ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการผลิต รับพิมพ์ดิจิตอล ในยุคปัจจุบัน

งานพิมพ์ รับพิมพ์ดิจิตอล ในปัจจุบันได้รับการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นอย่างมาก นับเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ และมีหลายระดับ ตั้งแต่ดำเนินการทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จด้วยตนเอง จนถึงดำเนินการเป็นกลุ่ม เป็นห้างหุ้นส่วน เป็นบริษัท ดำเนินการด้วยเครื่องจักร ที่ถูกสร้างขึ้นมา โดยมีการปรับปรุงให้แต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน เพราะเรามีเครื่องตัดเลเซอร์ซัพพอร์ทเพื่อให้งานออกมาเรียบร้อยและรวดเร็ว

สิ่งพิมพ์เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตในสังคม สิ่งพิมพ์เป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่แทรกอยู่ทุกวงการ ลูกค้าควรเลือกประเภทของผ้าที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ความหมายและหลักการของการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ได้ถูกต้องตามหลักการและมาตรฐานสากล การส่งเสริมธุรกิจการค้า และการเกษตรต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม การเมืองการปกครอง บอกความหมายของการนำเสนอข้อมูลได้ถูกต้อง เสนอข้อมูลได้ถูกต้อง

เทคนิคการเผยแพร่การผลิต รับพิมพ์ดิจิตอล ให้ได้รับความนิยม มีรายละเอียดดังนี้

1. สิ่งพิมพ์ที่ผลิตขึ้น อธิบายประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ รับพิมพ์ดิจิตอล ได้ถูกต้อง อธิบายหลักการนำภาพมาใช้งานสื่อสิ่งพิมพ์ได้ถูกต้อง ผลประโยชน์ทางอ้อมอันเนื่องมาจากการพิมพ์

การโฆษณาในสิ่งพิมพ์นับเป็นรายได้ที่ดี ซึ่งในบางครั้งกลายเป็นรายได้หลักที่หล่อเลี้ยงสิ่งพิมพ์ บอกรูปแบบของภาพได้ถูกต้อง บอกรูปแบบของไฟล์ภาพได้ถูกต้อง หลักการใช้สีและแสงในงานพิมพ์ได้ถูกต้อง ธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับนักออกแบบนิเทศศิลป์มากที่สุด สามารถดำเนินการด้วยตนเองโดยทำเป็นธุรกิจส่วนตัว หรือรับงานเป็นครั้งคราวได้ หรือจะเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในสถานประกอบการต่างๆ ได้ ยิ่งปัจจุบันมีเครื่องมือใหม่ๆ บอกหลักการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ได้ถูกต้อง ประเภทของการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ได้ถูกต้องช่วยในการจัดทำต้นฉบับสิ่งพิมพ์ทำให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นมาก

2. ลักษณะของแผ่นพิมพ์ การรับจัดทำต้นฉบับนี้ ทักษะฝีมือ ความรับผิดชอบ รับพิมพ์ดิจิตอล การตรงต่อเวลาของนักออกแบบ ขั้นตอนของการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ได้ถูกต้องกระบวนการจัดพิมพ์ได้ถูกต้อง สิ่งที่ทำให้ลูกค้าเชื่อถือ

มีผลต่องานชิ้นต่อไปแลพเมื่อลูกค้าเชื่อใจ อาจจะมอบหมายให้ดำเนินการจนครบวงจร กำหนดความสัมพันธ์ของขนาดให้สอดคล้องกับสัดส่วนองค์ประกอบ คัดเลือกคำตอบที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเข้ากลุ่มเดียวกัน องค์ประกอบที่สำคัญในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทำให้สิ่งพิมพ์ที่ออกแบบไว้มีจำนวนมากขึ้น โรงพิมพ์เป็นสถานประกอบการที่ใช้เครื่องจักร ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยผลักดันให้ภาคธุรกิจไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการลดต้นทุนการผลิตสินค้า และบริการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

3. การกำหนดระยะเวลา พิจารณาที่ตั้งและการเดินทาง เพราะการติดต่อกับโรงพิมพ์ รับพิมพ์ดิจิตอล จะต้องไปหลายครั้ง ความอยู่รอดของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ขนาดกลาง

ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษา ถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจสิ่งพิมพ์ขนาดกลาง การดำเนินการติดต่อกับโรงพิมพ์และจัดจำหน่ายเอง การจัดพิมพ์ในลักษณะนี้เหมาะกับผู้ที่มีเงินทุนเป็นของตัวเอง การพัฒนาการทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด จะทำให้เราได้เห็นสื่อสิ่งพิมพ์ถูกแปลงให้อยู่ในรูปแบบของดิจิตอลเพื่อลดภาระปัญหามลภาวะต่างๆ ทำให้ราคาขายไม่สูงนัก ถ้ามีตลาดที่สามารถจะจำหน่ายได้หมดในระยะเวลาสั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งในสังคมมนุษย์เพราะเป็นเครื่องมือจะทำให้ได้กำไรสูง บทบาทที่สำคัญของสื่อสิ่งพิมพ์

4. การออกแบบเพื่อเผยแพร่ ทัศนะถึงบทบาทของสื่อสิ่งพิมพ์ รับพิมพ์ดิจิตอล ไว้ ถ้าใช้เวลาในการจำหน่ายหนังสือนานจะทำให้รายได้กระจาย ดังนั้นผู้จัดพิมพ์ต้องมีระบบการจัเก็บดีจะคุ้มกับทุนที่ลงไป

จุดมุ่งหมายในการทำธุรกิจของเราคือการผลิตงานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงพร้อมการบริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ สิ่งพิมพ์มีบทบาทที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศเพราะสื่อสิ่งพิมพ์ได้ ทีมงานมืออาชีพที่จะให้คำแนะนำได้ถูกต้องและตรงจุดกับความต้องการของคุณ เสริมสร้างบทบาทพื้นบานด้านการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองควบคู่กันไป ทำให้เราเป็นโรงพิมพ์ชั้นนำ​ของประเทศไทย ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง บางครั้งมีผู้กล่าวว่า ความเจริญ ของประเทศใดอาจวัดได้จากปริมาณการบริโภคกระดาษของชนในชาตินั้นเป็นองค์ประกอบหนึ่ง

5. การศึกษาหาความรู้ ความสำคัญกับลูกค้าเสมอ รับพิมพ์ดิจิตอล จึงทำให้เราเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดีทั้งด้านคุณภาพ สำหรับประเทศไทยเช่นเดียวกัน บทบาทของสื่อสิ่งพิมพ์

                ล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่และมีมูลค่าสูง การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สอดคล้องกับเทคโนโลยีและรองรับพฤติกรรมของผู้อ่าน การนําเสนอที่หลากหลายกว่าสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และสิ่งพิมพ์ดั้งเดิม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาของเทคโนโลยีสื่อสาร รูปแบบการนําเสนอที่หลากหลายกว่าสิ่งพิมพ์ดั้งเดิม จ้างผลิตเนื้อหาถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยังผลให้เกิดการพัฒนาระบบการสื่อสารรวมถึงสื่อดั้งเดิมอย่างสื่อสิ่งพิมพ์

6. การนำเสนออย่างโดดเด่น การใช้งานและระยะเวลารอคอยในการใช้งาน รับพิมพ์ดิจิตอล ได้มีบทบาทสูงยิ่งในการพัฒนาประเทศมาจนปัจจุบันและในอนาคตต่อไป

การปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดรับในการขับเคลื่อนนโยบาย แนวโน้มของผู้อ่านสิ่งพิมพ์ออนไลน์จะเพิ่มสูงขึ้น การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ขณะที่บทบาทของสิ่งพิมพ์ฉบับพิมพ์กลับลดน้อยลง ดังจะเห็นได้ว่ามีร้านทำแม่พิมพ์หลายแห่ง ต้องใช้เครื่องจักรและแรงงานคนเป็นจํานวนมาก ทําให้การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์นั้นต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่าย ลดความยุ่งยากในการเตรียมการพิมพ์และช่วยประหยัดเวลา และต้นทุนการผลิต ประสิทธิภาพของสิ่งพิมพ์ออนไลน์ไม่สามารถทดแทนสิ่งพิมพ์ฉบับพิมพ์ได้ทั้งหมด

สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานพิมพ์ เพื่อให้เหมาะสมที่สุดและดีที่สุด ช่วยสามารถทำงานได้สะดวก รวดเร็ว และเที่ยงตรงขึ้น ตระหนักถึงเพื่อตอบโจทย์ รับพิมพ์ดิจิตอล ให้กับลูกค้าของเรา จนทำให้ได้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพ แต่ราคาต้นทุนหรือราคาเครื่องมือการผลิตก็สูงขึ้น กำลังมองหาโรงพิมพ์ ที่มีคุณภาพทั้งด้านงานพิมพ์และการบริการ รวมถึงราคาที่ย่อมเยา ธุรกิจการทำแม่พิมพ์ในประเทศไทยได้มาตรฐานสากล

โรงพิมพ์คุณภาพ รับพิมพ์ดิจิตอล ไม่มีขั้นต่ำ

ในยุคนี้นั้นการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆ ความต้องการงานพิมพ์ รับพิมพ์ดิจิตอล ระบบออฟเซ็ท ที่ผลิตครั้งละมากๆ เริ่มมีปริมาณความต้องการน้อยลงทุกปี อันเนื่องมาจากกระแส สื่อดิจิตอล และ อินเตอรืเน็ต นั้นไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีอะไรก็ตามแต่ ก็ต่างที่จะมีการพัฒนาระบบต่างๆ ให้มีความทันสมัยเป็นอย่างมากซึ่งในปัจจุบันนี้นั้นอุตสาหกรรมในบ้านเราก็มีการเติบโตกันอย่างสูงมาก ส่งผลให้งานพิมพ์ระบบออฟเซ็ท ทางด้าน หนังสือ แผ่นพับ ใบปลิว โดยบรรจุภัณฑ์ทุกชนิดนั้นก็จะต้องมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่จะต้องผ่านกระบวนการจัดการเทคโนโลยีด้านการพิมพ์ ฉะนั้นในวันนี้เราก็ได้มีเทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ต่างๆ มาฝากกัน รับพิมพ์ดิจิตอล เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการออกแบบที่ดียิ่งขึ้นต่อไป และได้มาซึ่งคุณภาพที่ไม่สามารถตอบสนองการใช้งานได้ จึงเกิดเครื่องปรินท์ ที่มาตอบโจทย์ความต้องการในลักษณะนี้ เทคโนโลยีด้านการพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ นั้น โดยเทคโนโลยีเหล่านี้นั้นไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์อะไรก็ตามแต่เราก็ควรที่จะต้องมีการเลือกใช้เทคโนโลยีให้สามารถที่จะตอบโจทย์กับความต้องการให้ได้ด้วยจะต้องมีการออกแบบและการจัดวางองค์ประกอบต่างๆ คือ เครื่อง Digital Press ที่ให้คุณภาพใกล้เคียงกับ offset มากจนแทบแยกไม่ออก และยังทำความเร็วได้ทันความต้องการ รวมถึงสามารถพิมพ์ได้หลากหลายวัสดุ รับพิมพ์ดิจิตอล โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านการพิมพ์ต่างๆ นั้นทั้งในและต่างประเทศก็ต่างมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดกันจริงๆ อย่างไรก็ตามนั้นเลยทำให้ในยุคนี้นั้นเทคโนโลยีการพิมพ์ต่างๆ ซึ่งในการออกแบบและการผลิตนั้นไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์ชนิดอะไรก็ตามแต่ก็จะต้องมีการบริการการจัดการการวางแผนที่ดีและที่สำคัญก็จะต้องมีการควบคุมคุณภาพงานด้านสิ่งพิมพ์ต่างๆ นั้นก็ได้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญต่อภาพอุตสาหกรรมต่างๆ

รับพิมพ์ดิจิตอล ในปัจจุบันข้อจำกัดของการ พิมพ์ดิจิตอล Digital Printing คือ ความเร็วที่ยังสู้การพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์สกรีนทรงกระบอกไม่ได้  แต่มีข้อได้เปรียบถ้าหากนำมาใช้ในการพิมพ์ปรู๊ฟสี  ซึ่งทำให้ลดต้นทุนการผลิตลงได้มากและช่วยทำให้ประหยัดเวลา ทำให้การคิดค้น และในการออกแบบสิ่งพิมพ์นั้นก็มักจะมีนวัตกรรมที่ออกมาดี คือ การพิมพ์ที่ใช้เครื่องพิมพ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ ให้สามารถที่จะตอบโจทย์กับความต้องการเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ได้อย่างดีและมีคุณภาพ ถ้าหากเราทำได้นั้นแน่นอนมันก็จะเป็นตัวช่วยในเรื่องภาพลักษณ์ของสินค้าที่ดีทำให้สินค้าของเรามีความโดดเด่นและเป็นที่ต้องการในตลาดได้ ซะนั้นแล้วในการออกแบบทุกครั้งนั้นถ้าเราได้เห็นชิ้นงานก่อนมันก็ย่อมจะทำให้บรรจุภัณฑ์ของเราลดความผิดพลาดได้เยอะมากยิ่งขึ้น เพราะไม่มีความจำเป็นต้องเตรียมแม่พิมพ์ รับพิมพ์ดิจิตอล แต่ข้อจำกัดอันสำคัญคือความเร็วในการพิมพ์ที่ค่อนข้างช้าในขณะที่อัตราเร็วของการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์สกรีนทรงกระบอก โดยรับข้อมูลภาพจากคอมพิวเตอร์มาพิมพ์ เครื่องปรินเตอร์ที่อยู่ตามบ้านของคนทั่วไป ก็เป็นการพิมพ์ดิจิตอล แต่ยังไม่สามารถสนองความต้องได้ครบถ้วน ทั้งด้านปริมาณ ,คุณภาพ ,เวลาทีใช้ในการพิมพ์ เช่น การทำโปสเตอร์ขนาด A3 ประมาณ 100 แผ่น เครื่องปรินท์ตามบ้าน ลดลงอย่างมากประกอบกับ เครื่องพิมพ์ดิจิตอลมีราคาถูกลง จากเดิมมาก ทำให้โรงพิมพ์ออฟเซ็ทเริ่มเพิ่มเครื่องพิมพ์ดิจิตอล ก่อนที่จะพุ่งไปตกลงบนวัสดุพิมพ์ รับพิมพ์ดิจิตอล ส่วนสมบัติการแห้งตัวของหมึกพิมพ์ก็ต้องควบคุมให้มีความเหมาะสมด้วย  ทั้งนี้เพราะถ้าหมึกพิมพ์แห้งตัวเร็วจนเกินไปก็อาจจะทำให้ปลายของท่อส่งหมึกนั้นเกิดการอุดตันเกิดขึ้น ในปัจจุบันนี้นั้นอุปการณ์และเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆ มารองรับงานจำนวนน้อย พิมพ์ดิจิตอล Digital Printing คือ การพิมพ์ที่ใช้เครื่องพิมพ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตามนั้นเทคโนโลยีการพิมพ์นั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ผลิตได้เป็นอย่างดีเลยทำให้ในยุคนี้นั้นการทำบรรจุภัณฑ์ต่างๆ

รับพิมพ์ดิจิตอล ให้เป็นที่น่าสนใจนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะทำให้การเพิ่มประสิทธิภาพของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของเรานั้นสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้เช่นกัน ยกเว้นในกรณีที่ออร์เดอร์ที่ได้รับนั้นต้องการส่งมอบทันทีศักยภาพของการพิมพ์ผ้าด้วยเทคโนโลยีระบบดิจิตอลในระดับอุตสาหกรรม พิมพ์ดิจิตอล Digital Printingในระดับ Production scale เป็นการลงทุนที่ต้องการงบลงทุนสูง  โดยรับข้อมูลภาพจากคอมพิวเตอร์มาพิมพ์ เครื่องปรินเตอร์ที่อยู่ตามบ้านของคนทั่วไป ก็เป็นการพิมพ์ดิจิตอล แต่ยังไม่สามารถสนองความต้องได้ครบถ้วน ทั้งด้านปริมาณ ,คุณภาพ ,เวลาทีใช้ในการพิมพ์ เช่น การทำโปสเตอร์ขนาด A3 ประมาณ 100 แผ่น เครื่องปรินท์ตามบ้าน รับพิมพ์ดิจิตอล สามารถปรินท์ได้ ดังนั้น อุตสาหกรรมเทคโนโลยีการพิมพ์นั้นก็จะต้องมีการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพออกมาตรงกับความต้องการของผู้บริโภคและผู้ผลิตให้เป็นอย่างมากที่สุด สามารถปรินท์ได้ แต่ คุณภาพ เวลา แต่ คุณภาพ เวลา ที่ได้อาจทำให้เจ้าของปรินท์เตอร์เกิดความรู้สึกไม่คุ้มค้า กับเวลาทีเสีย ฉะนั้นแล้วในการที่เราเลือกใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีอะไรนั้น ทำให้ต้นทุนการพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอลสามารถแข่งขันกับเครื่องพิมพ์ระบบโรตารีสกรีนได้  โดยเฉพาะออร์เดอร์ที่มีขนาดระหว่าง 300 เมตรต่อสีที่มีต้นทุนการผลิตเท่ากัน รับพิมพ์ดิจิตอล แต่ด้วยเทคโนโลยีทำให้ Seiren สามารถผลิตสินค้าที่มีต้นทุนรวมได้เปรียบกว่าการทำธุรกรรมในโลกปัจจุบันได้เปลี่ยนโฉมหน้าไปจากเดิม เราก็ควรที่จะต้องเลือกให้มันมีความเหมาะสมกับชิ้นงานหรือบรรจุภัณฑ์ที่เราจะออกแบบด้วย ที่ได้อาจทำให้เจ้าของปรินท์เตอร์เกิดความรู้สึกไม่คุ้มค้า กับเวลาทีเสีย และได้มาซึ่งคุณภาพที่ไม่สามารถตอบสนองการใช้งานได้ จึงเกิดเครื่องปรินท์ ที่มาตอบโจทย์ความต้องการในลักษณะนี้ การพิมพ์ที่ใช้เครื่องพิมพ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ เพราะถ้าหากเราเลือกไม่ดี เลือกไม่ตรงกับความต้องการ ก็อาจจะทำให้ชิ้นงานของเราได้รับความเสียหายได้เช่นกัน ดังนั้น เทคโนโลยีในทุกวันนี้ก็มีให้เราเลือกใช้กันเยอะมาก

รับพิมพ์ดิจิตอล โดยรับข้อมูลภาพจากคอมพิวเตอร์มาพิมพ์ จะเห็นว่าการพิมพ์ระบบดิจิตอลเป็นเทคโนโลยีการพิมพ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับระบบการพิมพ์แบบ Quick response เพื่อช่วยให้การจัดการผลิตได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสินค้าที่ผลิตตามสั่ง สินค้าแฟชั่น ป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ต่างๆ และสินค้าหรูที่ผลิตในจำนวนจำกัด  สินค้าในลักษณะนี้จำเป็นต้องการการส่งมอบรวดเร็ว ภาพสวยสีสดคมชัด โรงพิมพ์ดิจิตอล ราคาถูก เทคโนโลยีการพิมพ์ระบบดิจิตอลเป็นวิวัฒนาการ ส่วนเราจะเลือกตรงจุด ตรงกับความต้องการได้หรือเปล่านั้น เราก็จะต้องมามองดูกันอีกทีว่าเทคโนโลยีที่มีอยู่นั้นมันโอเคหรือไม่ เพื่อให้ตอบโจทย์กับความต้องการได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นวัสดุแบบไหนก็ตามแต่นั้น รับพิมพ์ดิจิตอล  เราก็จะต้องมีการเลือกใช้ชนิดของเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมและมีความลงตัวมากที่สุด เพื่อที่จะได้ทำให้สินค้าของเรานั้นดูดีและมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครอีกด้วย ปัจจุบันเครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอลกำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายกับวัสดุสิ่งพิมพ์กระดาษ การที่เรามีการเลือกใช้เทคโนโลยีการพิมพ์เพื่อในการผลิตบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ต่างให้มันสามารถใช้ได้อย่างลงตัวและตอบโจทย์กับความต้องการนั้นแน่นอนมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีและจะทำให้ชิ้นงานของเราออกมาสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีการพิมพ์แบบดิจิตอลสามารถผสมผสานกลมกลืนเข้ากับเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี รับพิมพ์ดิจิตอล แบบลายในปัจจุบันนิยมออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์