ผู้จัดการโรงแรม Hotel Manager รายได้ดี

ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงแรม ทำหน้าที่รับผิดชอบในการบริหาร และควบคุมการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายภายในโรงแรมให้ดำเนิน ไปตามเป้าหมายและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารของโรงแรมกำหนดไว้ รวมทั้งเป็นผู้ประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ภายในโรงแรมให้สามารถดำเนินงานไปอย่างราบรื่น และสอดคล้องกัน ผู้จัดการโรงแรม ทำหน้าที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้จัดการโรงแรม ตรวจสอบผลการปฏิบัติของฝ่ายต่าง ๆ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำวิธีการปฏิบัติใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน  สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ภายในโรงแรม ให้คำปรึกษาและคำเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานแก่ ผู้จัดการโรงแรม ทำหน้าที่ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานภายในฝ่ายของตนอย่างใกล้ชิด รายงานผลการปฏิบัติของฝ่ายที่ตนรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา ประสานงานและให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้จัดการโรงแรม รับผิดชอบในทรัพย์สินของฝ่ายตน ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา การจัดแบ่งแผนกงานต่าง ๆ ในโรงแรม บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหาร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการโรงแรม บุคคลดังกล่าวอาจเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารหรือเป็นบุคคลภายนอก ที่คณะกรรมการบริหารเชิญมาดำรงตำแหน่งให้เงินเดือนเป็นค่าตอบแทน เนื่องจากมีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารงานด้านโรงแรม ผู้จัดการโรงแรม มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหาร และควบคุมการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายภายในโรงแรมให้ดำเนิน ไปตามเป้าหมายและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารของโรงแรมกำหนดไว้ รวมทั้งเป็นผู้ประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ ภายในโรงแรมให้สามารถดำเนินงานไปอย่างราบรื่น และสอดคล้องกัน เกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคในกลุ่มตลาดต่างๆ

ผู้จัดการโรงแรม ผู้ปฏิบัติงานผู้จัดการโรงแรม (Hotel-Manager) ทำงานเป็น ผู้จัดการและควบคุมดูแล การบริการขายอาหารและที่พัก (Managers and supervisors catering and lodging services) ในโรงแรมที่เป็นของตนเองหรือของนายจ้าง เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องที่พักและอาหาร ควบคุมดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเพื่อให้การบริการเป็นที่พอใจแก่ลูกค้า ลักษณะของงานที่ทำ บริหารงานบุคคลและการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน ควบคุมดูแลในส่วนของพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่บริการในโรงแรม โดยจัดแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบให้ทำงาน เป็นแผนก แต่ละงานจะสอดรับประสานสัมพันธ์กัน มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน และมีการสื่อความที่ดี ผู้จัดการโรงแรม วางแผนการบริการจัดการให้กิจการดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย ทั้งทางด้านการบริหารและการตลาด ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากการว่าจ้างบุคลากรในผู้จัดการโรงแรม Hotel Manager ต้องการผู้มีประสบการณ์ในการบริหารงานโรงแรมมาแล้ว เป็นอาชีพที่ต้องมีความรับผิดชอบสูง อดทน และต้องบริหารงานตลอดชั่วโมง อัตราเงินเดือนขึ้นอยู่กับขนาดของโรงแรม ทำงานในสถานที่ทำงานที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ทำงานร่วมกับพนักงานเป็น จำนวนมาก ผู้จัดการโรงแรม ต้องต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่แขกทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่าง จะต้องพบกับแขกที่ทั้งพอใจกับการบริการ และแขกที่ไม่เคยพอใจกับอะไรเลย ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจโรงแรม

ผู้จัดการโรงแรม คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ การเป็นผู้จัดการโรงแรมในระดับ 3 ดาว ถึง 5 ดาวนั้น ต้องการผู้มีประสบการณ์มากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ หรืออยู่ในฝ่ายการจัดการระดับผู้บริหารอย่างน้อยเป็นเวลาประมาณสิบห้าถึงยี่สิบปี การเริ่มต้นทำงานในขั้นแรกผู้ที่รักอาชีพทางด้านนี้จะต้องมี คุณสมบัติ หรือควรมีประสบการณ์ด้านนี้มาจากต่างประเทศ ควรเข้าทำงานในโรงแรมในตำแหน่งต่างๆ สะสมประสบการณ์ และศึกษาเพิ่มเติม ทั้งในด้านภาษาและการบริหารการจัดการ ผู้จัดการสามารถเลือกทำงานได้ คือ ประเภทโรงแรมอิสระ (Independent Hotel) ซึ่งเจ้าของและเครือญาติบริหารกันเองโดยจ้างมืออาชีพมาบริหารจัดการ ผู้จัดการโรงแรม จะมีความยุ่งยากในการบริหารแบบเส้นสายของญาติเจ้าของพอสมควรส่วนอีกประเภทหนึ่ง คือโรงแรมในระบบเครือข่าย ผู้ที่มีความชำนาญในการติดต่อกับชาวต่างประเทศสามารถเปลี่ยนอาชีพมาเป็นผู้จัดการส่งออก-นำเข้าสินค้าต่างประเทศได้เป็นอย่างดี ผู้ที่มีประสบการณ์ในระดับผู้จัดการโรงแรมสามารถประกอบกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว อาทิเช่น การเป็นนักจัดการท่องเที่ยว (ลักษณะกรุ๊ปทัวร์)หรือเป็นผู้ประสานงานทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ หน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบการวางแผนบริหารการตลาดโรงแรมเพื่อผลตอบแทนทางธุรกิจ จากการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และดูแลการเลือกใช้กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ ผู้จัดการโรงแรม ในโรงแรมมีบทบาทในการขายทั้งนั้น บางคนบาง กลุ่มมีหน้าที่ขายโดยตรง อย่างในกรณีของพนักงานบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม แต่บางกลุ่มก็ช่วยในการขายโดยทางอ้อม เช่นกรณีพนักงานแผนกครัว แผนกแม่บ้าน และแผนกอื่น ๆ ซึ่งช่วยให้โรงแรมขายได้โดยการทำงานที่มีคุณภาพ

ผู้จัดการโรงแรม ค่อนข้างเป็นคนที่มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อหาสิ่งใหม่ๆมาพัฒนาองค์กรและมีทักษะในการพูด มีความสามารถในการจูงใจ ชักชวน ให้ผู้ฟังมีความคล้อยตาม อีกทั้งยังเป็นคนสนุกสนาน ร่าเริง อดทน งานฝึกอบรมมีบทบาทสำคัญต่องานโรงแรมโดยเฉพาะในกิจการขนาดใหญ่ที่มีจำนวนพนักงานมากมาย ในระยะก่อนการเปิดดำเนินการโรงแรม แผนกฝึกอบรมจะดูแลการเตรียมความพร้อมของพนักงาน ติดต่อกับบุคคลที่มีโอกาสเป็นลูกค้าของโรงแรม โดยไปหาด้วยตนเอง หรือติดต่อทางโทรศัพท์ หรือทางจดหมาย ขายด้วยวิธีส่งเอกสารถึงลูกค้าทางไปรษณีย์ ผู้จัดการโรงแรม ถือเป็นพนักงานทุกคนที่ทำงานในโรงแรมมีบทบาทในการขายทั้งนั้น บางคนบาง กลุ่มมีหน้าที่ขายโดยตรง อย่างในกรณีของพนักงานบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม แต่บางกลุ่มก็ช่วยในการขายโดยทางอ้อม เช่นกรณีพนักงานแผนกครัว แผนกแม่บ้าน และแผนกอื่น ๆ ซึ่งช่วยให้โรงแรมขายได้โดยการทำงานที่มีคุณภาพ โดยอาจจะประสานงานกับผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ผู้จัดการประจำแผนกและหัวหน้างาน ในการร้างทีมงานไปพร้อมกับการจัดฝึกทักษะการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานของกิจการ ผู้จัดการโรงแรม ทำหน้าที่ดูแลการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาและคัดเลือกบุคคล การจัดสร้าง การพัฒนาและการฝึกอบรม การประเมินผลปฏิบัติงาน การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้ายพนักงาน ทำให้กระบวนการติดต่อจองโรงแรมโดยตรงเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว และในด้านการส่งเสริมทางการตลอด จัดเป็นกลยุทธ์หนึ่ง