ช่างและผู้ช่วยช่าง รายละเอียดของงาน ซ่อมและบริการ

ช่างและผู้ช่วยช่าง ประโยชน์ของงานช่าง คือ สามารถใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ สอยได้อย่างถูกต้อง เข้าใจคุณสมบัติของวัสดุ ช่วยทำให้เกิดความประหยัด ทักษะการแสวงหาความรู้ คือ การค้นคว้าหาความรู้ และสามารถสร้างความรู้ใหม่เพิ่มเติมได้อาจจะมาจากการคิด การศึกษา การทดลอง การค้นคว้า หรือปฏิบัติด้วยตนเอง ทำให้ยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ เครื่องใช้ บางครั้งสามารถใช้ความรู้ซ่อมแซมแก้ไข ข้อขัดข้องที่เกิดกับอุปกรณ์ได้ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนงานการจัดองค์กร การทำงานในทุกองค์กรมุ่งมั่นที่เป้าหมาย คือความสำเร็จของงาน และเพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมาย การจัดการจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำคัญในการทำงาน  ดังนั้นการทำงานช่างได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ ซึ่งสัมพันธ์กับความรู้เดิมที่มีอยู่ โดยการศึกษาค้นคว้านั้น ช่างและผู้ช่วยช่าง ผู้ปฏิบัติต้องรู้ความหมายและความสำคัญของการจัดการ ตลอดจนกระบวนการจัดการงานช่าง เพื่อจะได้นำไปใช้วางแผนในการทำงานได้ การจัดหาคน ไม่จำกัดว่าจะมาจากแหล่งความรู้ใด อาจเป็นความรู้ในห้องเรียน ตรวจสอบความบกพร่องอุปกรณ์ หากเราพัฒนาฝีมือความรู้จนเกิดความชำนาญ การแบ่งหน้าที่ปฏิบัติงาน การควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่กำหนด เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และทำงานอย่างปลอดภัย พร้อมทั้งจัดเก็บและบำรุงรักษาเครื่องมือ ไปจนถึงการติดตามและประเมินผล ทักษะการจัดการแบ่งออกได้ ความรู้ตามป้ายสถานที่ต่าง ๆ ไปจนสื่ออื่น ๆ การจัดการระบบงาน (การทำงานเดี่ยว) มีความรู้เกี่ยวกับหลักการของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และวิธีการทำงาน โดย ช่างและผู้ช่วยช่าง สามารถจัดสรรเวลาการทำงานให้เป็นระบบ ออกแบบ เขียนแบบ อ่านแบบ วิเคราะห์ วางแผน และสามารถจัดการทำงาน บำรุงรักษา ซ่อมแซม ติดตั้ง และผลิตอย่างเป็นกระบวนการ ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบแบบแผน และขั้นตอนต่างๆ และการสืบค้นข้อมูลทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

ช่างและผู้ช่วยช่าง

ช่างและผู้ช่วยช่าง สามารถฝึกฝนทักษะการแสวงหาความรู้ได้ ก็ยังสามารถที่จะเพิ่มรายได้ให้กับตนเองโดยประกอบเป็นอาชีพเสริม รวมไปถึงการเป็นผู้ที่มองทางไกล  มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ และรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และมีคุณค่า มีความเป็นประชาธิปไตย เอื้อเฟื้อ เสียสละ ฉลาด มีไหวพริบ รอบรู้ ทันคน ทันเหตุการณ์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คำนวณค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ติดตั้ง และผลิต พร้อมทั้งจัดการผลิตและบรรจุภัณฑ์ และความกระตือรือร้นในการแสวงหาข้อเท็จจริง หรืออาชีพหลักเพื่อเพิ่มรายได้ต่อไป โดยเริ่มจากความสนใจหรือความต้องการของตนเอง มีความมุมานะที่จะปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเป้าหมายรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่แปลกใหม่อยู่เสมอ ตรวจสอบและประเมินการทำงานทุกขั้นตอน โดย ช่างและผู้ช่วยช่าง เริ่มจากขั้นเตรียม ขั้นดำเนินการ และขั้นสำเร็จของงาน การจัดการระบบคน (การทำงานกลุ่ม) โดยมีความสามารถในการคัดเลือกคนเข้าทำงานแบ่งปัน แล้วอาจปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สนใจหรือต้องการทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองสามารถฝึกฝนได้จากการปฏิบัติต่อไปนี้ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ พร้อมทั้งมีการตรวจสอบและแก้ไขระหว่างที่ปฏิบัติ จัดเก็บ บำรุงรักษาเครื่องมือ จัดการผลิตและบรรจุภัณฑ์ อีกทั้งควรมีการนำผลมาพัฒนาปรับปรุง จัดสรรคนให้เหมาะสมกับงานมีความสามารถในการสร้างบรรยากาศในการทำงานสามารถชักจูงเพื่อนร่วมงานให้มีเป้าหมายเดียวกัน วางแผนการดำเนินงาน การบำรุงรักษา การซ่อมแซม การติดตั้งและการผลิต ช่างและผู้ช่วยช่าง ปฏิบัติงานช่างในบ้านมีประโยชน์หลายด้าน สามารถสรุปได้ ประโยชน์จากการปฏิบัติงานช่างในบ้าน โดยตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยี ทรัพยากร พลังงาน และวิธีการใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ อย่างถูกต้องเหมาะสม ร่วมมือ ร่วมใจกันทำงานจนสำเร็จ รวมถึงการเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์

ช่างและผู้ช่วยช่าง รู้จักการประมาณสมรรถนะของตนเองในการเลือกใช้ กำหนดปัญหาในการสืบค้นข้อมูลความรู้คือการตั้งหัวข้อ ตั้งประเด็นในการศึกษาค้นคว้า มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์และยุติธรรม เพื่อให้เพื่อนร่วมงานเกิดความพอใจ ศึกษาคู่มือการทำงานของเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่จำเป็นในบ้าน ศึกษาคำแนะนำ หลักความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมทั้งศึกษาปัญหา ความต้องการของผู้ใช้ และเสมอภาค ยินดีที่จะทำงานด้วยความเต็มใจทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี   กำหนดขอบเขตของหัวข้อหรือประเด็นที่ต้องการจะค้นคว้า การประกอบ ติดตั้ง และการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ สิ่งของ เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างดี ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีนั้น เป็นทักษะและความรู้ที่จำเป็นที่จะต้องฝึกฝนและเรียนรู้ เพื่อให้ ช่างและผู้ช่วยช่าง มีสามารถปฏิบัติตนเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในกระแสโลกาภิวัฒน์  พยายามอธิบายและแสดงความคิดเห็นต่อหัวข้อที่ต้องการจะสืบค้นข้อมูลความรู้ การวางแผนในการสืบค้นข้อมูลความรู้ เมื่อคิดหาหัวข้อหรือประเด็นที่เราต้องการจะสืบค้นได้แล้ว ซึ่งจำเป็นต้องมี ความรู้พื้นฐานด้านสารสนเทศ คือ สามารถพัฒนา จัดเก็บ สืบค้น และแพร่กระจายสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทำงานและดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างทักษะกระบวนการงานช่างในบ้านสาขาต่างๆ เพื่อการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้อย่างพอเพียงและมีความสุข เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค ความรู้พื้นฐานด้านสื่อ มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้สื่อ ซึ่งมีอยู่มากมายในโลกปัจจุบัน ช่างและผู้ช่วยช่าง มีเพิ่มมากขึ้นในโลกอนาคต ต้องรู้เท่าทันทันสื่อ และใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานได้ ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ควรวางแผน กำหนดเป้าหมายว่าจะสืบค้นข้อมูลความรู้จากที่ใด อย่างไร ควรเริ่มต้นเมื่อใด เป็นต้น

ช่างและผู้ช่วยช่าง การดำเนินการสืบค้นข้อมูลความรู้ตามแผนที่กำหนดไว้คือ การดำเนินการสืบค้นข้อมูลความรู้ในหัวข้อที่ต้องการ วิธีการประกอบ ติดตั้งผลิตภัณฑ์ เป็นทักษะที่สำคัญ ที่จะต้องมีความสามารถในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสาร อย่างถูกต้อง และอย่างชาญฉลาด ทักษะชีวิตและการทำงาน เพื่อให้ก้าวตามทันเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน เสริมสร้างทักษะนิสัยและเกิดความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานช่างในบ้านและช่างมืออาชีพต่อไป ตามแผนงานที่วางไว้ คุณลักษณะผู้ทำงานช่างที่ดี จะต้องเป็นคนดีมากกว่าคนเก่ง ได้แก่ มีความขยันอดทน ซื่อสัตย์สุจริตประหยัด มีวินัย มีความรับผิดชอบมีบุคลิกภาพดี ตรงต่อเวลา มีความคิดสร้างสรรค์  มีความกระตือรือร้น  มีความปลอดภัยและเชื่อมั่นในพลังความคิด ช่างและผู้ช่วยช่าง การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสืบค้นความรู้ คือ การนำข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้ค้นหา หรือได้รับมา มาพิจารณาอย่างละเอียดถึงองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของข้อมูล เสริมสร้างทักษะนิสัยเรื่องความประหยัดในการปฏิบัติงานช่างในบ้านด้วยตนเองอย่างถูกต้องและปลอดภัย และคุณลักษณะด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ จะต้องมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามสายงาน และงานที่เกี่ยวข้องด้วยความชำนาญ มีทักษะ คำนึงถึงปลอดภัยมีประสบการณ์ในงาน รวมไปถึงการจำแนกจัดกลุ่ม และจัดลำดับข้อมูล การสรุปผลจากการสืบค้นความรู้และบันทึกและการบันทึกจัดเก็บเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้น และเป็นรากฐานของการประกอบอาชีพสุจริตที่มั่นคงต่อไป ช่างและผู้ช่วยช่าง ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ต้องเป็นผู้ที่แสวงหาความรู้ที่ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งมีมีการพัฒนาตนเอง ตลอดเวลาในสาขาวิชาชีพ และใช้เหตุผลในการทำงาน ได้ออกมาตามขอบเขตของหัวข้อที่กำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มต้น ควรบันทึกจัดเก็บข้อมูลที่รวบรวมมาได้ต่าง ๆ ในรูปแบบที่ง่ายต่อการค้นหา โดยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่รักษ์โลก ช่วยส่งเสริมสร้างสังคมรีไซเคิล ทักษะการจัดการ หมายถึง ความสามารถของบุคคลหนึ่งที่สามารถจะจัดระบบงาน และระบบตนให้ทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ สังคมประหยัดพลังงาน และการใช้เทคโนโลยีสะอาดอันเป็นรากฐานของการเป็นพลเมืองดีสืบต่อไป