การเตรียมตัวเป็นช่างเทคนิค วิศวกร

งานช่างเทคนิค วิศวกร (Engineering) เป็นหนึ่งในงานในฝันของใครหลาย ๆ คน โดยคนที่ทำงานด้านนี้ จะต้องมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางสูง เพราะเป็นงานที่รวมเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เข้าไว้ด้วยกัน จึงต้องมีความรู้ทางด้านนี้มาโดยเฉพาะ อีกทั้ง ฝึกฝนกันได้ยาก หากไม่ได้เรียนทางด้านช่างเทคนิค วิศวกรรมมาก่อน บางคนมองหางานช่างเทคนิค วิศวกร เพราะอยากทำงานที่มีความท้าทาย ทั้งในด้านการแก้ปัญหา และในด้านการปฏิบัติการ แต่เท่านี้อาจยังไม่เพียงพอ เพราะงานช่างเทคนิค วิศวกรมีมากกว่าที่เรานึกถึง ผู้ที่มองหางานด้านนี้ จึงต้องหมั่นเพิ่มความรู้ความสามารถ และทักษะในการทำงานช่างเทคนิค วิศวกร ให้มีมากกว่าคนอื่น จึงจะทำให้นายจ้างอยากเรียกเราเข้ามาสัมภาษณ์งาน งานช่างเทคนิค วิศวกรนั้นมีหลากหลายสาขา ทักษะในการทำงานจึงแตกต่างกันออกไปตามสาขางานที่เราเลือก แต่มีทักษะการทำงานบางอย่างที่ช่างเทคนิค วิศวกรทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้ มาดูกันว่ามี Tips & Tricks อะไรบ้าง ที่มีความจำเป็นต่อการช่างเทคนิค วิศวกร ไม่ว่าจะอยู่ในสาขาไหนก็สามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานได้

ทักษะที่จำเป็นสำหรับงานช่างเทคนิค วิศวกรคือความสามารถในการสื่อสาร ช่างเทคนิค วิศวกรจำเป็นต้องมีทักษะในการสื่อสารที่ดี เพราะการทำงานส่วนใหญ่ต้องทำงานเป็นทีม หากเราไม่สามารถสื่อสารให้มีประสิทธิภาพแล้ว การทำงานอาจจะเกิดปัญหาและอุปสรรคได้ เราต้องทำให้เพื่อนร่วมงานในทีมของเราเข้าใจวิธีการทำงาน ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน การเพิ่มทักษะในการสื่อสาร สามารถทำได้โดยการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มบ่อย ๆ จะช่วยให้เรากล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น แล้วเราก็จะสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายขึ้น เมื่อเกิดการฝึกฝนบ่อย ๆ การทำงานเป็นทีม ความรู้ความสามารถส่วนบุคคลอาจไม่เพียงพอ เพราะการทำงานที่ดี และสำเร็จไปได้ด้วยดีนั้น เราจำเป็นต้องทำงานร่วมกับคนอื่นได้ด้วย ต้องรับรู้และรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยเช่นกัน การทำงานเป็นทีมจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะสมาชิกในทีมได้ช่วยกันทำงาน เมื่อการทำงานประสบความสำเร็จ ทุกคนในทีมก็จะเกิดความภาคภูมิใจ

ทักษะภาษาอังกฤษ ช่างเทคนิค วิศวกรจำเป็นต้องมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสารได้เข้าใจ เพราะในปัจจุบัน ช่างเทคนิค วิศวกรส่วนใหญ่ต้องทำงานกับบริษัทต่างชาติ หรือต้องติดต่อกับลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติมากขึ้น ดังนั้น ภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งสำคัญ หากสื่อสารกันไม่ได้ จะทำให้เป็นอุปสรรคในการทำงานได้ ผู้ที่ทำงานด้านช่างเทคนิค วิศวกรจึงต้องฝึกฝนการใช้ภาษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เทคโนโลยีที่ทันสมัยเกิดขึ้น และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ช่างเทคนิค วิศวกรจึงต้องเพิ่มทักษะการทำงาน โดยต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง อีกทั้ง ช่างเทคนิค วิศวกรที่ดีควรแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง เพื่อจะได้นำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ โดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากใคร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ช่างเทคนิค วิศวกรก็ต้องตามความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีให้ทัน เพื่อจะได้เป็นช่างเทคนิค วิศวกรที่มีคุณภาพความสามารถในการแก้ปัญหา ทักษะการแก้ปัญหาเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้ทักษะข้ออื่น ๆ เพราะการแก้ปัญหาและหาคำตอบ เป็นส่วนหนึ่งของงานช่างเทคนิค วิศวกร เพราะเราต้องไล่เรียงให้ได้ว่าปัญหาเกิดจากอะไร แล้วเราจะมีแก้ปัญหาอย่างไรให้กับสิ่ง ๆ นี้ ทักษะด้านนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก แต่ช่างเทคนิค วิศวกรมือใหม่หลาย ๆ คนสามารถเรียนรู้ได้จากรุ่นพี่ หรือนำปัญหานี้ไปปรึกษากับช่างเทคนิค วิศวกรคนอื่น ทักษะการแก้ปัญหาสามารถฝึกฝนกันได้ และประสบการณ์จะเพิ่มมากขึ้นจนเกิดเป็นความชำนาญ

 

ความรู้ทางคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์เป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานด้านช่างเทคนิค วิศวกร เราจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในด้านนี้ เพราะเราต้องนำความซับซ้อนทางคณิตศาสตร์มาช่วยในการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับตัวงานที่เราทำ และยังต้องนำมาช่วยในการออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดด้วย

ช่างเทคนิค วิศวกรควรยึดหลักธรรมาภิบาลในการทำงาน หลักธรรมาภิบาลถูกพูดถึงอย่างแพร่หลาย เพราะสามารถนำมาช่วยส่งเสริม และสร้างสรรค์องค์กรให้มีประสิทธิภาพในการบริหารงานได้ ช่างเทคนิค วิศวกรสามารถนำหลักการนี้ มาช่วยในการทำงานได้ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่เน้นหลักความโปร่งใส และมีคุณธรรมในการทำงาน ไม่ใช่ทำงานโดยไม่ใส่ใจว่าผู้บริโภคจะเป็นอย่างไร เพียงแค่ทำงานให้เสร็จแล้วก็แล้วกันไป จะเห็นได้ว่า นอกจากทักษะในการทำงานเฉพาะทางที่คนทำงานด้านช่างเทคนิค วิศวกรจำเป็นต้องมีแล้ว ทักษะการใช้ความฉลาดทางอารมณ์ในการทำงาน เช่น การติดต่อสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหา เป็นต้น ทักษะเหล่านี้มีความสำคัญไม่น้อย เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การทำงานจึงต้องอาศัยทักษะที่รอบด้าน ยิ่งเรามีทักษะมากเท่าไร เรายิ่งได้เปรียบ

ช่างเทคนิค วิศวกร คือผู้ที่ประกอบอาชีพทางด้านช่างเทคนิค วิศวกรรม มีหน้าที่ ศึกษาวิเคราะห์ คำนวณ ออกแบบ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาและควบคุมการผลิต อาทิ การก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง การออกแบบและผลิตรถยนต์ การควบคุมเครื่องจักรกลโรงงานต่าง ๆ โดยช่างเทคนิค วิศวกรยังแบ่งออกได้เป็นหลายสาขา เช่น ช่างเทคนิค วิศวกรโยธา ช่างเทคนิค วิศวกรเครื่องกลช่างเทคนิค วิศวกรไฟฟ้าช่างเทคนิค วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ช่างเทคนิค วิศวกรรมเคมี ช่างเทคนิค วิศวกรรมอุตสาหการ ช่างเทคนิค วิศวกรรมโทรคมนาคม ช่างเทคนิค วิศวกรรมเกษตร ช่างเทคนิค วิศวกรรมอากาศยาน ช่างเทคนิค วิศวกรรมการขนถ่ายวัสดุ ช่างเทคนิค วิศวกรรมโลหการ ช่างเทคนิค วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ช่างเทคนิค วิศวกรรมเซรามิก ช่างเทคนิค วิศวกรรมเหมืองแร่ ช่างเทคนิค วิศวกรรมยานยนต์ ช่างเทคนิค วิศวกรรมธรณี ฯลฯ โดยกฎหมายไทย (กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 3 และ 4 (พ.ศ. 2508) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพช่างเทคนิค วิศวกรรม พ.ศ. 2505) กำหนดให้ ช่างเทคนิค วิศวกรในบางสาขาจำเป็นต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพช่างเทคนิค วิศวกรรม หรือที่รู้จักกันว่า “ใบ กว.” เพื่อการประกอบอาชีพด้วย ได้แก่ สาขา โยธา เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร อุตสาหการ เหมืองแร่ สิ่งแวดล้อม และเคมี ใบประกอบวิชาช่างเทคนิค วิศวกรรมแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ภาคี วิศวกร สามัญ วิศวกร และ วุฒิ วิศวกรโดยมีสภา วิศวกรเป็นผู้พิจารณาออกใบอนุญาต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ แขนง ลักษณะ และขนาดของงานด้วย แต่ถ้าหากสาขา แขนง ลักษณะ และขนาดของงาน ไม่เข้าข่ายที่กำหนด ก็ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาต ในปัจจุบัน การศึกษาทางด้านวิศวกรรมในประเทศไทย ได้มีการขยายตัวมากขึ้น มีสถาบันการศึกษาหลายสถาบันได้ทำการเปิดสอนในหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทำให้โอกาสทางการศึกษาทางด้าน วิศวกรรมมีเพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม สถาบันการศึกษาเหล่านั้นก็จะต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพของการศึกษาด้วยความเอาใจใส่ เพื่อคุณภาพของนักศึกษา

ลักษณะงานของช่างเทคนิค วิศวกรงานช่างเทคนิค วิศวกรมีความหลากหลาย แตกต่างกันไปตามรูปแบบ และลักษณะงานช่างเทคนิค วิศวกรแต่ละสาย แต่ส่วนใหญ่แล้วรูปแบบของงาน จะมุ่งเน้นไปที่ การออกแบบ คิดวิเคราะห์ และการพัฒนา โดยแบ่งออกเป็นลักษณะคร่าว ๆ คือออกแบบ วางแผน และสั่งการก่อสร้างอาคารสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ตลอดจนในโรงงาน หรือสถานที่ประกอบการอื่น ๆ วิเคราะห์ และหาแนวทางในการเลือกใช้วัตถุดิบต่าง ๆ ในเหมาะกับงาน สิ่งแวดล้อม และผู้คนที่จะมาใช้ชิ้นงานนั้น เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับงาน ช่างเทคนิค วิศวกรจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา เพื่อจะเลือกมาใช้ให้เพราะกับงานที่ตนเองกำลังทำอยู่ งานวิศวะส่วนหนึ่งต้องอยู่กับการแก้ปัญหาด้วยเช่นกัน เพราะเครื่องจักรที่เราใช้อยู่อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้  ช่างเทคนิค วิศวกรจึงต้องรับมือกับปัญหาส่วนนั้นด้วย ตรวจสอบ และทดสอบ ตลอดจนประเมินเวลาในการดำเนินการงานในแต่ละโครงการ ว่าจะสำเร็จเสร็จสิ้นเมื่อใด ซึ่งจะเห็นได้ว่ากว่าจะได้ทำงานด้านช่างเทคนิค วิศวกรนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แต่ก็ไม่ได้ยากเกินไป หากเราเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงแล้ว อีกทั้งเมื่อเรามีความพร้อมทางด้านนี้ด้วยแล้ว การที่จะได้งานช่างเทคนิค วิศวกรนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลย

คุณสมบัติที่จำเป็นต่องานวิศวะเป็นอย่างยิ่งสำหรับช่างเทคนิค วิศวกร คือความคิดสร้างสรรค์ ในแง่ของการทำงานเราอาจจะต้องเจอปัญหาหรืออุปสรรค ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้เรามองหาวิธีการใหม่ในการทำงาน หรือหลุดพ้นจากปัญหาเหล่านั้นไปได้ ความรู้ทางคณิตศาสตร์ เราต้องมีความรู้ความเข้าใจความซับซ้อนทางคณิตศาสตร์ เพื่อนำมาช่วยในการวิเคราะห์ตัวงาน และออกแบบแนวทางในการแก้ปัญหา ความสามารถทางเครื่องจักรกล เราต้องมีความเข้าใจเครื่องกลเป็นอย่างดี เพราะหากเราไม่เข้าใจอุปกรณ์ที่จะช่วยเราทำงานแล้ว การทำงานของเราอาจจะไม่ราบรื่นเท่าที่ควรการทำงานเป็นทีม ความรู้ความสามารถส่วนบุคคลอาจไม่เพียงพอ เพราะการทำงานที่ดี และสำเร็จไปได้ด้วยดีนั้น เราจำเป็นต้องทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี ต้องรับรู้และรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยเช่นกัน