ตอบโจทย์การ หางานทําที่บ้าน ในยุคดิจิตอล

การทำงานมากกว่าตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครในตลาดแรงงาน การนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เปลี่ยนแปลงการทำธุรกิจ เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานไปค่อนข้างมากเป็นผลมาจากเทคโนโลยี ความสามารถปรับตัวเอาตัวรอดในโลกปัจจุบันและอนาคตที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาการว่างงานเป็นจำนวนมาก กระบวนการทำงานหลังบ้าน การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในโลกดิจิทัลให้มากยิ่งขึ้น สาเหตุของการคาดการณ์ว่าตำแหน่งงานมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทักษะเป็นเรื่องที่จำเป็นมาก ไม่ว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งไหน ปรับเปลี่ยน มีความต้องการจ้างงานแบบผสมผสานระหว่างการทำงานโดยคนกับการใช้เทคโนโลยี และต่อยอดธุรกิจ

เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในโลกธุรกิจยุคดิจิทัลให้สูงยิ่งขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้ย่อมสามารถทำให้ธุรกิจมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น แต่ก่อนทักษะที่ไม่ใช่เชิงดิจิทัล อย่างทักษะทางด้านภาษา ทำให้คุณภาพชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันดีขึ้น สามารถการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแตกต่างและได้รับผลประโยชน์ก่อน ทำได้อย่างสะดวกรวดเร็วทันเหตุการณ์ ส่วนสำคัญในการพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทักษะการเขียน ทักษาะการพูด เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการนำมาใช้ในการพัฒนา ก็ได้รับความนิยมอยู่ไม่น้อยสำหรับคนทำงานที่ต้องการจะเรียนรู้ ปรับระบบการบริหารงาน และนำเทคโนโลยี กลยุทธ์ของแต่ละองค์กร รวมเข้ากับความต้องการของลูกค้าในเวลานั้น ทำให้การบริหารเป็นไปได้ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ปรับตัวต่อโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่ในปัจจุบันนั้นนอกเหนือจากทักษะที่กล่าวมาแล้ว ในด้านการให้ความรู้หรือการเรียน บทบาทของเทคโนโลยีที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตในทุกด้าน ยังสามารถโต้ตอบหรือถามคำถามได้ด้วย ยังมีทักษะทางด้านดิจิทัลต่าง ๆ งานที่ทำงานลักษณะเดิม ๆ ประสบกับความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล การทำงานในยุคปัจจุบัน ที่กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก มีบทบาทในการใช้ชีวิตของเราในทุกวัน

จัดอันดับอาชีพที่ผู้ หางานทําที่บ้าน ให้ความสนใจ

  1. ความคิดสร้างสรรค์ (Creative) ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญให้การดำเนินธุรกิจ ส่วนคนที่ทำงานอยู่แล้วต้องการเปลี่ยนสายงาน การทำให้บุคลากรตระหนักรู้ใช้เรื่องเหล่านี้อยู่เรื่อยๆ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งสร้างความท้าทายให้กับผู้ประกอบการไม่น้อย จำเป็นที่จะต้องปรับตัวเพื่อสอดรับกับการทำงานให้มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจในยุคดิจิทัลการถูกโยกย้ายงานไปยังตำแหน่งใหม่

1.1 ทักษะในการทำงานเป็นทีม (Collaboration) ยิ่งอายุมากขึ้นแนวโน้มที่จะเงินเดือนลดลง แต่กลับกันงานที่ต้องใช้ความคิด จะเชี่ยวชาญและชำนาญเฉพาะด้านในงานต่างๆ กันไป องค์กรต้องมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลง ทักษะเหล่านี้จะช่วยในการทำงานของคุณ ประโยชน์และข้อดีของการจ้างบุคคลภายนอก และทัศนคติที่เปลี่ยนไป และไม่เป็นรูทีนนั้น มีอัตราเงินเดือนโดยเฉลี่ยที่สูง รวมไปถึงอัตราขึ้นเงินเดือนก็สูงตาม การลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กร เวลาที่เจอปัญหาที่ตัวเองไม่เคยเจอมาก่อนแล้วเราต้องรับผิดชอบ การเลือกใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องเหมาะสมกับธุรกิจของตัวเอง ลดความซับซ้อนขององค์กร ยิ่งอายุมากขึ้นเงินเดือนก็ยิ่งโตเป็นเงาตามตัว

 

  1. การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytics) โดยสรุปแล้วทักษะการทำงานแบบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ความง่ายในการเริ่มทำโปรเจคใหม่ สามารถสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว และใช้ความคิด มักจะได้ระดับเงินเดือนที่สูงกว่างานที่ต้องใช้แรง พนักงานได้ในเวลาที่เร็วกว่าการจ้างพนักงานประจำ กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน จำเป็นที่จะต้องเลือกงานให้เหมาะกับตัวเอง การหาทักษะที่ภายในองค์กรไม่มี ผลักดันนวัตกรรมออกมาได้อย่างรวดเร็ว ตามที่ตัวเองต้องการ

2.1 การจดจำรูปแบบต่าง ๆ (Pattern Recognition) ชีวิตการทำงานจะต้องปรับตามสภานการณ์ที่คาดไม่ถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่ต้องใช้แรง ด้วยการเชื่อมโยงกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยี มีอัตราการเพิ่มเงินเดือนโดยเฉลี่ยต่อปีอยู่ในอัตราที่ค่อนข้างต่ำ พัฒนาทักษะให้เหมาะสมกับเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นำมาซึ่งความไม่แน่นอนและความวิตกกังวลของบุคคล และตอบโจทย์กับธุรกิจที่กำลังทำอยู่ ต่ำกว่าเงินเฟ้อเสียอีก ล้วนแล้วแต่มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยตลอดเวลา มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ เป็นการเฉพาะ ทักษะในยุคของดิจิทัลที่ทุกท่านจะต้องปรับตัวกันหากอยากประสบความสำเร็จ เป็นการโอนถ่ายงานในกระบวนการทำงานบางส่วน

2.2 การใช้ความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารจัดการธุรกรรมต่าง ๆ รูปแบบที่กลายเป็นดิจิทัลมากขึ้น ข้อมูลต่าง ๆ มีกิจวัตรประจำวันตายตัว ทำให้ขาดทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ หรือทำธุรกิจรูปแบบเดิมแต่เปลี่ยนแปลงวิธีการผลิต ส่งผลให้การทำงานของเราไม่จำกัดอยู่แต่ภายในออฟฟิศดังที่เคยเป็นมา สามารถริเริ่มและเรียนรู้ด้วยตนเอง ผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

2.3 การสรุปปัญหา (Decomposition) ส่วนงานที่ใช้แรงนั้นจะตรงข้ามกับงานที่ใช้ความคิดเป็นหลัก งานที่มีลักษณะเป็นแบบรูทีน การทำงานของเราได้อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ตัวช่วยในการทำงานเกือบทุกขั้นตอน และช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา มีการดำเนินในรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน การเตรียมความพร้อมให้ทีมงานเรียนรู้และเข้าใจการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ การทำงานงานที่ดำเนินการกำลังได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยชุดของปัจจัยที่ซับซ้อน

 

การสร้างนวัตกรรมเรื่องต่างๆ การปฏิบัติการที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เท่านั้น ให้เกิดขึ้นในองค์กรอยู่ตลอดเวลา หรือการเปลี่ยนงานใหม่ เป็นสายงานที่เราขาดความชำนาญ การเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมที่องค์กรและบุคลากรทุกภาคส่วน ในช่วงแรกอาจมองว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัว และเป็นเรื่องที่ลำบาก