคิวชูเลยทีเดียว เรียกได้ว่าถ้ามาเยือนยังภูมิภาคนี้แล้วอยากจะแช่ออนเซ็นดีๆซักแห่งพุ่งตรงมาที่นี่ด่วนๆรับรองงานดีจริงๆ
 3. ชิบุออนเซ็น(Shibu Onsen) ชิบุออนเซ็น ตั้งอยู่ในเมืองนากาโน่ หลายๆที่มีจุดเด่นเรื่องน้ำพุร้อนหรือบรรยากาศใช่ไหม แต่ของที่นี่เค้าแปลกกว่าที่อื่นเพราะจุดขายอยู่ที่เจ้าลิงนี่เอง ลิงที่ว่าไม่ใช่เดินไปเดินมาให้เราได้ยมโฉมเหมือนทั่วไปนะ แต่มีความพิเศษกว่าที่อื่นคือสวนลิงจิโกคุดานิ(Jigokudani Noen Koen) ซึ่งเป็นบ่อน้ำพุร้อนแห่งเดียวในโลกที่มีลิงป่ามาแช่ออนเซ็น บอกเลยว่าถ้าอยากเห็นลิงแช่ออนเซ็นฟินๆยิ่งมาฤดูหนาวนี่มีให้ดูกันตรึม
 4. เกโระออนเซ็น(Gero Onsen) เกโระออนเซ็น ตั้งอยู่ภายในจังหวัดกิฟุ ถือว่าเป็นหนึ่งในสามออนเซ็นที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น ที่สำคัญด้วยความละลุมนละไมของทั้งน้ำพุร้อนและบรรยากาศ จึงทำให้ในสมัยเอโดะได้ถูกเขียนอยู่ในกลอนของกวีขงจื้อ Hayashi Razan อีกด้วย
 5. อะริมะออนเซ็น(Arima Onsen) อะริมะออนเซ็น ตั้งอยู่ภายในเมืองโกเบ จังหวัดเฮียวโกะ สามารถเดินทางจากโอซาก้าได้ในเวลาไม่นาน แบบว่าสามารถเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับสบายๆเลย น้ำพุร้อนของที่นี่นับเป็นหนึ่งในบ่อน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วย
 6. อิบุสุกิออนเซ็น(Ibusuki Onsen) อิบุสุกิออนเซ็น ตั้งอยู่ที่จังหวัดคาโกชิมา ที่สำคัญเดินทางไปค่อนข้างสะดวกเพราะห่างจากสนามบินคาโกชิมะ(Kagoshima Airport) ไม่ไกลนักนั่นเอง สามารถนั่งรถบัสไปประมาณ 35 นาทีเท่านั้น ออนเซ็นของที่นี่มากจากอน้ำพุร้อนในอิบุซุคิ นับเป็นการออนเซ็นที่แปลกกว่าที่อื่นแบบที่เปิดประสบการณ์ได้ไม่เหมือนกับที่ไหนๆ
 7. คุโรคาวะออนเซ็น(Kurokawa Onsen) คุโรคาวะออนเซ็น ตั้งอยู่ประมาณ 20 กิโลเมตรทางตอนเหนือของภูเขาเอโซะ(Aso Mount) ในเมืองคุมาโมโต้ แม้ว่าจะไม่ได้เป็นเมืองใหญ่อะไรมากหากก็ทำให้เมืองมีเสน่ห์ไปอีกแบบ เพราะคุโรคาวะเป็นเมืองที่ยังคงความธรรมชาติเอาไว้ได้มาก
 8. เบปปุออนเซ็น(Beppu Onsen) เบปปุออนเซ็น ตั้งอยู่จังหวัดโออิตะ มั่นใจเลยว่าพูดชื่อปุ๊บคนต้องนึกถึงออนเซ็นปั๊บ นั่นก็เพราะที่นี่มีชื่อเสียงมากเรื่องการเป็นเมืองที่ชื่อเสียงเรื่องบ่อออนเซ็นมากที่สุดเมืองหนึ่งของญี่ปุ่น เนื่องจากตัวเมืองมีแหล่งน้ำแร่มากถึง 8 บ่อ ประกอบด้วย Beppu, Kannawa, Myoban, Kankaiji, Hamawaki, Kamegawa, Horita and Shibaseki
 9. โนโบริเตสึออนเซ็น(Noboritetsu Onsen) โนโบริเตสึออนเซ็น ตั้งอยู่ที่ฮอกไกโด นับว่าเป็นเมืองออนเซ็นที่มีชื่อเสียงที่สุดประจำเกาะฮอกไกโด ไฮไลท์สำคัญก็ตรงที่น้ำพุร้อนของที่นี่ไม่ได้แค่อย่างสองอย่าง หากมีน้ำพุร้อนให้เลือกแช่กันมากถึง 11 ชนิด
 10. คุซาสึออนเซ็น(Kusatsu Onsen) คุซาสึออนเซ็นตั้งอยู่ในจังหวัดกุนมะ นับว่าเป็นแหล่งออนเซ็นคุณภาพชั้นยอดที่โด่งดังมากๆเป็นอันดับท็อปๆของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ เพราะเป็นแหล่งที่มีน้ำพุร้อนไหลมาจากธรรมชาติแหล่งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น

อยากเรียนต่อต่างประเทศต้องทำอย่างไรบ้าง

เจ้าหน้าที่แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศจำเป็นจะต้องเป็นผู้ได้รับการศึกษา ฝึกฝนอบรมมาโดยเฉพาะจึงจะสามารถทำงานแนะแนวให้บังเกิดผลดีมีประสิทธิภาพ โดยต้องแนะนำขั้นตอนการเรียนต่อต่างประเทศที่เหมาะสม โดยหากผู้ที่สนใจศึกษาต่อแต่ไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรก็ให้ดำเนินการตามนี้

 1. หาข้อมูล การหาข้อมูลก็รวมไปถึงถามผู้รู้ ว่าเคยไปเรียนต่างประเทศไหม ไปอย่างไร ชอบอะไรตอนที่ไปเรียนต่อ เฟซบุ๊กก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีในการถามความคิดเห็นและคำแนะนำจากเพื่อนๆ ที่มีประสบการณ์ ลองโพสต์บนไทม์ไลน์ถามความคิดเห็นเพื่อนๆ ดู อาจจะได้อะไรที่น่าสนใจกลับมาก็ได้ ถ้าคุณ ไม่รู้ว่าต้องเริ่มจากไหน ไม่ต้องกังวล ถามเจ้าหน้าที่แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ เจ้าหน้าที่แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศจะเป็นที่ปรึกษาที่จะคอยให้คำปรึกษาและช่วยในการเริ่มวางแผนการศึกษาต่อต่างประเทศ สุดท้ายแล้ว อย่าเชื่อข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมากจนเกินไป รีวิวจากนักเรียนบางคนอาจจะมีผลมาจากประสบการณ์ไม่ดีเพียงครั้งเดียวหรือการเลือกเรียนในสาขาที่ไม่ชอบ นั่นไม่ได้หมายความว่าสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นกับตัวคุณเอง เจ้าหน้าที่แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศจะสามารถให้คำแนะนำที่ถูกต้องและเป็นกลางได้
 2. เข้ามาปรึกษากับสถาบันแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศเมื่อเตรียมข้อมูลมาพร้อมแล้ว คุณสามารถนัดเวลากับทางเจ้าหน้าที่แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ ได้เลย ที่ปรึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง และหลายๆ คนมีประสบการณ์การเรียนต่อต่างประเทศด้วย จากประสบการณ์ตรงในการไปเรียนต่อที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ลองนำข้อมูลที่หาไว้และแผนการที่เตรียมไว้มาคุยกับเจ้าหน้าที่แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศโดยจะหาหลักสูตรใช่และสถาบันที่เหมาะสมสำหรับคุณให้ได้มากที่สุด
 3. ยื่นใบสมัคร

หลังจากเลือกหลักสูตรและสถาบันเรียบร้อยแล้ว ถึงขั้นตอนการยื่นใบสมัคร เจ้าหน้าที่แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศจะเป็นคนช่วยดูแลในเรื่องการยื่นใบสมัคร เจ้าหน้าที่แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศจะทำงานอย่างมีมาตรฐาน เจ้าหน้าที่แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศจะติดต่อกับสถาบันโดยตรงเพื่อให้แน่ใจว่าใบสมัคร จะได้รับการดูแลเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าเรียน ต้องสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเพื่อให้ตรงกับคุณสมบัติที่หลักสูตรต้องการ ห้ามประมาทและห้ามคิดว่าไม่ต้องเตรียมตัวสอบก็ได้ การที่จะสอบข้อสอบวัดระดับอย่างไอเอล ไวยากรณ์ การสะกดคำ และคำศัพท์เป็นเรื่องสำคัญ แม้จะเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษเก่งก็ต้องไม่ลืมที่จะฝึกฝนทักษะต่างๆ ไว้ด้วย

 1. ตัดสินใจไปเรียนต่อต่างประเทศ เมื่อสถาบันได้รับใบสมัครแล้ว ก็จะประเมินว่าจะรับคุณเข้าเรียนหรือไม่ ผลอาจจะออกสองถึงสามสัปดาห์หลังจากที่ยื่นใบสมัคร ถ้าเป็นปริญญาโทอาจจะใช้เวลานานกว่านั้นถ้าได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย คุณจะได้รับจดหมายแจ้งรับเข้าศึกษา ก่อนที่จะตัดสินใจ ที่ปรึกษาจะอ่านเอกสารอย่างละเอียดไปพร้อมๆ กับคุณและตรวจสอบว่ามีเงื่อนไขการรับเข้าศึกษาอะไรบ้างถ้าได้จดหมายตอบรับจากหลักสูตรหรือสถาบันมากกว่าหนึ่งแห่ง เราจะช่วยดูว่าตัวเลือกไหนเหมาะกับคุณ ที่สุด คุณอาจจะรู้สึกเป็นกังวลในระหว่างรอผลตอบรับจากทางมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา ลองเข้ามาปรึกษาเจ้าหน้าที่แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศที่จะยินดีช่วยให้คุณรู้สึกสบายใจและมั่นใจกับการยื่นสมัครเรียนได้
 2. ฝึกทักษะภาษาอังกฤษการเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าตัวเองจะเข้าใจสิ่งที่อาจารย์อธิบายในห้องเรียน ยิ่งเมื่อภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาที่คุณใช้เป็นประจำ ลองดูข่าวหรือทอล์กโชว์ อ่านหนังสือ หรือฟังรายการต่างๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่ค่อนข้างเป็นทางการก็ช่วยในเรื่องของการฝึกภาษาอังกฤษได้เหมือนกัน คุณอาจจะลองหาคำแสลงที่ใช้ในประเทศที่จะไปเรียนต่อมาอ่านดูก็ได้ อย่างเช่น ชาวออสเตรเลีย มีคำศัพท์หลายคำและสำเนียงการออกเสียงที่ต่างจากคนอังฤษ ถึงแม้ว่าพวกเขาจะพูดภาษาอังกฤษเหมือนกันมีเว็บไซต์มากมายที่รวบรวมคำแสลงจากภูมิภาคต่างๆ และบางคำจะช่วยให้คุณ เข้าใจคนท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ ได้อีกด้วย
 3. วีซ่านักเรียนหลังจากที่ได้รับเข้าศึกษาในสถาบันที่หวัง ก็ถึงเวลาของการขอวีซ่านักเรียนเจ้าหน้าที่แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ ช่วยเหลือคุณให้แน่ใจว่านักเรียนที่ไปเรียนกับเราจะได้วีซ่าจากหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ได้
 4. เตรียมตัวแล้วออกเดินทาง คุณจะได้ไปผจญภัยแล้ว มีหลายสิ่งที่ต้องคิดในช่วงของการเตรียมตัว เจ้าหน้าที่แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศจะช่วยให้คำแนะนำในเรื่องอย่าง เช่น การแลกเงิน การทำประกัน รวมไปถึงการเปิดซิมโทรศัพท์และบัญชีธนาคารด้วย เจ้าหน้าที่แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศจะมีการจัดสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางตลอดทั้งปี เพื่อช่วยให้คุณเตรียมตัวสำหรับชีวิตนักเรียนในต่างประเทศได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

หางานกุ๊ก ตำแหน่งงานสำหรับกุ๊กมือดี

กุ๊ก หรือ พ่อครัว แม่ครัว คือผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการทำอาหารในร้านอาหาร หรือโรงแรม ในร้านของตัวเองหรือได้รับการจ้างงานจากเจ้าของกิจการนั้น พ่อครัวหรือแม่ครัวอาจจะฝึกฝนตัวเองโดยมีบุคคลในครอบครัวเป็นพ่อครัวหรือแม่ครัวมาก่อน ในขณะเดียวกันก็มีโรงเรียนสอนทำอาหารตั้งขึ้นในปัจจุบัน โดยผู้ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนทำอาหารมักจะได้รับการว่าจ้างจากร้านอาหารหรือภัตตาคารใหญ่ หรือโรงแรม

พ่อครัว หรือแม่ครัวในภาษาอังกฤษเรียกทับศัพท์ว่า กุ๊ก (cook) เป็นผู้รับผิดชอบในการเตรียมอาหารและทำอาหาร สำหรับ “หัวหน้าพ่อครัว” หรือ “เชฟ” (chef) จะทำหน้าที่รวมไปถึงคิดสูตรทำอาหารและการคิดรายการอาหาร รวมทั้งการจัดการในครัวคำว่า เชฟ มาจากคำในภาษาฝรั่งเศสว่า “chef de cuisine” ซึ่งหมายถึงหัวหน้าในการทำอาหาร

วันนี้เรามาแนะนำสถานที่ทำงานสำหรับกุ๊กที่ต้องการหางานกุ๊กในการประกอบอาชีพ

ร้านมาเจอนี่ รับสมัครตำแหน่งกุ๊ก

ที่อยู่กิจการ แยกบ้านควน ม.10 ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จังหวัดตรัง รายได้ ตามตกลง วุฒิการศึกษา ไม่ระบุ เพศ ไม่ระบุ รายละเอียด มีประสบการณ์ โทรศัพท์ 0967898995 อัพเดทเมื่อวันที่ 15/10/2561

BRA BURGER BRA CAFE & BISTRO รับสมัครตำแหน่งกุ๊ก

ทำอาหารแนวตะวันตก เช่น เบอร์เกอร์ สเต็ก ควบคุมดูแลอาหาร ต้นทุนและ วางแผนในการสั่งซื้อ ควบคุมดูแลอาหาร ต้นทุนและ วางแผนในการสั่งซื้อ

ติดต่อ คุณ สุจิตรา บริษัท อินทิเมทแฟชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 98 หมู่ 3 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน 51150 , ลำพูน โทร. 053982368-9 INTIMATEFASHION INTERNATIONAL CO., LTD. อัพเดทเมื่อวันที่ 17/10/2561

บริษัท ไพร์ม อิมเมจ พลัส จำกัด รับสมัครตำแหน่งกุ๊กอาหารไทย

คุณสมบัติผู้สมัคร มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ ,มีใจรักงาน ,ขยันอดทน ,ทํางานเป็นทีม

ติดต่อ – สอบถาม  บริษัท ไพร์ม อิมเมจ พลัส จำกัด 59/5 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02-2557125-7  โทรสาร : 02-2551787 อัพเดทเมื่อวันที่ 18/10/2561

แหลมเจริญ ซีฟู้ด ต้นตำรับปลากะพงทอดราดน้ำปลาเจ้าแรกในประเทศไทย รับสมัครตำแหน่งกุ๊ก

รายละเอียดผู้สมัคร ปรุงอาหารตามหลักสูตรการอบรมของทางร้าน

ติดต่อ – สอบถาม ฝ่ายบุคคลแหลมเจริญซีฟู้ด สำนักงานใหญ่ 555/235 ซอยประชาอุทิศ 17 ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10320 ประเทศไทย http://www.laemcharoenseafood.com โทร. 099-6205329 คุณนิค / คุณแวว แฟกซ์. : 02-690-3002 อัพเดทเมื่อวันที่ 18/10/2561

บริษัท อินทิเมทแฟชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับสมัครตำแหน่งกุ๊กอาหารแนวตะวันตก

รายละเอียดผู้สมัคร ทำอาหารแนวตะวันตก เช่น เบอร์เกอร์ สเต็ก สลัด สปาเก็ตตี้ ฯลฯ ,สามารถนำวัตถุดิบที่มีอยู่ มาดัดแปลงทำเมนูใหม่ เพื่อนำเสนอลูกค้า ,ควบคุมดูแลอาหาร ต้นทุนและ วางแผนในการสั่งซื้อ

ติดต่อ – สอบถาม บริษัท อินทิเมทแฟชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 98 หมู่ 3 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน 51150 , ลำพูน โทร. 053982368-9 อัพเดทเมื่อวันที่ 17/10/2561

ช่างเทคนิค พร้อมประกอบติดตั้งสินค้าหน้างาน

ลักษณะงานโดยทั่วไปของช่างเทค นิคพร้อมประกอบติดตั้งสินค้าหน้างาน

งานนี้คลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางเทคนิค ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ การซ่อม สร้าง ประกอบ ดัดแปลง ออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้ เป็นไปตามแบบแปลน และรายละเอียดที่กําหนด ณ สถานที่หรือโรงงานที่ลูกค้าต้องการ  คํานวณรายการและประมาณราคาเกี่ยวกับงานดังกล่าว สํารวจสถานที่เพื่อกําหนดเขตงานและสถานที่โดยรอบก่อนเข้าติดตั้งสินค้า และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยปกติงานติดตั้งสินค้าหน้าร้านนั้น หมายรวมได้ถึงงานหลายประเภทขึ้นอยู่กับว่า ช่างเทคนิค พร้อมประกอบติดตั้งสินค้าหน้างาน อยู่บริษัทหรือโรงงานที่จำหน่ายสินค้าใด เช่น เฟอร์นิเจอร์ Built in  ติดตั้งแอร์  ติดตั้งเครื่องจักร เป็นต้น

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ความสามารถด้านช่างเทคนิค การซ่อม สร้าง ประกอบ ดัดแปลง ออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลน รายละเอียด และสถานที่ที่ลูกค้ากําหนด ควบคุมระบบงานที่ใช้เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ หลายชนิดรวมกัน คํานวณรายการและ ประมาณราคาเกี่ยวกับงานดังกล่าว  ทำงานเสร็จตรงเวลาที่ลูกค้ากำหนด โดยผลงานออกมาดีลูกค้ายอมรับงานติดตั้ง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. ด้านการปฏิบัติการ

(1) ดูแลควบคุม การติดตั้งเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ วัสดุและครุภัณฑ์อื่นๆ ในความรับผิดชอบ เพื่อให้สำเร็จตามแบบที่ลูกค้ากำหนด มีความปลอดภัยและพร้อมในการใช้งาน กําหนดรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อให้เกิดความพร้อมต่อการปฏิบัติงานติดตั้งสินค้า (2) ซ่อม สร้าง ประกอบ ดัดแปลง เขียนหรือออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งการตรวจสอบสินค้าที่ติดตั้งหน้างาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาและมาตรฐานงานช่าง และให้เกิดความปลอดภัยต่อลูกค้า (3) ค้นคว้า ทดลอง การใช้ติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้ เกิดการพัฒนา (4) จัดทํารายงานเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของวิธีการทำงาน สินค้าของบริษัทแต่ละชนิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  (5) ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบัติให้แก่นักศึกษา เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ ในงานช่างเทคนิค

 1. ด้านการกำกับดูแล

(1) ส่งเสริมกํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาเพื่อให้การดำเนินการติดตั้งสินค้าหน้างานเป็นไปตามเป้าหมายและทันตามเวลาที่กําหนด (2) วางแผน ประเมินผลให้คําแนะนําและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานแก่ช่างเทคนิค พร้อมประกอบติดตั้งสินค้าหน้างาน

ในหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ

 1. ด้านการบริการ

(1) ให้คําแนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานหน้างาน การอบรมเกี่ยวกับงานช่างเทคนิคให้การบริการทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความชํานาญด้านงานช่างเทคนิค พร้อมประกอบติดตั้งสินค้าหน้างาน

(2) ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้รับบริการ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าหน้างานในหน้าที่ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตรงตามเวลา

สิ่งที่พึงปฏิบัติของช่างเทคนิค พร้อมประกอบติดตั้งสินค้าหน้างานก่อนเริ่มงานจริง

ช่างเทคนิค พร้อมประกอบติดตั้งสินค้าหน้างานต้องพร้อมเข้าติดตั้งจริงภายใน 7-10 วันหลังจากที่ลูกค้าได้ตกลงตามเงื่อนไขเรียบร้อยและหน้างานพร้อมให้เข้างาน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ตรวจเช็คครั้งสุดท้ายว่าหน้างานพร้อมที่จะติดตั้งหรือไม่
 2. เข้าทำความสะอาดพื้นที่และเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างที่กีดขวางหากจำเป็น
 3. ก่อนที่จะเริ่มติดตั้งต้องมีทีมงานช่างเทคนิค พร้อมประกอบติดตั้งสินค้าหน้างาน เอาสินค้ามาวางให้ลูกค้าได้ตรวจสอบว่าตรงกับที่ได้เลือกไว้หรือไม่ พร้อมนับจำนวนสินค้าตามใบออเดอร์
 4. หลังจากนั้น ช่างเทคนิค พร้อมประกอบติดตั้งสินค้าหน้างานจึงสามารถลงมือทำงานติดตั้งภายใต้มาตรฐานของบริษัท
 5. ภายหลังติดตั้งเรียบร้อยแล้วให้เก็บงานและทำความสะอาดพื้นที่หลังติดตั้งให้เรียบร้อย
 6. ให้ลูกค้าเข้าตรวจเช็คคุณภาพงานติดตั้ง ดังนี้
  • เช็คความเรียบร้อยของงาน
  • ตรวจนับสินค้าที่ใช้ไป
  • ลูกค้าเซ็นยืนยันรับส่งมอบงาน

ทำการปิดกั้นพื้นที่ที่มีการติดตั้งใหม่ โดยจะห้ามใช้พื้นที่ 1-2 วันแล้วแต่สภาพหน้างาน หรือมีการปิดพื้นตามความต้องการลูกค้า

การเตรียมตัวเป็นช่างเทคนิค วิศวกร

งานช่างเทคนิค วิศวกร (Engineering) เป็นหนึ่งในงานในฝันของใครหลาย ๆ คน โดยคนที่ทำงานด้านนี้ จะต้องมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางสูง เพราะเป็นงานที่รวมเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เข้าไว้ด้วยกัน จึงต้องมีความรู้ทางด้านนี้มาโดยเฉพาะ อีกทั้ง ฝึกฝนกันได้ยาก หากไม่ได้เรียนทางด้านช่างเทคนิค วิศวกรรมมาก่อน บางคนมองหางานช่างเทคนิค วิศวกร เพราะอยากทำงานที่มีความท้าทาย ทั้งในด้านการแก้ปัญหา และในด้านการปฏิบัติการ แต่เท่านี้อาจยังไม่เพียงพอ เพราะงานช่างเทคนิค วิศวกรมีมากกว่าที่เรานึกถึง ผู้ที่มองหางานด้านนี้ จึงต้องหมั่นเพิ่มความรู้ความสามารถ และทักษะในการทำงานช่างเทคนิค วิศวกร ให้มีมากกว่าคนอื่น จึงจะทำให้นายจ้างอยากเรียกเราเข้ามาสัมภาษณ์งาน งานช่างเทคนิค วิศวกรนั้นมีหลากหลายสาขา ทักษะในการทำงานจึงแตกต่างกันออกไปตามสาขางานที่เราเลือก แต่มีทักษะการทำงานบางอย่างที่ช่างเทคนิค วิศวกรทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้ มาดูกันว่ามี Tips & Tricks อะไรบ้าง ที่มีความจำเป็นต่อการช่างเทคนิค วิศวกร ไม่ว่าจะอยู่ในสาขาไหนก็สามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานได้

ทักษะที่จำเป็นสำหรับงานช่างเทคนิค วิศวกรคือความสามารถในการสื่อสาร ช่างเทคนิค วิศวกรจำเป็นต้องมีทักษะในการสื่อสารที่ดี เพราะการทำงานส่วนใหญ่ต้องทำงานเป็นทีม หากเราไม่สามารถสื่อสารให้มีประสิทธิภาพแล้ว การทำงานอาจจะเกิดปัญหาและอุปสรรคได้ เราต้องทำให้เพื่อนร่วมงานในทีมของเราเข้าใจวิธีการทำงาน ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน การเพิ่มทักษะในการสื่อสาร สามารถทำได้โดยการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มบ่อย ๆ จะช่วยให้เรากล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น แล้วเราก็จะสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายขึ้น เมื่อเกิดการฝึกฝนบ่อย ๆ การทำงานเป็นทีม ความรู้ความสามารถส่วนบุคคลอาจไม่เพียงพอ เพราะการทำงานที่ดี และสำเร็จไปได้ด้วยดีนั้น เราจำเป็นต้องทำงานร่วมกับคนอื่นได้ด้วย ต้องรับรู้และรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยเช่นกัน การทำงานเป็นทีมจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะสมาชิกในทีมได้ช่วยกันทำงาน เมื่อการทำงานประสบความสำเร็จ ทุกคนในทีมก็จะเกิดความภาคภูมิใจ

ทักษะภาษาอังกฤษ ช่างเทคนิค วิศวกรจำเป็นต้องมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสารได้เข้าใจ เพราะในปัจจุบัน ช่างเทคนิค วิศวกรส่วนใหญ่ต้องทำงานกับบริษัทต่างชาติ หรือต้องติดต่อกับลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติมากขึ้น ดังนั้น ภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งสำคัญ หากสื่อสารกันไม่ได้ จะทำให้เป็นอุปสรรคในการทำงานได้ ผู้ที่ทำงานด้านช่างเทคนิค วิศวกรจึงต้องฝึกฝนการใช้ภาษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เทคโนโลยีที่ทันสมัยเกิดขึ้น และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ช่างเทคนิค วิศวกรจึงต้องเพิ่มทักษะการทำงาน โดยต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง อีกทั้ง ช่างเทคนิค วิศวกรที่ดีควรแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง เพื่อจะได้นำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ โดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากใคร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ช่างเทคนิค วิศวกรก็ต้องตามความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีให้ทัน เพื่อจะได้เป็นช่างเทคนิค วิศวกรที่มีคุณภาพความสามารถในการแก้ปัญหา ทักษะการแก้ปัญหาเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้ทักษะข้ออื่น ๆ เพราะการแก้ปัญหาและหาคำตอบ เป็นส่วนหนึ่งของงานช่างเทคนิค วิศวกร เพราะเราต้องไล่เรียงให้ได้ว่าปัญหาเกิดจากอะไร แล้วเราจะมีแก้ปัญหาอย่างไรให้กับสิ่ง ๆ นี้ ทักษะด้านนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก แต่ช่างเทคนิค วิศวกรมือใหม่หลาย ๆ คนสามารถเรียนรู้ได้จากรุ่นพี่ หรือนำปัญหานี้ไปปรึกษากับช่างเทคนิค วิศวกรคนอื่น ทักษะการแก้ปัญหาสามารถฝึกฝนกันได้ และประสบการณ์จะเพิ่มมากขึ้นจนเกิดเป็นความชำนาญ

 

ความรู้ทางคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์เป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานด้านช่างเทคนิค วิศวกร เราจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในด้านนี้ เพราะเราต้องนำความซับซ้อนทางคณิตศาสตร์มาช่วยในการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับตัวงานที่เราทำ และยังต้องนำมาช่วยในการออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดด้วย

ช่างเทคนิค วิศวกรควรยึดหลักธรรมาภิบาลในการทำงาน หลักธรรมาภิบาลถูกพูดถึงอย่างแพร่หลาย เพราะสามารถนำมาช่วยส่งเสริม และสร้างสรรค์องค์กรให้มีประสิทธิภาพในการบริหารงานได้ ช่างเทคนิค วิศวกรสามารถนำหลักการนี้ มาช่วยในการทำงานได้ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่เน้นหลักความโปร่งใส และมีคุณธรรมในการทำงาน ไม่ใช่ทำงานโดยไม่ใส่ใจว่าผู้บริโภคจะเป็นอย่างไร เพียงแค่ทำงานให้เสร็จแล้วก็แล้วกันไป จะเห็นได้ว่า นอกจากทักษะในการทำงานเฉพาะทางที่คนทำงานด้านช่างเทคนิค วิศวกรจำเป็นต้องมีแล้ว ทักษะการใช้ความฉลาดทางอารมณ์ในการทำงาน เช่น การติดต่อสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหา เป็นต้น ทักษะเหล่านี้มีความสำคัญไม่น้อย เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การทำงานจึงต้องอาศัยทักษะที่รอบด้าน ยิ่งเรามีทักษะมากเท่าไร เรายิ่งได้เปรียบ

ช่างเทคนิค วิศวกร คือผู้ที่ประกอบอาชีพทางด้านช่างเทคนิค วิศวกรรม มีหน้าที่ ศึกษาวิเคราะห์ คำนวณ ออกแบบ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาและควบคุมการผลิต อาทิ การก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง การออกแบบและผลิตรถยนต์ การควบคุมเครื่องจักรกลโรงงานต่าง ๆ โดยช่างเทคนิค วิศวกรยังแบ่งออกได้เป็นหลายสาขา เช่น ช่างเทคนิค วิศวกรโยธา ช่างเทคนิค วิศวกรเครื่องกลช่างเทคนิค วิศวกรไฟฟ้าช่างเทคนิค วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ช่างเทคนิค วิศวกรรมเคมี ช่างเทคนิค วิศวกรรมอุตสาหการ ช่างเทคนิค วิศวกรรมโทรคมนาคม ช่างเทคนิค วิศวกรรมเกษตร ช่างเทคนิค วิศวกรรมอากาศยาน ช่างเทคนิค วิศวกรรมการขนถ่ายวัสดุ ช่างเทคนิค วิศวกรรมโลหการ ช่างเทคนิค วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ช่างเทคนิค วิศวกรรมเซรามิก ช่างเทคนิค วิศวกรรมเหมืองแร่ ช่างเทคนิค วิศวกรรมยานยนต์ ช่างเทคนิค วิศวกรรมธรณี ฯลฯ โดยกฎหมายไทย (กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 3 และ 4 (พ.ศ. 2508) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพช่างเทคนิค วิศวกรรม พ.ศ. 2505) กำหนดให้ ช่างเทคนิค วิศวกรในบางสาขาจำเป็นต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพช่างเทคนิค วิศวกรรม หรือที่รู้จักกันว่า “ใบ กว.” เพื่อการประกอบอาชีพด้วย ได้แก่ สาขา โยธา เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร อุตสาหการ เหมืองแร่ สิ่งแวดล้อม และเคมี ใบประกอบวิชาช่างเทคนิค วิศวกรรมแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ภาคี วิศวกร สามัญ วิศวกร และ วุฒิ วิศวกรโดยมีสภา วิศวกรเป็นผู้พิจารณาออกใบอนุญาต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ แขนง ลักษณะ และขนาดของงานด้วย แต่ถ้าหากสาขา แขนง ลักษณะ และขนาดของงาน ไม่เข้าข่ายที่กำหนด ก็ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาต ในปัจจุบัน การศึกษาทางด้านวิศวกรรมในประเทศไทย ได้มีการขยายตัวมากขึ้น มีสถาบันการศึกษาหลายสถาบันได้ทำการเปิดสอนในหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทำให้โอกาสทางการศึกษาทางด้าน วิศวกรรมมีเพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม สถาบันการศึกษาเหล่านั้นก็จะต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพของการศึกษาด้วยความเอาใจใส่ เพื่อคุณภาพของนักศึกษา

ลักษณะงานของช่างเทคนิค วิศวกรงานช่างเทคนิค วิศวกรมีความหลากหลาย แตกต่างกันไปตามรูปแบบ และลักษณะงานช่างเทคนิค วิศวกรแต่ละสาย แต่ส่วนใหญ่แล้วรูปแบบของงาน จะมุ่งเน้นไปที่ การออกแบบ คิดวิเคราะห์ และการพัฒนา โดยแบ่งออกเป็นลักษณะคร่าว ๆ คือออกแบบ วางแผน และสั่งการก่อสร้างอาคารสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ตลอดจนในโรงงาน หรือสถานที่ประกอบการอื่น ๆ วิเคราะห์ และหาแนวทางในการเลือกใช้วัตถุดิบต่าง ๆ ในเหมาะกับงาน สิ่งแวดล้อม และผู้คนที่จะมาใช้ชิ้นงานนั้น เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับงาน ช่างเทคนิค วิศวกรจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา เพื่อจะเลือกมาใช้ให้เพราะกับงานที่ตนเองกำลังทำอยู่ งานวิศวะส่วนหนึ่งต้องอยู่กับการแก้ปัญหาด้วยเช่นกัน เพราะเครื่องจักรที่เราใช้อยู่อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้  ช่างเทคนิค วิศวกรจึงต้องรับมือกับปัญหาส่วนนั้นด้วย ตรวจสอบ และทดสอบ ตลอดจนประเมินเวลาในการดำเนินการงานในแต่ละโครงการ ว่าจะสำเร็จเสร็จสิ้นเมื่อใด ซึ่งจะเห็นได้ว่ากว่าจะได้ทำงานด้านช่างเทคนิค วิศวกรนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แต่ก็ไม่ได้ยากเกินไป หากเราเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงแล้ว อีกทั้งเมื่อเรามีความพร้อมทางด้านนี้ด้วยแล้ว การที่จะได้งานช่างเทคนิค วิศวกรนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลย

คุณสมบัติที่จำเป็นต่องานวิศวะเป็นอย่างยิ่งสำหรับช่างเทคนิค วิศวกร คือความคิดสร้างสรรค์ ในแง่ของการทำงานเราอาจจะต้องเจอปัญหาหรืออุปสรรค ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้เรามองหาวิธีการใหม่ในการทำงาน หรือหลุดพ้นจากปัญหาเหล่านั้นไปได้ ความรู้ทางคณิตศาสตร์ เราต้องมีความรู้ความเข้าใจความซับซ้อนทางคณิตศาสตร์ เพื่อนำมาช่วยในการวิเคราะห์ตัวงาน และออกแบบแนวทางในการแก้ปัญหา ความสามารถทางเครื่องจักรกล เราต้องมีความเข้าใจเครื่องกลเป็นอย่างดี เพราะหากเราไม่เข้าใจอุปกรณ์ที่จะช่วยเราทำงานแล้ว การทำงานของเราอาจจะไม่ราบรื่นเท่าที่ควรการทำงานเป็นทีม ความรู้ความสามารถส่วนบุคคลอาจไม่เพียงพอ เพราะการทำงานที่ดี และสำเร็จไปได้ด้วยดีนั้น เราจำเป็นต้องทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี ต้องรับรู้และรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยเช่นกัน

ผู้จัดการโรงแรม Hotel Manager รายได้ดี

ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงแรม ทำหน้าที่รับผิดชอบในการบริหาร และควบคุมการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายภายในโรงแรมให้ดำเนิน ไปตามเป้าหมายและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารของโรงแรมกำหนดไว้ รวมทั้งเป็นผู้ประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ภายในโรงแรมให้สามารถดำเนินงานไปอย่างราบรื่น และสอดคล้องกัน ผู้จัดการโรงแรม ทำหน้าที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้จัดการโรงแรม ตรวจสอบผลการปฏิบัติของฝ่ายต่าง ๆ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำวิธีการปฏิบัติใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน  สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ภายในโรงแรม ให้คำปรึกษาและคำเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานแก่ ผู้จัดการโรงแรม ทำหน้าที่ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานภายในฝ่ายของตนอย่างใกล้ชิด รายงานผลการปฏิบัติของฝ่ายที่ตนรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา ประสานงานและให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้จัดการโรงแรม รับผิดชอบในทรัพย์สินของฝ่ายตน ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา การจัดแบ่งแผนกงานต่าง ๆ ในโรงแรม บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหาร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการโรงแรม บุคคลดังกล่าวอาจเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารหรือเป็นบุคคลภายนอก ที่คณะกรรมการบริหารเชิญมาดำรงตำแหน่งให้เงินเดือนเป็นค่าตอบแทน เนื่องจากมีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารงานด้านโรงแรม ผู้จัดการโรงแรม มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหาร และควบคุมการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายภายในโรงแรมให้ดำเนิน ไปตามเป้าหมายและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารของโรงแรมกำหนดไว้ รวมทั้งเป็นผู้ประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ ภายในโรงแรมให้สามารถดำเนินงานไปอย่างราบรื่น และสอดคล้องกัน เกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคในกลุ่มตลาดต่างๆ

ผู้จัดการโรงแรม ผู้ปฏิบัติงานผู้จัดการโรงแรม (Hotel-Manager) ทำงานเป็น ผู้จัดการและควบคุมดูแล การบริการขายอาหารและที่พัก (Managers and supervisors catering and lodging services) ในโรงแรมที่เป็นของตนเองหรือของนายจ้าง เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องที่พักและอาหาร ควบคุมดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเพื่อให้การบริการเป็นที่พอใจแก่ลูกค้า ลักษณะของงานที่ทำ บริหารงานบุคคลและการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน ควบคุมดูแลในส่วนของพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่บริการในโรงแรม โดยจัดแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบให้ทำงาน เป็นแผนก แต่ละงานจะสอดรับประสานสัมพันธ์กัน มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน และมีการสื่อความที่ดี ผู้จัดการโรงแรม วางแผนการบริการจัดการให้กิจการดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย ทั้งทางด้านการบริหารและการตลาด ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากการว่าจ้างบุคลากรในผู้จัดการโรงแรม Hotel Manager ต้องการผู้มีประสบการณ์ในการบริหารงานโรงแรมมาแล้ว เป็นอาชีพที่ต้องมีความรับผิดชอบสูง อดทน และต้องบริหารงานตลอดชั่วโมง อัตราเงินเดือนขึ้นอยู่กับขนาดของโรงแรม ทำงานในสถานที่ทำงานที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ทำงานร่วมกับพนักงานเป็น จำนวนมาก ผู้จัดการโรงแรม ต้องต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่แขกทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่าง จะต้องพบกับแขกที่ทั้งพอใจกับการบริการ และแขกที่ไม่เคยพอใจกับอะไรเลย ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจโรงแรม

ผู้จัดการโรงแรม คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ การเป็นผู้จัดการโรงแรมในระดับ 3 ดาว ถึง 5 ดาวนั้น ต้องการผู้มีประสบการณ์มากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ หรืออยู่ในฝ่ายการจัดการระดับผู้บริหารอย่างน้อยเป็นเวลาประมาณสิบห้าถึงยี่สิบปี การเริ่มต้นทำงานในขั้นแรกผู้ที่รักอาชีพทางด้านนี้จะต้องมี คุณสมบัติ หรือควรมีประสบการณ์ด้านนี้มาจากต่างประเทศ ควรเข้าทำงานในโรงแรมในตำแหน่งต่างๆ สะสมประสบการณ์ และศึกษาเพิ่มเติม ทั้งในด้านภาษาและการบริหารการจัดการ ผู้จัดการสามารถเลือกทำงานได้ คือ ประเภทโรงแรมอิสระ (Independent Hotel) ซึ่งเจ้าของและเครือญาติบริหารกันเองโดยจ้างมืออาชีพมาบริหารจัดการ ผู้จัดการโรงแรม จะมีความยุ่งยากในการบริหารแบบเส้นสายของญาติเจ้าของพอสมควรส่วนอีกประเภทหนึ่ง คือโรงแรมในระบบเครือข่าย ผู้ที่มีความชำนาญในการติดต่อกับชาวต่างประเทศสามารถเปลี่ยนอาชีพมาเป็นผู้จัดการส่งออก-นำเข้าสินค้าต่างประเทศได้เป็นอย่างดี ผู้ที่มีประสบการณ์ในระดับผู้จัดการโรงแรมสามารถประกอบกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว อาทิเช่น การเป็นนักจัดการท่องเที่ยว (ลักษณะกรุ๊ปทัวร์)หรือเป็นผู้ประสานงานทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ หน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบการวางแผนบริหารการตลาดโรงแรมเพื่อผลตอบแทนทางธุรกิจ จากการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และดูแลการเลือกใช้กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ ผู้จัดการโรงแรม ในโรงแรมมีบทบาทในการขายทั้งนั้น บางคนบาง กลุ่มมีหน้าที่ขายโดยตรง อย่างในกรณีของพนักงานบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม แต่บางกลุ่มก็ช่วยในการขายโดยทางอ้อม เช่นกรณีพนักงานแผนกครัว แผนกแม่บ้าน และแผนกอื่น ๆ ซึ่งช่วยให้โรงแรมขายได้โดยการทำงานที่มีคุณภาพ

ผู้จัดการโรงแรม ค่อนข้างเป็นคนที่มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อหาสิ่งใหม่ๆมาพัฒนาองค์กรและมีทักษะในการพูด มีความสามารถในการจูงใจ ชักชวน ให้ผู้ฟังมีความคล้อยตาม อีกทั้งยังเป็นคนสนุกสนาน ร่าเริง อดทน งานฝึกอบรมมีบทบาทสำคัญต่องานโรงแรมโดยเฉพาะในกิจการขนาดใหญ่ที่มีจำนวนพนักงานมากมาย ในระยะก่อนการเปิดดำเนินการโรงแรม แผนกฝึกอบรมจะดูแลการเตรียมความพร้อมของพนักงาน ติดต่อกับบุคคลที่มีโอกาสเป็นลูกค้าของโรงแรม โดยไปหาด้วยตนเอง หรือติดต่อทางโทรศัพท์ หรือทางจดหมาย ขายด้วยวิธีส่งเอกสารถึงลูกค้าทางไปรษณีย์ ผู้จัดการโรงแรม ถือเป็นพนักงานทุกคนที่ทำงานในโรงแรมมีบทบาทในการขายทั้งนั้น บางคนบาง กลุ่มมีหน้าที่ขายโดยตรง อย่างในกรณีของพนักงานบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม แต่บางกลุ่มก็ช่วยในการขายโดยทางอ้อม เช่นกรณีพนักงานแผนกครัว แผนกแม่บ้าน และแผนกอื่น ๆ ซึ่งช่วยให้โรงแรมขายได้โดยการทำงานที่มีคุณภาพ โดยอาจจะประสานงานกับผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ผู้จัดการประจำแผนกและหัวหน้างาน ในการร้างทีมงานไปพร้อมกับการจัดฝึกทักษะการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานของกิจการ ผู้จัดการโรงแรม ทำหน้าที่ดูแลการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาและคัดเลือกบุคคล การจัดสร้าง การพัฒนาและการฝึกอบรม การประเมินผลปฏิบัติงาน การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้ายพนักงาน ทำให้กระบวนการติดต่อจองโรงแรมโดยตรงเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว และในด้านการส่งเสริมทางการตลอด จัดเป็นกลยุทธ์หนึ่ง

รับทำไดอารี่ รับประกันความพอใจ คุณภาพคุ้มราคา

ถ้าจะพูดถึงการบันทึกเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตประจำวันคงหนีไม่พ้นการจดบันทึก หรือการถ่ายภาพเรื่องราวต่างๆ เปรียบเสมือนการถ่ายทอดเล่าเรื่องราวลงไป แต่ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่มักบันทึกเรื่องราวต่างๆ เพื่อเตือนความทรงจำลงไปในไดอารี่ ดังนั้นโรงพิมพ์ต่างๆ จึงพัฒนารูปแบบที่หลากหลายเพื่อรองรับการ รับทำไดอารี่ จากลูกค้า นอกจากการบันทึกเรื่องราวต่างๆ ลงไปแล้ว โรงพิมพ์ก็ รับทำไดอารี่ เพื่อจัดทำมอบเป็นของขวัญให้กันตามเทศกาลต่างๆ ไดอารี่เปลียบเป็นเสมือนพื้นที่ส่วนตัวที่เปิดโอกาสให้เจ้าของสามารถเขียนเรื่องใดๆ ก็ได้อย่างไม่จำกัด ไดอารี่มันจึงทำหน้าที่ในการตอบสนองความต้องการของคนเขียนมากกว่าคนอ่าน หลายครั้งที่เราจะสังเกตุเห็นได้ว่า คนส่วนใหญ่เขียนไดอารี่เพียงเพื่อปลดปล่อยความรู้สึก จิตนาการและรู้สึกพึงพอใจในภายหลัง และนั่นถือเป็นเพียงหนึ่งในข้อดีอย่างหนึ่งของการจดบันทึกไดอารี่อย่างสม่ำเสมอนั่นเอง ถึงแม้ว่าโลกปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีมากมายเกิดขึ้นเพื่อพัฒนาสิ่งต่างๆ ไปพร้อมกับอายุของพวกเรา แต่สิ่งหนึ่งที่ยังไม่หายไปไหนก็คือการจดบันทึกไดอารี่ การจดบันทึกไม่ได้มีข้อจำกัด หรือข้อห้ามไม่จำเป็นต้องจดเป็นประจำทุกวันก็ได้ บางคนอาจจดเฉพาะวันสำคัญๆ หรือเฉพาะเรื่องราวที่น่าสนใจอยากบันทึกไว้เป็นความทรงจำ อย่างไรก็ดีการ รับทำไดอารี่  ส่วนใหญ่ออกแบบมาเพื่อให้ง่าย กระทัดรัดต่อผู้ใช้งาน และดีไซน์ออกมาอย่างสวยงาม ดังนั้นไม่ว่าจะจดแบบไหนก็ตามมันก็มีข้อดีด้วยกันทั้งนั้น

ไดอารี่ช่วยประมวลเรื่องราวที่เกิดขึ้น ดังนั้นการ รับทำไดอารี่  จึงได้รับความนิยมมีลูกค้าสั่งผลิตเป็นจำนวนมาก การเป็นผู้ส่งมอบสมุดไดอารี่เป็นของขวัญแทนใจตามเทศกาลต่างๆ ผู้ที่ได้รับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราอาจไม่สำคัญเท่ากับ “ความหมาย” ที่เราใส่ลงไปในเรื่องราวเหล่านั้น การ รับทำไดอารี่ มีส่วนช่วยให้เราได้นึกย้อนถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาอย่างมีความหมาย และรอบคอบใส่ใจกับการตีความใส่คุณค่าลงไปในเรื่องราวเหล่านั้น เมื่อเรานึกถึงเมื่อไหร่ เราก็สามารถหยิบขึ้นมาอ่านเพื่อทบทวนความทรงจำในเรื่องราวสุดประทับใจ และสามารถจิตนาการผ่านเรื่องราวนั้นได้ ซึ่งการ รับทำไดอารี่ ทำให้เราสามารถเชื่อมต่อกับจิตใจของตัวเองลึกๆ ข้างในได้ การเขียนไดอารี่จะทำให้เราสามารถคิดทบทวนและคอยสังเกตสภาพจิตใจตัวเองอยู่เสมอ เหมือนดังคำกล่าวที่ว่า เหนือสิ่งอื่นใด เราจะต้องคอยสังเกตเพื่อควบคุมจิตใจเราตลอดเวลาไม่ให้ฟุ้งซ่านมากจนเกินไป เพราะเมื่อใดที่เรารู้สึกสูญเสียความสามารถในการรู้เท่าทันจิตใจตัวเองแล้ว การเรียกร้องสมดุลย์ภายในจิตใจก็เปรียบเสมือนในการเชื่อมต่ออย่างนั้นกลับมาได้อีกไม่ใช่เรื่องง่าย การ รับทำไดอารี่ เป็นการเปิดโอกาสให้เราได้ตั้งคำถามกับตัวเอง ไม่ให้การจดบันทึกนั้นเป็นเพียงคลังแห่งบทเรียนหรือจิตนาการที่เราบันทึกไว้เท่านั้น หากแต่ยังเป็นพื้นที่เล็กๆ ที่เรายังสามารถจะตั้งคำถามสำคัญต่อชีวิตเราได้ และหลายต่อหลายครั้งที่เราค้นพบว่าการตั้งคำถามที่มีความหมายกับตัวเราเองนั้นก็สำคัญไม่แพ้กับการหาคำตอบที่เราจะได้รับในภายหลัง

รับทำไดอารี่ ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นบริบทของชีวิตที่กว้างไกลและแตกต่างมุมมองที่เคยมองเห็น หรือเคยคิดออกไป เราควรจะตั้งคำถามให้ตัวเองกว่าชีวิตในวันๆ หนึ่งของเราผ่านไปอย่างรวดเร็ว คุณได้ทำอะไรแล้วหรือไง จะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจทีหลัง และหลายครั้งที่เราแทบไม่มีเวลาหยุดคิดเพื่อทบทวนว่าตัวเราเอง ว่าเราควรอยู่ตรงไหนกันแน่บนโลกใบนี้ การจดบันทึกเรื่องราวต่างๆ ลงบนไดอารี่จึงเป็นตัวช่วยให้เราสามารถมองเห็นรายละเอียดเล็กๆ ในชีวิตที่บางครั้งเราอาจมองข้ามหรือไม่เคยมองเห็นมันเลยก็ตาม อย่างเช่นขนาดของสรรพสิ่งที่แตกต่างกัน เหมือนกับการได้หยุดคิดคำนึงและพบว่า “อาคาร” และ “บ้านเรือน” นั้นแตกต่างกัน การ รับทำไดอารี่ เป็นตัวช่วยบันทึกบทเรียนที่สำคัญในชีวิตของคุณอีกทางหนึ่ง คนเรามักจะจดจำบทเรียนได้ดีกว่าเมื่อจดโน้ตในห้องเรียน เพื่อให้เราไม่หลงลืมสิ่งที่เคยได้เห็นได้เรียนรู้เหล่านั้นไปอย่างน่าเสียดายในภายหลัง เพราะการเขียนทบทวนเพื่อซ้ำย้ำเรื่องราวข้อความจะบังคับให้เราเรียนรู้เรื่องราวเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเสียก่อน ดังนั้นคนเราจึงควรจะ “จด” เรื่องราวเพื่อที่จะได้ “จำ” บทเรียนต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตไว้ นอกจากนี้การ รับทำไดอารี่ ยังจะช่วยทำให้เข้าใจความคิดตัวเอง ซึ่งหากการเขียนเรื่องราวถือเป็นวิธีการคลี่คลายอารมณ์ทางความคิดของคนเราได้ดีอย่างหนึ่ง การจดบันทึกเรื่องราวต่างๆ ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะยิ่งพาให้เราไปสู่อีกระดับที่ลึกกว่า เพราะลักษณะพิเศษของการจดบันทึกในไดอารี่คือโอกาสที่เราจะได้มีเวลาในการตกตะกอนทางด้านความคิดในแง่มุมต่างๆ ของเราได้มากมายกว่าการเขียนในรูปแบบอื่นๆและแน่นอนว่าการ รับทำไดอารี่ จะช่วยให้เรารู้เท่าทันความรู้สึกของตัวเอง ซึ่งแน่นอนว่าความรู้สึกที่เขียนออกไปผ่านตัวอักษรอาจไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ก็ใช่ว่ากระบวนการทางความคิดผ่านตัวอักษณ์จะไม่มีความหมายอะไร ยิ่งเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น เราก็จะใส่ใจกับความรู้สึกต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้นในแต่ละวันมากขึ้นตามไปด้วย เพราะหลายครั้งเรื่องราวต่างๆ ที่ผ่านเข้ามามันก็เป็นตัวชี้วัดบทเรียนบางสิ่งบางอย่างที่คุณกำลังคั่งค้างอยู่ในตัวเราหลังจากการใช้ชีวิตมาทั้งวันได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ปัจจัยหลักๆ ที่ทำให้คนส่วนใหญ่จดบันทึกไดอารี่ก็เพื่อจะได้จำช่วงเวลาต่างๆ ในชีวิตได้ เพราะบางเรื่องราวมันก็สำคัญกับชีวิตเราจริงๆ หากไม่จดบันทึกเอาไว้เมื่อเวลาผ่านพ้นไปสักวันก็จะต้องลืมไปอย่างแน่นอน ถ้าใครยังไม่เคยจดบันทึก ก็อาจจะลองเริ่มเป็นจดบันทึกสั้นๆ ก่อนก็ได้ เมื่อเคยชินแล้วอาจเริ่มพัฒนาให้ยาวมากกว่าเดิมค่ะ

งาน Part Time เสาร์ อาทิตย์ ในเวลาหลังเลิกงาน

ปัจจุบันคนส่วนใหญ่มักจะนิยมหารายได้จากหลายทาง ทั้งจากงานประจำที่เป็นรายได้หลักและงาน Part Time เสาร์ อาทิตย์ รวมทั้งงาน Part Time ในเวลาหลังเลิกงานอีกด้วย  ซึ่งในปัจจุบันงาน Part Time มีเป็นจำนวนมากขึ้นเนื่องจากการเข้ามามีบทบาทของการทำธุรกิจออนไลน์ ดังนั้นจึงทำให้นักเรียน นักศึกษามีรายได้ตั้งแต่ในวัยเรียนจากการทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนและประชาชนทั่วไปสามารถหารายได้เสริมจากการทำงานPart Time เสาร์ อาทิตย์อีกด้วย ทั้งนี้การทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกงานและงาน Part Time เสาร์ อาทิตย์ ที่น่าสนใจมีเป็นจำนวนมาก ดังนี้

1.พนักงานขายคอนโด  Part Time เสาร์ อาทิตย์ โดยการทำงานประเภทนี้จะต้องติดตามข่าวสารจากเพจรับสมัครงาน Part Time โดยทั่วไปหรืออาจจะเป็นเพจของคอนโดนั้นโดยตรง หน้าที่โดยทั่วไปสำหรับพนักงานงาน Part Time เสาร์ อาทิตย์ คือให้การต้อนรับลูกค้าและให้ข้อมูลโดยทั่วไปกับลูกค้า และอาจจะมีการพาลูกค้าเดินชมโครงการบ้าง  โดยส่วนใหญ่คอนโดที่เปิดรับพนักงาน Part Time เสาร์ อาทิตย์เช่นนี้ ส่วนมากจะอยู่ในช่วงเปิดจองวันแรกที่จะมีลูกค้ามาซื้อใบจองเป็นจำนวนมากทำให้พนักงานขายประจำของคอนโดต้อนรับและให้ข้อมูลลูกค้าไม่ทัน จึงต้องให้พนักงาน Part Time ช่วยในเบื้องต้น  ซึ่งผู้ที่จะสามารถทำงานประเภทนี้ได้จะต้องศึกษาข้อมูลโดยทั่วไปของคอนโดที่เปิดขายก่อนหรืออาจเป็นผู้ที่เคยมีประสบการณ์ขายคอนโดมาก่อนก็ได้  โดยรายได้ของพนักงาน Part Time เสาร์ อาทิตย์จะเฉลี่ยอยู่ที่ 500-700 บาท ทำงานตั้งแต่เวลาเปิดจองคอนโดจนถึงเวลาที่ลูกค้าหมดในแต่ละวัน ซึ่งก็อาจจะมีชั่วโมงทำงานที่ไม่แน่นอนอยู่บ้าง แต่อย่างไรก็ดีอาชีพนี้ก็เป็นงาน Part Time ที่น่าสนใจเนื่องจากกลับไม่ดึกมากและได้ความรู้เกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย

2.ติวเตอร์สอนพิเศษ การเป็นติวเตอร์นั้น จะมีทั้งสอนหลังเวลาเลิกเรียนของเด็กนักเรียนและสอนแบบงานPart Time เสาร์ อาทิตย์ ซึ่งจะมีทั้งการติวเสริมเนื้อหาในแต่ละวิชาเพิ่มเติมและยังมีการสอนการบ้านแทนผู้ปกครองให้กับเด็กนักเรียน หรือจะเป็นการสอนทักษะพิเศษอื่นๆ อาทิ เช่น ดนตรี กีฬา หรือศิลปะ ซึ่งอัตราในการคิดค่าสอนของแต่ละงานก็จะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความยากง่ายของวิชานั้นๆ  โดยเรทในการติวเสริมทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 100 บาทต่อชั่วโมงในกรณีเรียนแบบกลุ่ม  หากเรียนเดี่ยวก็จะอยู่ที่ประมาณ 300 บาทขึ้นไปขึ้นอยู่กับความสามารถและความยากง่ายของเนื้อหานั้นๆ ด้วย  หากสอนเด็กติวเข้ามหาวิทยาลัยก็จะได้รับค่าสอนต่อชั่วโมงในอัตราที่ค่อนข้างสูง ดังนั้น ติวเตอร์จึงต้องเตรียมตัวสำหรับการสอนเป็นอย่างดี แต่หากเป็นการสอนเด็กอนุบาลอาจจะได้อัตราการสอนต่อชั่วโมงลดลงยกเว้นจะมีเทคนิคและอุปกรณ์พิเศษในการสอนจะทำให้เด็กอยากเรียนและสามารถคิดอัตราค่าสอนที่สูงขึ้นได้เนื่องจากเป็นเทคนิคเฉพาะตัวของติวเตอร์

3.พนักงานต้อนรับของโรงแรม ในบางครั้งโรงแรมหรือโฮสเทลที่มีขนาดไม่ใหญ่มากอาจจะมีการจ้างพนักงานในรูปแบบ งานPart Time เสาร์-อาทิตย์ เนื่องจากวันเสาร์-อาทิตย์เป็นวันที่มีลูกค้ามากเป็นพิเศษ พนักงานประจำไม่สามารถต้อนรับลูกค้าได้ทัน จึงต้องการพนักงานเพิ่มเติมเพื่อมาช่วยงานต้อนรับลูกค้าทั้งไทยและต่างประเทศ รับโทรศัพท์และตอบอีเมลล์ลูกค้าและงานอื่นๆ อีก ซึ่งแน่นอนว่าผู้ที่สนใจทำงานนี้จะต้องเป็นผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และหากสามารถสื่อสารภาษาจีนได้ด้วยก็จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เนื่องจากปัจจุบันลูกค้าคนจีนเข้ามาในประเทศไทยมากและมีบางส่วนที่ไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ ดังนั้นผู้ที่สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาอังกฤษและจีนจะถูกพิจารณาเป็นตัวเลือกอันดับแรก  อัตราค่าจ้างของอาชีพนี้จะอยู่ที่ประมาณ 700 บาทต่อวัน ส่วนระยะเวลาการทำงานจะเป็นช่วง07:00 น. – 22.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่โรงแรมมีลูกค้ามากที่สุด

4.พนักงานแปลนิยายและการ์ตูนออนไลน์อิสระ ปัจจุบันคนส่วนใหญ่นิยมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านทางสมาร์ทโฟนและแทปเลต ดังนั้น ผู้ที่นิยมการอ่านประเภทต่างๆ ก็เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองจากการอ่านหนังสือจากเล่มจริงมาเป็นการอ่านออนไลน์มากขึ้น เนื่องจากพกพาสะดวกและไม่เปลืองเนื้อที่ในการจัดเก็บ ไม่ต้องเสียเวลาในการหาซื้อเป็นต้น ดังนั้น จึงมักเห็นประกาศรับสมัครนักแปลนิยายและการ์ตูนออนไลน์จากต่างประเทศอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งผู้ที่สนใจอาจติดตามข่าวสารการรับสมัครงานได้จากเพจเฟสบุคและจากเว็บรับสมัครงาน แต่ผู้สมัครจะต้องมีความสามารถในภาษานั้นเป็นอย่างดีถึงจะถ่ายทอดข้อมูลจากต้นฉบับได้อย่างถูกต้อง การทำงานประเภทนี้ต้องใช้ความสามารถและแข่งขันกับเวลา ดังนั้น เมื่อสมัครงานนี้แล้วจึงมักต้องทำแบบทดสอบการแปลก่อนทุกครั้ง ผู้สมัครต้องให้ความสำคัญกับการทำแบบทดสอบและต้องส่งงานตรงตามเวลาที่กำหนด หากผ่านการทดสอบถึงจะสามารถเริ่มงานได้ ส่งผลให้อัตราค่าจ้างของนักแปลจึงอยู่ในอัตราที่ค่อนข้างดี ซึ่งอัตราค่าจ้างนั้นจะไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผู้จ้างและความยากง่ายของเนื้อหา ค่าจ้างอาจได้รับราคาเหมารวมต่อ 1 เรื่องหรืออาจได้รับราคาต่อหน้า เป็นต้น การทำงานประเภทนี้เพียงแค่ต้องมีเวลา ความสามารถและสามารถส่งงานผ่านอินเตอร์เน็ตได้ทุกเวลาเท่านั้น

จากข้อความข้างต้นจะสามารถเห็นได้ว่า งาน Part Time เสาร์-อาทิตย์ มีมากมายหลายประเภทและบางประเภทยังได้ค่าตอบแทนที่ดีอีกด้วย คนส่วนใหญ่จึงนิยมหันมาทำงาน Part time กันมากขึ้น ทำให้นักเรียน นักศึกษาที่ยังเรียนไม่จบแต่มีความสามารถสูง สามารถทำเงินได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ รวมทั้งวัยทำงานบางคนที่มีความสามารถสูงยังสามารถทำรายได้สูงจากงาน Part time เสาร์-อาทิตย์โดยอาจเทียบเท่ากับเงินเดือนของงานประจำ อีกด้วย