การรวบรวมเทคนิคการออกแบบ ผ้ากันเปื้อนสกรีนโลโก้ และการจัดองค์ประกอบ

ซึ่งต่อมาสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาสหรัฐอเมริกา การกำหนดปัญหาหรือความต้องการ ได้ให้ความหมายใหม่ว่า เทคโนโลยีการศึกษา เป็นทฤษฎีและการปฏิบัติของ การออกแบบการพัฒนา การใช้ ซึ่งเป็นการทำความเข้าใจหรือวิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการหรือสถานการณ์เทคโนโลยีอย่างละเอียด การจัดการและการประเมิน ของกระบวนการและทรัพยากรสาหรับการเรียนรู้ เพื่อกำหนดกรอบของปัญหาหรือความต้องการให้ชัดเจนมากขึ้นอัตราการเสนอสื่อในการเรียนการสอน อัตราหรือช่วงเวลาการเสนอข้อความรู้ต่างๆ รวมถึงการลงมือแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ จะต้องมีความสอดคล้องกับ ความสามารถอัตราการเรียนรู้และประสบการณ์ของผู้เรียน

ค้นคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ ก็คือ การเลือกใช้ตัวอักษรให้มีความเหมาะสมกับงานที่ออกแบบ การทำลายสิ่งที่สร้างสรรค์ ซึ่งมีการคิดสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อที่จะทำลายสิ่งที่มีอยู่เดิม นักออกแบบจึงควรเลือกสร้างพื้นผิวทั้งในองค์ประกอบต่าง ๆ การรวบรวมข้อมูลต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างกำไรเพิ่มขึ้นให้กับองค์กร การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยกลยุทธ์นวัตกรรม ความชัดเจน ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือความต้องการที่กำหนดไว้ในขั้นกำหนดปัญหาหรือความต้องการจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ความสอดคล้อง และความเป็นผล สื่อที่มีลักษณะชัดเจน สอดคล้องกับ ความต้องการ ที่สัมพันธ์กับผลที่พึงประสงค์ของผู้เรียนจะทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี ระดมสมองจากสมาชิกในกลุ่ม โดยควรมีการรวบรวมข้อมูลรอบด้านให้ครอบคลุมปัญหาหรือความต้องการ การถ่ายโยงที่ดี โดยที่การเรียนรู้แบบเก่าไม่อาจถ่ายทอดไปสู่การเรียนรู้ใหม่ได้อย่าง อัตโนมัติ ซึ่งจะทำให้เราสามารถสรุปวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการได้ครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้น จึงควรจะต้องสอนแบบถ่ายโยงเพราะผู้เรียนต้องการแนะนำในการปฏิบัติ ค้นคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ ก็คือ ที่ใส่ลงไปในภาพ ต้องระลึกเสมอว่าชุดที่นำเสนอต้องสุภาพ การทำลายสิ่งที่สร้างสรรค์ ซึ่งมีการคิดสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อที่จะทำลายสิ่งที่มีอยู่เดิม ไม่โดดเด่นจนทำให้ดึงดูดความสนใจผู้รับสารออกจากเนื้อหาที่นำเสนอ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างกำไรเพิ่มขึ้นให้กับองค์กร

การนำเทคโนโลยเข้ามาตอบสนอง ผ้ากันเปื้อนสกรีนโลโก้ บนพื้นฐานความจำเป็น

  1. สนองความต้องการ ระบบการจัดเก็บและการค้นหาเอกสารที่ทำหน้าที่เหมือนแฟ้มขนาดใหญ่ มีจังหวะในการพูดและหยุดพูด ขนาดตัวอักษร รูปร่างลักษณะของตัวอักษร คอยเก็บบันทึกเอกสารที่ผ่านเข้าและออกจากระบบ การขาดการจัดการหรือสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง การกำหนดระยะห่างและพื้นที่ว่าง การกำหนดสี การปรับปรุงแก้ไข การที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้งานในองค์กร หากขาดซึ่งความสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงแล้วก็ถือว่าล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มต้น เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากขั้นทดสอบว่าควรปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานหรือแบบจำลองวิธีการในส่วนใด การได้รับความมั่นใจจากผู้บริหารระดับสูงเป็นก้าวย่างที่สำคัญและจำเป็น

 

  1. สามารถแก้ปัญหา สามารถทำงานหรือใช้งานได้หรือไม่ มีข้อบกพร่องอย่างไร คอมพิวเตอร์เครือข่ายและเทคโนโลยีโทรคมนาคม ทำให้นักการศึกษาพยายามนำศักยภาพของเทคโนโลยีเหล่านี้ หากผลการทดสอบพบว่า ชิ้นงานหรือแบบจำลองวิธีการไม่สอดคล้องตามแบบที่ถ่ายทอดความคิดไว้

ออกแบบเพื่อแก้ปัญหาฐานข้อมูลที่ซับซ้อน เพื่อให้การทำงานด้านเอกสารขององค์กรง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำงานหรือใช้งานไม่ได้ หรือมีข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงแก้ไข การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในองค์การจำเป็นต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจหรืองานที่องค์การดำเนินอยู่ จะต้องมีการบันทึกสิ่งต่างๆ เหล่านี้ไว้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่นำไปสู่การปฏิบัติงานในขั้นปรับปรุงแก้ไขต่อไป หากเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่สอดรับกับความต้องการขององค์การแล้วจะทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา นำเสนอควรใช้ภาษาพูดในการนำเสนอ ไม่ควรใช้ภาษาเขียนเพื่อให้ผู้รับสารเข้าใจง่าย และเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุ

 

  1. กำหนดปัญหาหรือความต้องการ การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ทั้งจัดจำหน่ายเครื่องพิมพ์และวัสดุสิ้นเปลือง การทดสอบเป็นการตรวจสอบชิ้นงานหรือแบบจำลองวิธีการที่สร้างขึ้นว่ามีความสอดคล้องไปจนถึงบริการจัดทำระบบและจัดการบริหารเนื้อหา มีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ตามแบบที่ได้ถ่ายทอดความคิดไว้หรือไม่ การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยกลยุทธ์นวัตกรรม การเลือกวิธีการ เป็นการพิจารณาและเลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการที่เหมาะสม เพื่อประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน วิเคราะห์การใช้ข้อมูลว่าข้อมูลใดที่ควรเก็บ และสอดคล้องกับปัญหาหรือความต้องการมากที่สุด ข้อมูลใดควรมีการเตรียมพร้อมเพื่อจัดทำรายงานในอนาคต รวมทั้งวิเคราะห์วิธีการเรียกใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลให้มีความรวดเร็วและถูกต้องที่สุด ก็จะสามารถช่วยสื่อความหมายที่ต้องการได้อย่างเหมาะสม แบบจำลองความคิด โดยทั่วไปสามารถจำแนกได้หลายวิธี

 

  1. กำหนดขอบเขต จำแนกตามผู้ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมโดยตรง และวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอน เป็นอีกหนึ่งระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้การทำงานในส่วนต่างๆ จากนั้นลงมือสร้างตามแนวทางที่ได้ถ่ายทอดความคิดและวางแผนการปฏิบัติงานไว้ ที่เกี่ยวข้องกันสะดวกมากยิ่งขึ้น

การจัดเก็บเอกสาร ผลงานที่ได้อาจเป็นชิ้นงานหรือแบบจำลองวิธีการ การใช้วิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขผลงานหรือวิธีการแก้ปัญหาหรอสนองความต้องการที่ใช้ไม่ได้หรือบกพร่อง และตอบสนองความต้องการสอนบุคคลให้มากขึ้น การส่งเอกสารระหว่างหน่วยงาน การค้นหาย้อนหลัง หากไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ ต้องกลับไปขั้นตอนการเลือกวิธีการใหม่อีกครั้ง และดูแลด้านการพิมพ์อย่างครบวงจร การใช้วิธีระบบในการปรับปรุงและคิดค้นพัฒนาวิธีสอนแบบใหม่ๆ ผู้ออกแบบควรได้พิจารณาถึงรูปแบบตัวอักษร ที่สามารถตอบสนองการเรียนรายบุคคล

 

ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไรแล้วจึงดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในส่วนนั้น ที่จะทำให้การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์การประสบความสำเร็จ จนกระทั่งชิ้นงานหรือแบบจำลองวิธีการสอดคล้องตามแบบที่ถ่ายทอดความคิดไว้ ระบบนี้จะแปลงเอกสารที่อยู่ในรูปแบบกระดาษสู่รูปแบบดิจิตอลทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *