พนักงานฝ่ายขาย-พนักงานฝ่ายการตลาด ดูแลและรับผิดชอบในรูปแบบของการส่งเสริมการขาย

พนักงานขายเป็นตำแหน่งงานที่มีความสำคัญต่อทุกกิจการ พนักงานฝ่ายขาย-พนักงานฝ่ายการตลาด การดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในสินค้าและบริการ เพื่อให้เกิดความพอใจและตรงกับความต้องการของผู้บริโภคหรือลูกค้ามากที่สุด เพราะเป็นผู้สร้างรายได้ให้กับธุรกิจและยังเป็นตัวแทนของกิจการ การพัฒนาและกำหนดมาตรฐานสินค้าและบริการ ที่จะเข้าหาลูกค้าดังนั้นกิจการใดที่มีพนักงานขายที่เก่ง การจัดหาสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค โดยการพัฒนาและกำหนดสินค้าให้ทันสมัย มีความสามารถและมีบุคลิกภาพที่ดี กำหนดรายละเอียดของสินค้าและบริการ ไม่ว่าจะเป็น คุณภาพ ปริมาณลักษณะ รูปร่างและมาตรฐานตามกำหนด จะทำให้ภาพพจน์ของกิจการนั้นดีตามไปด้วย การพัฒนาพนักงานขายจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่สุด จะต้องมีการศึกษาหาข้อมูล เพื่อกำหนดสินค้าที่จะผลิตออกมาตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ที่เจ้าของกิจการและผู้บริหารงานขายต้องให้ความใส่ใจอย่างมาก หน้าที่เกี่ยวกับแจกจ่ายสินค้าและบริการ สินค้าที่ผลิตขึ้นมาแล้วจำเป็นต้องมีการจัดส่งไปยังผู้บริโภค ซึ่งการเคลื่อนย้ายสินค้าดังกล่าว การพัฒนาบุคลากรของกิจการก็คือกระบวนการที่เสริมสร้างและมุ่งที่จะให้ความรู้ ความสามารถและสร้างทักษะในการทำงานของบุคคลากรให้มีวิธีการทำงานที่ดีขึ้นและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

บทบาทความรับผิดชอบในการทำงานของ พนักงานฝ่ายขาย-พนักงานฝ่ายการตลาด มีดังนี้

1. ความรู้เกี่ยวกับกิจการของบริษัท เพื่อให้การทำงานของบุคคลเหล่านั้น งานการตลาดเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแคมเปญ สำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่ตั้งไว้ เพื่อโปรโมทสินค้าและบริการให้เป็นที่รู้จัก เป็นที่ทราบกันดีว่า งานการตลาดนั้น มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง การพัฒนาพนักงานขายจึงเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานเหมือนติดอาวุธ เพราะฉะนั้นคนที่ทำงาน พนักงานฝ่ายขาย-พนักงานฝ่ายการตลาด ด้านนี้ ต้องมีไหวพริบ และติดตามสถานการณ์อยู่เสมอ จึงจะสามารถก้าวนำคู่แข่งไปได้ ให้พนักงานขายไปขายสินค้าให้กับกิจการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นั่นเอง งานด้านการตลาดแบ่งออกเป็นหลายบทบาท และหน้าที่ โดยเริ่มต้นตั้งแต่ วางแผนการตลาด การโฆษณา การโปรโมท การวางแผนจัดแสดงงาน

2. ความรู้เกี่ยวกับสินค้า ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการพัฒนาความก้าวหน้า แผนกการตลาด ของแต่ละบริษัท จะมีขนาดเล็ก หรือใหญ่ ขึ้นอยู่กับความต้องการพัฒนาตัวสินค้าของแต่ละบริษัทว่ามีมากน้อยเพียงใด ในการทำงานของพนักงานขายเหล่านั้นด้วย คนหางานที่สนใจงานการตลาด หากจะให้ตรงกับสายงาน และความต้องการของนายจ้าง การปรับเปลี่ยนหน้าที่ให้มีความเข้าใจการทำงานของกิจการได้ดีขึ้น ด้านการสอนงาน พนักงานฝ่ายขาย-พนักงานฝ่ายการตลาด และติดตามการทำงานของพนักงานขาย มักจะอยู่ในรูปแบบของการส่งเสริมการขาย นักการตลาด ต้องรู้ว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า การขายให้สำเร็จได้จำเป็นที่ผู้จัดการหรือหัวหน้าต้องตามไป เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์

3. ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า เพื่อช่วยประกอบการวางแผนกลยุทธ์การตลาดให้ดี และรัดกุมยิ่งขึ้น การที่จะเป็นนักการตลาดมืออาชีพได้ โดยครั้งแรกๆ จะขายสินค้าให้พนักงานขายดูและจดจำเป็นตัวอย่าง เป็นคนกล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น เพราะนักการตลาดต้องเป็นผู้ที่นำเสนองานให้กับผู้บริหาร หรือลูกค้าให้รับทราบต่อมาก็ให้พนักงานขายคนนั้นขายด้วยตัวเอง โดยผู้จัดการติดตามดูและช่วยเสริมเป็นบางครั้ง คุณสามารถใช้ พนักงานฝ่ายขาย-พนักงานฝ่ายการตลาด เพื่อขอรับ เก็บ และใช้ข้อมูลชนิดต่างๆ ในขั้นตอนการขาย ข้อมูลนี้รวมถึงการริเริ่มขายเดิม การดำเนินการติดตามผลในอนาคต และขายเพิ่มเติม เพื่อช่วยให้พนักงานมีความกล้าในการขาย คุณใช้การส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาด

4. ความรู้เกี่ยวกับศิลปะการขายและทัศนคติ เพื่อค้นหาและสร้างความสัมพันธ์กับผู้ที่อาจจะเป็นลูกค้า และเรียนรู้วิธีการปิดการขายจากหัวหน้าตนเองด้วย เพื่อให้การโต้ตอบแรกเริ่มสามารถพัฒนา พนักงานฝ่ายขาย-พนักงานฝ่ายการตลาด เป็นความสัมพันธ์การขาย ลำดับกระบวนการต่อไปนี้แสดงกระบวนการทางธุรกิจสำหรับการตลาด ด้านการให้คำแนะนำ คำปรึกษาและแนะแนวทางการทำงานแก่พนักงานขาย ในการขายและการตลาด การโต้ตอบเริ่มแรกที่คุณมีกับผู้ที่อาจจะเป็นลูกค้าสามารถเกิดขึ้นได้ในสถานการณ์ต่างๆ ลูกน้องก็คือคนที่เป็นทั้งลูกและเป็นทั้งน้อง คุณอาจพบลูกค้าที่มีแนวโน้มในขณะที่คุณกำลังเข้าร่วมงานแสดงสินค้า หรือคุณอาจมีลูกค้าเป้าหมายที่เป็นไปได้กับลูกค้าหลังจากที่องค์กรของคุณลงการส่งเสริมการขายรายการส่งเมล์ โดยรวม หัวหน้าจึงจำเป็นต้องให้คำแนะนำเมื่อพนักงานขายมาถามและให้คำปรึกษา

5. ความรู้เกี่ยวกับตลาดและคู่แข่งขัน เมื่อเขามีปัญหาในการทำงานรวมทั้งอธิบายหรือแนะแนวทางการทำงานให้ดีขึ้นเรื่อยๆ คุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจขั้นตอนของเอนทิตีของฝ่ายหนึ่งก่อนที่ฝ่ายนั้นจะกลายเป็นลูกค้า การพัฒนาด้านนี้เป็นการพัฒนา พนักงานฝ่ายขาย-พนักงานฝ่ายการตลาด การส่งเสริมการขายมีเป้าหมายที่ผู้ติดต่อของผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า ลูกค้าเป้าหมาย โอกาส และลูกค้าที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมในการส่งเสริมการขาย การเป็นพี่เลี้ยงให้กับพนักงานขาย เพียงแต่เป็นการที่พนักงานต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง คุณสามารถสร้างชนิดที่หลากหลายของแคมเปญได้ เช่น เทเลมาร์เก็ตติ้ง การส่งจดหมาย และแคมเปญอีเมล แต่เป็นการสอนเทคนิคในการทำงาน แก้ไขปัญหา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลูกค้าของคุณให้สูงสุด เมื่อการส่งเสริมการขายมีความก้าวหน้าและคุณได้รับการตอบสนองที่เป็นบวก เพื่อลดเวลาการเรียนรู้ด้วยตนเองลงได้ ด้านการให้คำแนะนำ คำปรึกษาและแนะแนวทางการทำงานแก่ พนักงานฝ่ายขาย-พนักงานฝ่ายการตลาด คุณสามารถเริ่มต้นกระบวนการขายกับผู้รับที่มีการตอบสนองกับการส่งเสริมการขายที่เป็นบวก ให้คำปรึกษาเมื่อเขามีปัญหาในการทำงานรวมทั้งอธิบายหรือแนะแนวทางการทำงานให้ดีขึ้นเรื่อยๆ คุณสามารถใช้ฟังก์ชันการขายเพื่อสร้างใบเสนอราคา การเพิ่มการขายสินค้าและการขายสินค้าชนิดอื่นให้แก่ลูกค้าที่มีอยู่ การพัฒนาด้านนี้เป็นการพัฒนาเป็นพี่เลี้ยงให้กับพนักงานขาย ลูกค้าใหม่ สร้างใบสั่งขาย และสร้างใบแจ้งหนี้การขายให้กับลูกค้า ลำดับกระบวนการต่อไปนี้แสดงกระบวนการทางธุรกิจสำหรับการขาย เพียงแต่เป็นการที่พนักงานต้องเรียนรู้ด้วยตนเองแต่เป็นการสอนเทคนิคในการทำงาน แก้ไขปัญหา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *